Inspreken

Zijn er zaken binnen de gemeente waar u zich zorgen over maakt? Met het spreekrecht kunt u de gemeenteraad informeren of op de hoogte stellen van uw mening.

Aanvragen van spreekrecht

U kunt voor ieder onderwerp in de carrousel vragen of u het woord mag voeren. U moet dat wel tenminste vier uur vóór aanvang van de carrousel aanmelden bij de griffie. Dat kan per telefoon, Hanneke Kooyman (078) 7703514, of per email. griffie@zwijndrecht.nl

Als u zich heeft aangemeld om in te spreken, krijgt u van de voorzitter van de vergadering maximaal 5 minuten de tijd om de raad toe te spreken. Zijn er meer dan 6 insprekers dan krijgt u minder spreektijd. De totale inspreektijd kan nooit langer zijn dan de duur van de vergadering.

De raad gaat niet met u in discussie. Uw mondelinge bijdrage wordt door de leden betrokken in de beraadslaging.

U kunt ook een brief sturen aan de raad. Deze wordt dan verspreid onder de leden van de raad. Na afloop van de eerst volgende raadsvergadering wordt u geïnformeerd over de wijze waarop uw brief is afgedaan. U kunt uw brief sturen naar:

Gemeente Zwijndrecht
t.a.v. de griffie
Postbus 15
3330 AA ZWIJNDRECHT