2018 04 30 Krachtig Zwijndrecht - raadsprogramma Zwijndrecht 2018-2022


Afbeelding 1


RAADSPROGRAMMA – vastgesteld op 24 april 2018– geprioriteerde volgorde1. Wonen/bouwen/wooncarrière

Zwijndrecht kampt met een achterstand in de sociaaleconomische structuur. Zwijndrecht heeft in vergelijking met de overige Drechtstedengemeenten een hoog percentage sociale woningen, waarvan ook een groot deel gedateerde bouw, dat mede leidt tot een onevenwichtige bevolkingsopbouw. Om evenwicht in de bevolkingssamenstelling te bereiken is het noodzakelijk om de woningvoorraad te veranderen. Een evenwicht in de bevolkingssamenstelling zorgt er ook voor dat we voorzieningen in stand kunnen houden en waar mogelijk versterken. Dat lukt als er genoeg mensen zijn die bij kunnen dragen (financieel en/of in inzet). Daarnaast willen we voorkomen dat problematiek uit andere gemeenten hiernaartoe komt waardoor Zwijndrecht onevenredig wordt belast.


Belangrijk zijn veranderingen aan beide kanten van het woningbouwspectrum. Om inkomenssterke bevolkingsgroepen te behouden of aan te trekken is het nodig om nu woningen bij te bouwen in de middeldure en dure sector. Hiervoor hebben wij locaties nodig en versnelling. Aan de andere kant moeten we het evenwicht tussen sociale woningbouw en overige woningen verbeteren door vermindering in het aanbod van (met name verouderde) sociale huurwoningen.


Duurzame renovatie en herstructurering van sociale woningen zijn nodig om de kwaliteit van het aanbod te verhogen en de achterstanden in kwaliteit weg te werken. Afspraken over de sociale woningvoorraad en de duurzaamheidsopgave leggen we vast in de jaarlijkse prestatieafspraken met de woningcorporaties. Kwaliteitsverhoging, en reductie van energieverbruik, is nodig om de woonlasten in balans te krijgen.


Daarnaast is er een kwantitatieve woningbouwopgave, ingegeven door de veranderde huishoudenssamenstelling de komende jaren. Om de autonome groei op te vangen moeten we meer woningen bouwen (voor alle Drechtsteden 10.000). Dit is vastgelegd in de in december 2017 vastgestelde regionale Woonvisie Goed wonen in de Drechtsteden. In de Drechtstedelijke groeiagenda is er nog een opgave bovenop gelegd, namelijk de ambitie om 15.000 woningen in de Drechtsteden toe te voegen aan de autonome opgave van 10.000, zodat er in totaal 25.000 woningen bij moeten komen.


Het beste woonmilieu is een gemixt woonmilieu. Gemengde woonvormen: door sociale huurwoningen te mengen met koopwoningen, seniorenwoningen, starterswoningen en middenklassewoningen ontstaat een sterkere sociale woongemeenschap. Er komen voldoende levensloopbestendige woningen, zodat iedereen de kans krijgt om in zijn eigen woning en wijk te blijven wonen. Hierbij willen wij de kosten voor verbouwing van bestaande woningen zo laag mogelijk houden. Menging betekent ook woningen voor starters en het stimuleren van zelfbouw. Ook hierbij zijn energietransitie, duurzaam en gasloos wonen aandachtspunten. We werken mee aan het transformeren van bedrijfs- en kantoorgebouwen in woningen.


Een aantal projecten draagt bij aan het aanzicht van Zwijndrecht. Dit zijn onze entreegebieden rondom het Veerplein, het station en de Koninginneweg. Onze ambitie hierbij is de ontwikkeling van een echte dorpskern en het aanpassen en opknappen van herkenbare plekken, zoals het Veerplein. Het Raadhuisplein is hiervan een voorbeeld. De ruimtelijke ontwikkelingen geven wij vorm in de visietrajecten rondom Veerplein, Spoorzone en in de Toekomstvisie. Een belangrijke ontwikkeling die kan zorgen voor unieke woonmilieus in Zwijndrecht is het project Noordoevers.


We bouwen niet in het buitengebied. Dit gebied bestemmen we voor natuurontwikkeling en recreatie.


