Coronamaatregelen voor ondernemers

Het coronavirus kan (grote) gevolgen hebben voor uw bedrijf en werknemers. Op deze pagina plaatsen wij regelmatig updates die voor u als ondernemer van belang kunnen zijn.

Op deze pagina vindt u de laatste maatregelen. Als ondernemer kunt u gebruikmaken van het steunpakket dat onlangs is uitgebreid en verlengd

Coronavirus en de horeca

Door de lockdown zijn alle eet- en drinkgelegenheden in ieder geval tot en met vrijdag 14 januari 2022 gesloten. Afhalen en bezorgen mag wel. Kijk hier voor meer informatie.

Financiële regelingen

Op deze pagina leest u meer informatie over alle verschillende (en financiële) regelingen:

1. Ondernemersloket Drechtsteden (regionaal)

De Drechtsteden bouwen hard aan de regio om deze toekomstbestendig te maken. Een goed ondernemersklimaat is hierbij van het grootste belang. Het stimuleren van dit klimaat staat in de Drechtsteden dan ook centraal. Een van de initiatieven waarin dit tot uiting komt is ons Ondernemersloket Drechtsteden.

Het Ondernemersloket Drechtsteden is er voor zowel bestaande (zelfstandig) ondernemers als voor nieuwe bedrijven/starters. Het is een samenwerking tussen het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) en de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Alle ondernemers zijn hier van harte welkom. Op de website van het Ondernemersloket Drechtsteden is meer informatie te vinden.  

2. KVK Corona regelingencheck (landelijk)

Op basis van een paar vragen, krijg je inzicht in de (fiscale) regelingen die mogelijk op jouw bedrijf van toepassing zijn. Het is een snelle check die leidt naar de voor jou belangrijkste regelingen. Niet alle regelingen zijn opgenomen en er blijven uitzonderingen.

Doe de regelingencheck

3. Corona calculator (landelijk)

Met de coronacalculator berekent u hoe corona-regelingen uw onderneming kunnen helpen. 

Direct naar de corona calculator

4. Geldfit Zakelijk (landelijk)

Geldfit Zakelijk is een website die u als ondernemer helpt om te kijken hoe u er financieel voorstaat. Via de website kunt u een eenvoudige test voor een overzicht van uw financiële situatie en hulp. 

5. Eenmalige opslag Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD) (landelijk)

Verplicht gesloten non-food detailhandelaars ontvangen één keer een opslag van minstens 2,8% van hun omzetverlies in oktober tot en met december 2020. We noemen deze subsidie de Voorraad Gesloten Detailhandel (VGD). Het maximale bedrag is € 20.160. Dit bedrag komt bovenop de TVL Q4 2020. Voor meer informatie kijkt u op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

6. Ondersteuning voor ondernemers bij betalen aanslag gemeentelijke belastingen 2021 (regionaal)

U krijgt als ondernemer in het 1e kwartaal van 2021 een aanslag gemeentelijke belastingen. Door de coronamaatregelen heeft u misschien minder inkomsten. Kunt u de aanslag niet op tijd betalen en is ook gespreid betalen geen oplossing? Vraag dan een gesprek aan. We kijken dan samen welke betalingsregeling u kan helpen. Ook als u vragen heeft over uw belastingaanslag, kunt u een gesprek aanvragen. Lees meer op onze pagina over belastingen.

7. Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB/ ook voor zzp'ers (landelijk)

De Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL) is vanaf 30 juni de opvolger van de TOGS voor mkb-bedrijven die structureel meer dan 30% omzetverlies lijden door de coronacrisis. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen tot 20.000 euro tegemoetkoming per 3 maanden krijgen. Dit is om vaste lasten (excl. loonkosten) te kunnen betalen. De TVL wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Een aanvraag doen kan tot en met 31 oktober 2020. Na deze datum loopt de TOGS-regeling af.

