Gemeenteraad bespreekt bezuinigingen op 21 april

Dinsdag 21 april om 19.30 uur bespreekt de gemeenteraad de bezuinigingen in een openbare video vergadering.  

De gemeente Zwijndrecht staat onder verscherpt financieel toezicht van de provincie Zuid-Holland. Om weer zelf volledig zeggenschap te hebben over haar financiën, moet de gemeente een aantal bezuinigingsmaatregelen nemen. Het college van B&W heeft daarvoor een voorstel opgesteld.

Tijdens de Politieke Markt van 10 maart had de gemeenteraad een eerste gedachtewisseling over het voorstel van B&W voor een aantal bezuinigingen en lastenverzwaring. De raad debatteert verder over het onderwerp in de gemeenteraad van dinsdag 21 april.

Uiterlijk 24 april moet de gemeente een herstelplan indienen bij de provincie.

 

De bezuinigingsvoorstellen hebben onder meer betrekking op subsidies voor sport en cultuur, jongerenwerk, bibliotheek, leefbaarheidsbudgetten voor wijkplatforms en een hoger parkeertarief in de omgeving van Veerplein/Maasplein. 
In de begroting 2020 zijn al bezuinigingsmaatregelen opgenomen van 1,8 miljoen euro. De voorstellen aan de raad gaan over de jaren 2021 tot en met 2023 en betekenen jaarlijks tussen de 1 à 2 miljoen aan voornamelijk bezuinigingen en een klein deel lastenverzwaring in de vorm van verhogen parkeertarief.

 

Klik op agenda van dinsdag 21 april 2020 waar u het Herstelplan Meerjarenbegroting 2021-2023 aantreft én de ingediende amendementen.

 

Vergadering volgen

In de coronatijd vergadert de gemeenteraad niet in het gemeentehuis, maar via een openbare video vergadering. Dit betekent dat u de vergadering via de laptop of computer rechtstreeks vanuit huis kunt volgen.

Voor het live volgen en/of terugkijken via de website van de gemeente
www.raadzwijndrecht.nl -> Video (live) en geluidsverslagen . U kunt hier de vergadering een kwartier van tevoren openen.

 

Inspreken

Wilt u inspreken, meld dit 4 uur vóór de vergadering bij griffie@zwijndrecht.nl. Voor het herstelplan geldt dit alleen voor nieuwe insprekers.  Heeft u al eerder ingesproken op het herstelplan dan kunt u nu niet meer inspreken.