Hoe:

 • De binnen de PALT overeengekomen afspraken worden bindend en nageleefd

 • Het creëren van een haalbare wooncarrière begint met het in kaart brengen van de woningbehoefte, de demografische ontwikkelingen, het aanbod van bestaande woningen. We onderzoeken de mogelijkheden om woningen duurzaam te renoveren.

 • Er komt een uitvoeringsparagraaf van de regionale woonvisie, geënt op Zwijndrecht. Met de opgaven uit de regionale woonvisie stellen we gericht woonbeleid voor Zwijndrecht op. Ook mogelijkheden om woningen duurzaam te renoveren en levensloopbestendig te maken krijgen hierin een plek.

 • Sociale samenhang ontstaat door inclusiviteit van alle inwoners te bevorderen en de sociale mix te verstevigen.

 • In de komende vier jaar komt Noordoevers tot ontwikkeling. Hiervoor maken wij ons sterk. Noordoevers kan door mogelijkheden om (dure) woningen te realiseren een bijdrage leveren aan de groeiagenda.

 • De woningcorporatie gaat wijken als Noord en Kort Ambacht verder opknappen.

 • We onderzoeken of het mogelijk is om sociale huurwoningen, die hiervoor geschikt zijn, bijvoorbeeld als starterswoningen te verkopen.

 • We maken nieuwe afspraken met corporaties over complexen waarin zich al geruime tijd leefbaarheidsproblemen voordoen.

 • We zetten in op een evenwichtige herverdeling van de sociale voorraad in de Drechtsteden.

 • We vinden een plek voor tenminste tien tinyhouses, eventueel op tijdelijke locaties, om te kijken of dit concept kan werken. Vanwege de verplaatsbaarheid dragen tinyhouses bij aan circulair bouwen.2. Bestrijding van armoede

Meedoen in de samenleving is voor iedereen van belang, van jong tot oud. Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Meedoen wordt bemoeilijkt wanneer iemand in armoede leeft.


Steeds meer mensen leven onder de armoedegrens, waaronder een toenemend aantal kinderen. Leven in armoede (en het hebben van schulden) heeft een negatief effect op de leefsituatie van onze inwoners. De negatieve spiraal van armoede en uitkering willen we doorbreken. Dat doen we door:


 • Een stevige inzet om in vier jaar tijd het aantal kinderen dat in armoede opgroeit te halveren.

 • Ondersteuning te bieden aan mensen met financiële problemen.

 • Preventief te investeren in de financiële zelfredzaamheid van onze inwoners.

 • Betere kansen te creëren richting werk.3. Welzijn en zorg (WMO, Participatiewet, Jeugdzorg, eenzaamheid)

We hebben de afgelopen jaren hard gewerkt aan het begeleiden van mensen naar werk, het bieden van hulp en ondersteuning en de invulling van onze nieuwe taken op het gebied van maatschappelijke zorg en jeugdhulp. Wanneer zorg of ondersteuning nodig is in een gezin zien we nog vaak een versnipperde aanpak. Om iedereen echt mee te kunnen laten doen en gelijke kansen te geven is het van belang dat er voor gezinnen één aanspreekpunt komt die de uitvoering van het één gezin, één plan principe coördineert. We willen af van de bureaucratie en stellen de inwoner centraal. We kijken opnieuw naar hoe we ons systeem op het gebied van zorg en ondersteuning georganiseerd hebben en of er aanpassingen nodig zijn in de verdeling van taken en verantwoordelijkheden. We organiseren de voorzieningen zo dicht mogelijk bij onze inwoners.


De wijkverpleegkundigen hebben een belangrijke functie om bij mensen achter de voordeur te komen bij een zorgvraag. Zij vormen een cruciale schakel naar het wijkteam. In dat licht is het stopzetten van de financiering door de zorgverzekeraars zorgelijk. Wij zoeken een oplossing om de wijkverpleegkundigen (zichtbare schakel) in aantallen te behouden.


Elk kind dat mishandeld wordt is er één teveel. Alle kinderen zouden veilig en gezond moeten kunnen opgroeien. Ieder jaar groeien in Nederland bijna 119.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In Zwijndrecht is bij 3,14% van de kinderen (ongeveer 250 kinderen) geconstateerd dat zij te maken hebben met een vorm van mishandeling. We willen alle kinderen die te maken hebben met mishandeling in beeld hebben en daarom het melden stimuleren. Het percentage kinderen waarbij kindermishandeling geconstateerd wordt kan hierdoor stijgen. Daarnaast willen we ook meer voor deze kwetsbare kinderen betekenen. Dat betekent dat wij willen dat de gemeente met de Kadernota 2020 van 80% van deze kinderen weet wie ze zijn, waar ze wonen en in welke gezinssamenstelling, zodat de juiste zorg verleend en aandacht gegeven kan worden.