Per 9 december 2020 zijn er een aantal zaken gewijzigd binnen de tegemoetkoming voor Vaste Lasten MKB (TVL). Zo krijgen gesloten eet- en drinkgelegenheden alleen in kwartaal 4 van 2020 extra subsidie voor kosten van voorraad en aanpassingen. Ook zijn in kwartaal 4 van 2020 en kwartaal 1 van 2020 vrijwel alle SBI-codes toegelaten tot de TVL. Daarnaast groeit het subsidiepercentage in diezelfde kwartalen mee met het omzetverlies. Dit houdt in dat er sprake is van 50% subsidie bij 30% omzetverlies en 70% subsidie bij 100% omzetverlies. In kwartaal 4 van 2020 en in kwartaal 1 van 2021 krijgen bedrijven uit de evenementbranche aparte steun. Zij moeten wel TVL subsidie hebben gekregen voor juni-september 2020 en niet in aanmerking komen voor de TVL in kwartaal 4 en/of kwartaal 1.
Meer informatie kunt u vinden op: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

8. Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo-3) (landelijk)

De Tozo regeling geldt voor zelfstandig ondernemers. Dit geldt ook voor zzp’ers die financieel in de problemen komen door de coronacrisis. De Tozo regeling wordt verlengd tot 1 april 2021. Voor een digitale aanvraag kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden. Kijk voor de voorwaarden en het aanvragen op de website van Sociale Dienst Drechtsteden.

Bedrijfskapitaal

Wanneer uw bedrijf serieuze liquiditeitsproblemen heeft vanwege de coronacrisis kunt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen. Dit kan gedaan worden bij onder andere uw eigen bank, Qredits of het Regionaal Bureau voor zelfstandigen. Wilt u een lening bedrijfskapitaal aanvragen? Dien dan uw aanvraag in via het aanvraagformulier.

9. Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) (landelijk)

Met de Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidscontracten (TOFA) kunnen flexwerkers die aan de vooRwaarden voldeden een maandelijkse tegemoetkoming krijgen. Deze tegemoetkoming van 550 euro bruto ging over de maanden maart, april en mei. Dat bedrag werd gezien als loon dat belast wordt en geldt als inkomen. De TOFA is uitgevoerd door het UWV.

10. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW 3.0) (landelijk)

Het kabinet verlengt de NOW regeling per 1 oktober 2020. Dit gaat in 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. De NOW 3 regeling geldt tot 1 juli 2021.

 • Vanaf 1 oktober 2020 is het loket voor NOW 2.0 gesloten

 • Vanaf 6 juni 2020 is het loket voor NOW 1.0 gesloten.

Via de NOW-regeling krijgt u een tegemoetkoming waarmee u werknemers met een vast en met een flexibel contract kunt doorbetalen. Meer informatie over de NOW-regeling is te vinden op de website van het UWV.

11. Borgstelling MKB-kredieten (landelijk)

Bedrijven kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet. Informatie hierover is te vinden op de website Borgstelling MKB-kredieten.

12. KCC-regeling: Klein Krediet Corona (landelijk)

De KKC is een van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. De aanvullende maatregelen is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. De Nederlandse overheid biedt een overbruggingskrediet gericht op de kleine bedrijven aan. Meer informatie over onder welke voorwaarden deze leningen worden verstrekt en welke ondernemers hiervoor in aanmerking komen vindt u op www.rijksoverheid.nl

13. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (landelijk)

Bent u ondernemer/zzp’er, werknemer of werkzoekende en heeft u financiële problemen door de coronamaatregelen? En kunt u daardoor noodzakelijk kosten zoals woonkosten niet meer betalen? Dan kan de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) u misschien helpen.   

TONK aanvragen

U vraagt TONK aan via de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. U kunt TONK waarschijnlijk vanaf 1 maart 2021 aanvragen. U kunt maximaal 6 maanden TONK krijgen. 

