Beheer begraafplaatsen en gymzaal Heer Oudelands Ambacht op politieke markt 9 oktober

Op 9 oktober spreken de raadsleden onder meer over het beheerplan begraafplaatsen en de gymzaal Heer Oudelands Ambacht.

Op de  politieke markt van dinsdag 9 oktober 2018  spreken de raadsleden onder meer over het beheerplan begraafplaatsen en de gymzaal Heer Oudelands Ambacht. De politieke markt begint om 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht.

 

Tijdens de politieke markt van dinsdag 9 oktober 2018 spreken de raadsleden onder meer over het beheerplan begraafplaatsen en de gymzaal Heer Oudelands Ambacht. Je bent van harte welkom vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis van Zwijndrecht. De agenda vind je op www.raadzwijndrecht.nl

 

 

Beheerplan begraafplaatsen

De raadsleden bespreken het beheerplan begraafplaatsen. In het beheerplan waarin is  aan gegeven welke middelen en maatregelen nodig zijn om de begraafplaatsen in in Zwijndrecht te beheren is een tweetal scenario uitgewerkt voor het gewenste onderhoudsniveau van de begraafplaatsen. Het plus scenario gaat uit van een hoogwaardige inrichting en het andere scenario is gericht op een functionele inrichting. Bij de behandeling van het uitvoeringsprogramma 2019-2022 neemt de raad een definitief besluit over het gewenst onderhoudsniveau.

 

Gymzaal Heer Oudelands Ambacht

Vorig jaar september heeft het college een voorstel aan de raad voorgelegd om een gymzaal te realiseren op de Notenbalklocatie. De raad heeft toen geen besluit genomen. Gevraagd is om nadere informatie. Meer informatie over de twee locaties die onderzocht zijn en reacties uit de omgeving zijn verstrekt aan de raad.Voor beiden locaties, zowel op de Notenbalklocatie als een aanbouw tegen 't Klankbord, is geen breed draagvlak. De raad praat in de carrousel verder over de gymzaal in Heer Oudelands Ambacht aan de hand van de aangereikte informatie.    

 

Agenda politieke markt 9 oktober

Carrouselvergaderingen

Aanvang 20.00 uur  

Raadzaal

20.30 - 21.00 uur: Beheerplan begraafplaatsen

21.05 - 21.20 uur: Grote aanpak Lindelaan west

21.25 - 21.45 uur: Impuls Vivera Wijkteams 

 

 

Vergaderzalen 1, 2 en 3

20.00 – 20.25 uur: Begroting

20.30 – 21.05 uur: Gymzaal Heer Oudelands Ambacht

21.10 - 21.20 uur:  Vaststellen 4e herziening bestemmingsplan Buitengebied, locatie Kijfhoek 39

21.25 – 21.45 uur: Ongeregeldheden Heerjansdam

 

 

AGENDA RAADSVERGADERING

Raadzaal                                                                Aanvang 22.00 uur

 

 1. Opening en vaststelling agenda
   
 2. Terugkoppeling van het college
 3. Vragenhalfuurtje voor raadsleden
   
 4. Vaststellen besluitenlijsten van:

25 september 2018

 

 1. Besluitvorming:

a. Zienswijze begrotingswijze 1e burap Service Organiastie Jeugd

           b. Meerjarenbeleidsplan 2019-2022 van de politie-eenheid Rotterdam

 

 1. Debat:
  a. Aanwijzing collegelid Jacqueline van Dongen als lid Drechtraad (rechtstreeks op de gemeenteraad) 

    b. Heroverweging deelname GR Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde 
        (rechtstreeks op de gemeenteraad) 
    c. Voorbereidingskrediet aanvraag zwembad                 

7. Ter kennisname
a. Lijst toezeggingen, moties en schriftelijke vragen
b. Stukkenlijsten
21 september en 28 september

 

8. Sluiting

 


Kijk voor de meest actuele agenda op onze website www.raadzwijndrecht.nl

 

Vergadering bijwonen

De vergaderingen van de politieke markt zijn openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. In de carrousel kunt u ook inspreken. Indien u gebruik wenst te maken van het spreekrecht dient u dit vóór de vergadering bij de griffie te melden via e-mail: griffie@zwijndrecht.nl of telefonisch: (078) 770 35 14.

 

 

Vooruitblik

(onder voorbehoud)

 • Dinsdag 16 oktober om 20.00 uur politieke markt over uitwerking raadsprogramma
 • Maandag 29 oktober om 19.30 uur vergadering over de profielschets van de burgemeester in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning
 • Dinsdag 13 november Begrotingsraad
 • Dinsdag 20 november 2018 Politieke markt :

Onderwerpen carrousel

 

2e Burap 2018

Legesverordening 2019

Verordening Afvalstoffenheffing 2019

Consultatie groenbeleid

Herstel kade Zomerlust en visie op gebiedsontwikkeling

Vaststellen onderwijshuisvestingsplan IHP 2019

Bestemmingsplan Groote Lindt

Evaluatie Ondernemersfonds Zwijndrecht

Verordening jeugdhulp

 

Onderwerpen raad

 

Grote aanpak Lindelaan west

4e herziening bestemmingsplan buitengebied

Verordening jeugdhulp

Raadsvoorstel Impuls Vivera wijkteams