Het thema ‘waardig ouder worden’ heeft de volle aandacht van de gemeente Zwijndrecht. Landelijk is er € 180 miljoen uitgetrokken voor dit thema. Zwijndrecht ontwikkelt plannen om het manifest een volwaardige plek te geven in ons beleid.


De gemeente Zwijndrecht ondersteunt de mantelzorgers en brengt de komende raadsperiode nadrukkelijk de respijtzorgplekken onder de aandacht van de mantelzorgers.


We willen een wijkteam van 0 – 100 jaar; integratie van het VIVERA wijkteam en het Centrum voor Jeugd en Gezin. De eerste stappen zijn gezet door de fusie tussen Diverz en SWOZ.


Belangrijke aandachtspunten binnen het thema zorg en ondersteuning zijn:


 • Cliëntondersteuning onafhankelijk georganiseerd.

 • Ontschotting van middelen.

 • Verdere versteviging preventie.

 • Kortere wachtlijsten voor jeugdzorg.

 • Terugdringing van kindermishandeling.


Eenzaamheid komt voor in alle leeftijdscategorieën en kan iedereen overkomen. Het gevoel van eenzaamheid onder inwoners van Zwijndrecht neemt toe. Eenzaamheid komt vaker voor bij mensen met een kleine beurs, gezondheidsproblemen en een beperkt sociaal netwerk.


Vrijwilligers zijn goud waard in onze samenleving. Ze zijn op vele fronten actief, of het nu gaat om de klaar-over bij de basisschool of om de voorzitter van de voetbalvereniging, zonder hun inzet kunnen we het in Zwijndrecht niet voor elkaar krijgen.


Wij zien bij het bestrijden van eenzaamheid een belangrijke rol voor vrijwilligers van kerken, moskeeën en andere organisaties en verenigingen. Zij staan dicht bij de mensen en we kunnen hun hulp daarbij goed gebruiken.


Samen met inwoners en organisaties dringen we eenzaamheid terug door:


 • De aandacht voor elkaar in Zwijndrecht te versterken en het onderwerp bespreekbaar te maken.

 • In te springen op de oorzaken van eenzaamheid.

 • Laagdrempelige activiteiten te organiseren.4. Veiligheid en leefomgeving

Een schone leefomgeving is van belang voor een fijn leefklimaat. Geluid, fijnstof en veiligheidsrisico's hebben een negatieve invloed op onze omgeving en beperken ons bovendien in onze ruimtelijke ontwikkelingen, zoals woningbouw, en de aanpak van onze sociaal economische vraagstukken.


We vinden dat er structurele maatregelen moeten komen, die tot verbetering van de kwaliteit van onze leefomgeving leiden en ruimte bieden voor verdere ruimtelijke ontwikkelingen. Maatregelen zijn een overkapping van de A16 en de ondertunneling van het transport van gevaarlijke stoffen over het spoor. Uit eerder onderzoek is gebleken dat een eventuele overkapping van de A16 weliswaar maar een marginale bijdrage levert aan het verminderen van fijnstof, maar dit geeft ons goede mogelijkheden voor verdichting. De ruimte voor extra woningbouw is hard nodig en we heffen de splitsing van Zwijndrecht op.


De buitenruimte moet schoon zijn, vrij van zwerfvuil, graffiti, vuilnis naast ondergrondse containers, en hangplekken die worden benut als drugsdealer- en vuilstortplaats. Dit is een gedeelde verantwoordelijkheid. Het is niet alleen de gemeente die hiervoor kan zorgen.


We houden het groenonderhoud binnen Zwijndrecht goed op orde (b niveau). We stimuleren vergroening van tuinen, particuliere terreinen, schoolpleinen en daken. Particulieren kunnen zelf een bijdrage leveren aan het groen houden van de gemeente en het verbeteren van de waterafvoer. De groenvisie zet een integraal beeld neer. De keuzes voorzien we van een uitvoeringsprogramma en we maken hier geld voor vrij.