Voorwaarden TONK

U krijgt TONK als u in ieder geval:

 • 18 jaar of ouder bent;
 • Inkomen verliest door coronamaatregelen;
 • Uw woonkosten niet meer kunt betalen uit het gezinsinkomen of makkelijk uit uw vermogen kunt halen;
 • Ook met een andere financiële regeling of uitkering, zoals een toeslag van UWV op uw WW-uitkering, niet voldoende inkomsten heeft om uw woonkosten van te betalen.

Uw woongemeente voert de regeling uit. Die controleert of een huishouden onvoldoende draagkracht heeft. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten u  zelf nog kunt betalen. De gemeente mag daarbij zelf bepalen hoeveel vermogen u maximaal mag hebben. Ook mag de bepalen hoeveel vermogen u maximaal mag hebben. Ook kan de gemeente zelf aanvullende voorwaarden vaststellen.

Woonkosten volgens TONK

 • Huur of hypotheek;
 • Kosten van bijvoorbeeld elektriciteit, gas en water;
 • Servicekosten;
 • Gemeentelijke belastingen.

Inkomsten die niet meetellen voor TONK

Hoogte TONK-uitkering

Hoeveel TONK u krijgt, hangt af van uw situatie. Gemeenten kijken onder andere naar:

 • Hoogte van uw noodzakelijke woonkosten.
 • Uw inkomen op dit moment.
 • Uw draagkracht. Dit betekent dat de gemeente kijkt naar welk deel van de woonkosten u  zelf nog kunt betalen.

TONK houden of lenen

U mag de TONK-uitkering meestal  houden. Maar soms beslist de gemeente dat u de uitkering als lening krijgt. Dan betaalt u deze later terug. Dit kan het geval zijn als u weet dat u binnenkort een groot bedrag krijgt.

Periode dat u TONK krijgt

U krijgt maximaal 6 maanden TONK tot en met juni 2021. Als u TONK op 1 maart 2021 aanvraagt, kunt u ook nog TONK voor januari en februari krijgen als dat nodig is. U vraagt de TONK-uitkering aan voor de maanden dat u de aanvulling op uw inkomen  echt nodig heeft.

14. Bijzonder uitstel van betaling belastingen (landelijk)

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. 

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Meer informatie is te vinden op de webpagina betalingsuitstel.

15. Corona-Overbruggingslening (COL) voor startups, scale-ups en innovatieve MKB-ers (landelijk)

Bent u een startup, scale-up innovatief MKB-er of een MKB-er zonder kredietrelatie bij een bank? En heeft u financiering nodig in verband met COVID19? Dan komt u waarschijnlijk in aanmerking voor een Corona-Overbruggingslening (COL). Het gaat om leningen tussen €50.000 en €2 miljoen euro. Aanvragen is mogelijk vanaf donderdag 29 april 2020. De Regionale Ontwikkelmaatschappijen (ROM's) verstrekken deze overbrugginsleningen. Kijk voor meer informatie op de website van ROM-Nederland.

16. Regelingen voor de culturele en creatieve sector (landelijk)

Het culturele en creatieve sector is door de coronacrisis ingrijpend veranderd. Het kabinet komt deze sectoren tegemoet met verschillende maatregelen voor de opgelopen schade. Er is 300 miljoen berschikbaar gesteld voor de culturele en creatieve sector. Op de website van de Rijksoverheid is meer informatie te vinden over deze regelingen.

17. Ondernemersklankbord (landelijk)

Het Ondernemersklankbord helpt het MKB. Dit doen zij door tijdelijk de adviestrajecten gratis aan te bieden in verband met coronavirus. Het Ondernemersklankbord staat de ondernemers in zwaar weer bij met het zoeken naar oplossingen.

 • Het Ondernemersklankbord biedt trajecten van 6 maanden;
 • U ontvangt advies gericht  op uw vraagstuk;
 • U krijgt een adviseur uit de regio;
 • Voor ondernemers door ondernemers met expertise en deskundigheid.
18. Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (landelijk)

Op 1 december is de tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Twm) in werking getreden. Op de website van de Veiligheidsregio leest u wat er is aangepast.