Op het gebied van veiligheid is de aanpak van ondermijnende criminaliteit van groot belang om inwoners een veilig gevoel te geven. Het sluiten van henneppanden en het tegengaan van woonoverlast hoort daarbij. Ook de aanpak van kleine criminaliteit (fietsendiefstal, overlast enzovoort) krijgt onze aandacht. Preventie en handhaving zijn daarvoor belangrijk. Omdat onze inwoners signalen afgeven over zaken als huftergedrag dient er handhaving te zijn naast de politie. De gemeente zet BOA's in, waarbij we jaarlijks een programma opstellen met waar en wanneer er acties zijn ter bestrijding van leefbaarheidsvraagstukken. Het aantal inbraken, auto-inbraken, fietsdiefstallen brengen we, binnen onze mogelijkheden, terug. Hoe we dat aanpakken nemen we op in het Actieprogramma Veiligheid.


Het lozen en uitstoten van stoffen zoals GenX, waarvan het risico voor de volksgezondheid onbekend is, moet stoppen.


Wij besteden aandacht aan de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het water voor onze inwoners.


Hoe:

 • Met de inzet van handhaving (BOA's), bijgestaan door de politie indien nodig. Het jaar rond gerichte acties om graffiti, afval, te grote voertuigen in woonwijken en andere op het oog kleinere zaken te bestrijden. Controleren op snelheid is een bevoegdheid van de politie. Tunnels en viaducten repareren en schoonmaken is een gedeelde verantwoordelijkheid; het eigendom berust niet alleen bij de gemeente, zodat ook inzet en middelen van andere partijen nodig zijn (NS/ Rijkswaterstaat/Waterschap).

 • Veelgehoorde klacht: “de politie doet toch niets”. We moeten af van het imago van de politie als “aangifte-administratiekantoor". Binnen de mogelijkheden die we daarvoor hebben zetten we in op versterking van de handhaving.

 • Inwoners kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan het onderhouden en schoonhouden van hun omgeving. De gemeente investeert in het schoon en heel houden van de leefomgeving.

 • De gemeente behoudt minimaal het steunpunt, zoals we nu hebben met het huidige politiebureau, waar burgers de wijkagenten kunnen spreken en aangifte kunnen doen en dergelijke.

 • De gemeente bevordert een veilige verkeerssituatie rondom scholen.

 • We breiden het aantal verkeersacties bij scholen uit, zodat in vier jaar tijd alle scholen aan de beurt komen.

 • De verlichting moet goed op orde zijn, met name bij kruispunten, rotondes en zebrapaden. We stimuleren meer verlichting in de brandpaden en achteruitgangen met voortzetting van de subsidieregeling.5. Toekomstvisie

We werken het toekomstvisietraject verder uit en komen voor het eind van het jaar tot een uitgewerkt scenario. Het eindproduct is geen document waarin strak geregisseerd wordt wat we gaan realiseren en hoe dat moet gebeuren. De toekomst is immers ondoorzichtig, we hebben verschillende partners nodig en de ruimte om aan te passen als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Het moet ook aansluiten bij lopende trajecten zoals het programma sociaal domein, de spoorzone, de woonvisie en de omgevingsvisie.


Wel is het de bedoeling dat het document per thema weergeeft wat de ambitie is, in welke bandbreedte we, met een doorkijk naar 2040, naar oplossingen gaan zoeken en welke afwegingen we daarbij moeten maken. Het raadsprogramma is daarbij een leidraad.


Om het traject verder vorm te geven leggen we een beperkt aantal scenario's breed terug in de samenleving. Daarbij is ook specifiek de vraag wat de eigen bijdrage kan zijn in de uitwerking. Hoe zien de inwoners, bedrijven en organisaties de toekomst van onze stad en hoe gaat iedereen een steentje bijdragen om die tot stand te brengen.6. Duurzaam/circulaire energietransitie

Duurzaamheid, klimaatadaptatie en de energietransitie zijn essentieel om ons voor te bereiden op de toekomst. Dit zijn, samen met de omslag naar een circulaire economie, grote opgaven die door diverse beleidsterreinen heen werken. Denk aan wonen, vervoer, groen, en wateropvang in onze leefomgeving.


Zwijndrecht is aangesloten bij de energiestrategie van de Drechtsteden. Daarnaast hebben we een lokale energievisie en energieagenda, die aansluit op de regionale opgaven. We stappen over op natuurlijk hernieuwbare energiebronnen: wind, zon, water, aardwarmte en het hergebruiken van opgewekte warmte. Daarnaast is energiebesparing in alle vormen van belang. Als gemeente zetten we ons bij de uitvoering van de regionale samenwerkingsovereenkomst en energieagenda in op de voorbereiden van de energietransitie. Daarbij werken we samen met ondernemers, woningcorporaties, leveranciers van energie en warmte en inwoners. Creatieve oplossingen in de buitenruimte zoals solarbankjes kunnen tot de mogelijkheden behoren. We kijken naar mogelijkheden om woningen aan te sluiten op het regionale warmtenet. De energietransitie vraagt het nodige van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Het is belangrijk dat de activiteiten op elkaar worden afgestemd en daarom gaan we over tot het aanstellen van een energieregisseur.


De energietransitie biedt ook kansen op het gebied van bedrijvigheid en werkgelegenheid.


Hoe:

 • De reeds vastgestelde energieagenda werken we uit en voorzien we van geld om het programma uit te voeren.

 • Als we ons grote vastgoed aanpakken, kijken we of het zinvol is te verduurzamen. Dan gebruiken we duurzame materialen en duurzame installaties.

 • Bij nieuwbouw gaan de woningen van het gas los.

 • We bevorderen het beter isoleren van bestaande woningen en andere gebouwen.

 • Wij helpen de inwoners om hun verbruik van gas en elektriciteit te verminderen. Wij nemen het voortouw en gaan met een blok in een wijk als voorbeeldproject laten zien of en hoe dit kan.

 • Voor 2020 komt er in Zwijndrecht een pilotbuurt voor energieneutrale woningen en (als dit zonder meerkosten voor de gemeente kan) een pilot voor een energieneutrale (sport)vereniging. We maken daarbij gebruik van de subsidiemogelijkheden voor dit doel van het Rijk.

 • We stimuleren plaatsing van zonnepanelen op daken van bedrijven op bedrijventerreinen en op daken van particuliere woningen.

 • In Drechtstedenverband onderzoeken we de mogelijkheden om te komen tot een energiepark in de regio of (in landelijk verband) op locaties voor de kust.

 • We evalueren ons afvalbeleid en kijken daarbij naar het systeem en de gebruiker, ook met het oog op kostenbeheersing.

 • We maken optimaal gebruik van beschikbare subsidies van Europa, het Rijk en de provincie. Ook met het bedrijfsleven maken we afspraken over hun bijdrage.7. Economie (versterken)

Een daadkrachtig ondernemerschap is hard nodig om de positie van Zwijndrecht te behouden en te versterken. In samenspraak met de ondernemers onderzoeken we ons vestigingsklimaat en komen met voorstellen tot verbetering.De ondernemende Zwijndrechtenaar krijgt de ruimte en kansen. Waar mogelijk vullen we standaardprocedures aan met maatwerk. We ondersteunen ondernemers nog beter. Ondernemers krijgen minder te maken met gemeentelijke regels, rompslomp of beperkingen.Het is belangrijk dat de onderkant van de arbeidsmarkt mee kan doen. Dat betekent dat Zwijndrecht zich ten doel stelt eind 2022 160 participatieplekken voor arbeidsgehandicapten gerealiseerd te hebben. Daarbij heeft de gemeente een voorbeeldfunctie. Bedrijfsleven en onderwijs werken goed samen. In dialoog met de ondernemers onderzoeken we mogelijkheden om de aansluiting op een reguliere baan voor de jongeren en de (langdurig) werklozen te verbeteren. We geven meer aandacht aan de bestaande mogelijkheden zoals Baanbrekend.


Wanneer (delen van) bedrijventerreinen verouderd raken, onderzoeken we in samenspraak met de ondernemers en de provincie of en op welke wijze renovatie/transitie mogelijk is.

Het ondernemersfonds wordt steeds meer als een succes ervaren. De evaluatie van het ondernemersfonds moet onder andere duidelijk maken of het fonds daadwerkelijk wordt besteed waarvoor het is ingezet en of ondernemers en gemeente tevreden zijn over de tot nu toe behaalde resultaten. We kijken ook of de proceskant goed is geregeld en waar het mogelijk beter kan. We kunnen dan met de ondernemers in gesprek over een voortzetting en de inzet van een nieuw fonds.Hoe:

 • De economische agenda zetten we voort. In samenspraak met de ondernemers organiseert de gemeente tenminste eenmaal per jaar een bijeenkomst.

 • We zetten meer in op de praktijkvakken binnen het onderwijs. Denk daarbij aan de zorgsector en vaktechnische mensen.

 • In samenspraak met het bedrijfsleven en het onderwijs onderzoeken we of het bedrijfsleven baangaranties kan afgeven. De binnenvaartsector heeft aangegeven hier positief tegenover te staan. Bedrijven en gemeente werken mee in het opleidingstraject om leerlingen tijdens een stage de benodigde praktijkkennis bij te brengen. We gaan in gesprek om te kijken of we dat beter kunnen organiseren.

 • De accountmanagers bedrijven brengen periodiek bezoek aan de Zwijndrechtse ondernemers. Zij bieden een luisterend oor en adviseren over bedrijfsontwikkelingen, zo nodig wordt hiervoor een rode loper traject gestart.8. Financiën

In de Kadernota nemen we een eerste doorkijk naar de financiën rond dit raadsprogramma op.9. Drechtsteden/rapport " Verstandig Versterken"

De raad herkent zich in de analyse van het rapport "Verstandig Versterken". Met name dat de problematiek in zowel Zwijndrecht als Dordrecht een combinatie is van sociale, ruimtelijke en economische ontwikkelopgaven. We erkennen de conclusie van het rapport dat in het huidige construct de nodige slagkracht ontbreekt om deze problematiek op te pakken. De focus van Zwijndrecht ligt op het aanpakken van die problematiek.


De gemeenschappelijkheid kan een sterk punt zijn: de omvang, kennis en kunde van zeven gemeenten en de bestaande samenwerking moeten we effectief inzetten, onder andere als lobbykracht naar provincie, rijk en EU. Een variant van de samenwerking die de slagkracht terug kan brengen in onze regio heeft daarom de voorkeur. We behouden en versterken wat goed is, zoals de Sociale Dienst Drechtsteden en het Servicecentrum Drechtsteden. We streven ernaar de bestuurlijke drukte af te schalen.


De verschillende mogelijkheden verkennen we. Een netwerksamenwerking waarbij per opgave de best mogelijke inzet wordt bepaald is daarbij een optie.10. Groeiagenda

De groeiagenda van de Drechtsteden versterkt de uitvoering van de opgave die we ook in Zwijndrecht terugzien op het gebied van woningbouw, werkgelegenheid, bereikbaarheid en de energiestrategie. De lobby voor de groeiagenda is met name regionaal, de uitvoering is (meervoudig) lokaal.


Zwijndrecht heeft een zestal projecten benoemd onder de noemer groeiagenda. We zetten ons in voor de uitvoering van deze projecten en leggen actief de verbindingen met de benodigde partners. De projecten zijn: de spoorzone, Noordoevers, Veerzone, Groote Lindt, Centre of Excellence voor de binnenvaart en de groenvisie.11. Voorzieningen (Ontmoeting, Sport en Cultuur)

Goede voorzieningen zijn onmisbaar in een inclusieve samenleving waarbij leefbaarheid een belangrijk element is. We zorgen voor kwalitatief goede voorzieningen die ontmoeting en deelname aan sport- en kunst en cultuuractiviteiten stimuleren. Deze voorzieningen bestaan zowel uit accommodaties als uit activiteiten. We vinden het belangrijk dat deze voorzieningen dichtbij inwoners georganiseerd zijn en goed verspreid over Zwijndrecht. Uitgangspunt is de behoefte van inwoners op dit gebied. Voorzieningen zijn laagdrempelig en toegankelijk, ook voor minima. Bij de, vóór de zomer van 2018 vast te stellen, Perspectiefnota 2019 beslissen we over de bouw van een gymnastiekzaal in Heer Oudelands Ambacht. We nemen in 2018 een besluit over het zwembad.


We werken aan een goed voorzieningenklimaat door:


 • Te investeren in duurzame, multifunctionele wijkaccommodaties.

 • Te investeren in een duurzaam evenemententerrein en de ondersteuning van initiatieven door onze evenementencoördinator.

 • Alle openbare gebouwen goed toegankelijk te maken en houden voor iedereen.

 • (Top)sport te stimuleren.

 • Te bevorderen dat er toiletten beschikbaar komen in winkelcentra.


De gemeente onderzoekt hoeveel kinderen zonder zwemdiploma van school gaan en, indien nodig, welke mogelijkheden er zijn om dit aantal te verkleinen en wie dat het beste kan aanpakken.12. Werken aan een Inclusieve samenleving

Zwijndrecht investeert de komende jaren in een inclusieve samenleving met vitale inwoners. Een inclusieve samenleving betekent voor ons dat iedereen tot zijn recht kan komen en dat het niet uitmaakt wie je bent en welke achtergrond je hebt. Niemand wordt uitgesloten of benadeeld op basis van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook (artikel 1, Grondwet). We werken er samen met onze inwoners en organisaties aan dat iedereen op een gelijkwaardige manier kan deelnemen aan de maatschappij. We gaan hierbij uit van de kracht van onze inwoners. Ieder talent wordt naar waarde ingezet en draagt bij aan een maatschappij waarin iedereen mee doet. We besteden daarom extra tijd en aandacht aan de thema’s armoede, eenzaamheid, een integrale aanpak op het gebied van welzijn en zorg (transformatieproces, 3D aanpak) en voorzieningen in de wijken.13. Mobiliteit

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is essentieel om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid, maar de groeiende mobiliteit kan niet teveel ten koste gaan van onze leefomgeving. We kiezen daarom voor verduurzaming van de mobiliteit, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende vervoerssoorten: auto, openbaar vervoer en fiets bij het personenvervoer en scheep- en binnenvaart, spoor en weg bij het goederenvervoer. De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid (samen met de provincie en het Rijk) voor een goed niveau van infrastructuur, zodat burgers economische, sociale en culturele activiteiten kunnen ontplooien en bedrijven hun werk kunnen doen. Niet alleen de overheid, maar ook de burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.


Zwijndrecht maken we aantrekkelijker om de fiets te pakken of te lopen in plaats van even de auto te nemen. Hiervoor zetten wij in op een beter openbaar vervoer en een frequentere trein- dan wel lightrailverbinding in richting Rotterdam/Den Haag.


Hoe:

 • Er is verlichting en cameratoezicht bij de fietsenstallingen bij het station, maar het toezicht kan effectiever. We bekijken de mogelijkheden daarvoor.

 • We pakken gevaarlijke verkeerssituaties en -locaties aan, zoals afgesproken in het gemeentelijk verkeers- en vervoersplan.

 • We maken afspraken met de Inspectie Leefbaarheid en Transport (ILenT) en leggen die vast in een convenant. Deze zijn met name gericht op A16, Kijfhoek en vervuilend vrachtverkeer door de gemeente. We zetten in op verbetering van de samenwerking met het gemeentelijke handhavingsapparaat en die van de ILenT. Daarmee wordt de inzet effectiever.

14. Versterken relatie burger/politiek (sociale cohesie)

De inwoners van Zwijndrecht moeten weten dat de gemeente naar hen luistert, dat hun mening er toe doet en dat dit actief wordt gestimuleerd en gewaardeerd.


De opkomst bij de laatste verkiezingen was laag, te laag. Dat is niet goed omdat je wil dat iedereen mee beslist over zijn of haar woonomgeving of de stad waarin men woont. In deze raadsperiode vergroot de raad zijn zichtbaarheid, bijvoorbeeld door twee keer jaar op locatie (scholen, wijkgebouwen) het gesprek met de inwoners te voeren, spreekuren van raadsleden in te stellen, en de mogelijkheden voor een burgertop te onderzoeken. Ook het college wordt zichtbaarder. Nabijheid creëert betrokkenheid. Het gemeentehuis is het “huis van de gemeente”. Als inwoners ruimte nodig hebben en wij hebben die beschikbaar, dan kunnen ze in het gemeentehuis terecht.


De gemeente vervolgt haar weg op het digitaal aanbieden van diensten. We zetten software in waarmee goed inzicht en overzicht is te verkrijgen in klachten en de onderwerpen waarop die betrekking hebben. Contact met burgers vindt evenwel niet uitsluitend digitaal plaats. Dat kan ook telefonisch, schriftelijk of fysiek, en dat blijft zo.


Er komt een openbaar subsidieregister zodat iedereen kan zien wie subsidie van de gemeente ontvangt.

9