19. Time Out Arrangement (TOA) (landelijk)

Het eerder aangekondigde Time Out Arrangement (TOA) krijgt verder vorm. Het arrangement stelt ondernemers in staat om hun bedrijf tijdelijk in een soort winterslaap te brengen. Kijk voor meer informatie over TOA op de website van de overheid.

20. NL werkt door (landelijk)

Door de coronacrisis is er veel uitval van productie en diensten en daarmee ook van werkgelegenheid. Terwijl werkgevers in bijvoorbeeld de zorg, logistiek, distributie, winkels, voedselketen, sommige bouwbedrijven en techniek enzovoort  juist op zoek zijn naar personeel. Juist in deze onzekere tijd is het belangrijk dat vraag en aanbod elkaar eenvoudig kunnen vinden. Dit is essentieel om zorg te verlenen, winkels te bevoorraden, energie te leveren en de woningen te bouwen waar mensen op wachten. Kortom: om uitval te voorkomen en productie en diensten waar mogelijk in stand te houden.

NLWerktDoor wil al die bedrijven helpen door vraag en aanbod te verbinden. Op het gebied van personeel, diensten en materieel. En ook om nieuwe business-to-business-kansen te benutten. Kijk voor meer informatie op NLWerktdoor

21. Continuïteitsbijdrage (landelijk)

De continuïteitsbijdrage (CB) is de regeling waarbij de zorgverzekeraars aan zorgaanbieders een bijdrage betalen voor de praktijkkosten die samenhangen met de niet gerealiseerde verzekerde zorg. Inzet van zorgverzekeraars is dat hun verzekerden zowel tijdens als na afloop van de coronacrisis een beroep kunnen blijven doen op de zorg waarvoor zij verzekerd zijn. De regeling staat open voor alle mondzorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering (voorwaarden 2020) en die voldoen aan de voorwaarden. 

Meer informatie over de continuïteitsbijdrage leest u op de website van KNMT.

22. Kickstart Drechtsteden (regionaal)

Kickstart Drechtsteden is er voor werkgevers, werknemers, zelfstandig ondernemers en starters op de arbeidsmarkt. Alleen samen houden we in deze crisistijd de werkloosheid in de Drechtsteden zo laag mogelijk. Kijk voor meer informatie op de website van Kickstart Drechtsteden

23. Mijn digitale werkplaats Drechtsteden (regionaal)

Mijn Digitale Werkplaats (MDW) Drechtsteden biedt het mkb gratis ondersteuning bij vragen rondom online ondernemen. Het is een digitale werkplaats waar mbo- en hbo-studenten aan de slag gaan met jouw concrete vraag of wens. Dit doen ze samen met expertbedrijven uit de regio. Of het nou gaat over online marketing, sociale media, webshops of zoekmachineoptimalisatie.

Ga naar Mijn Digitale Werkplaats Drechtsteden

24. Voucherkredietfaciliteit (landelijk)

De Rijksoverheid werkt aan een kredietregeling gericht op pakketreizen. Het gaat om pakketreizen van reisorganisaties die onvoldoende financiële middelen hebben omdat nieuwe boekingen achterblijven. En omdat veel reizigers nog een voucher hebben. De overheid werkt samen met garantiefondsen en reisorganisaties aan de voucher kredietregeling, ook wel het voucherfonds.

Meer lezen over het voucherfonds

25. Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO) (landelijk)

De TASO-regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in het vierde kwartaal van 2020 (1 oktober t/m 31 december) en financiële schade hebben geleden van ten minste € 1.500.

Meer lezen over de TASO-regeling

26. Garantie Ondernemersfinanciering uitbraak coronavirus (landelijk)

Heeft u krediet nodig maar krijgt u vanwege de coronacrisis op dit moment niet eenvoudig een banklening? De overheid maakt dit makkelijker met de specifieke faciliteit die beschikbaar is als gevolg van de coronacrisis: de Garantie Ondernemingsfinanciering corona (GO-C). Uw bank kan 80% of 90% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen en verkleint daarmee haar risico.

Meer lezen over GO-C

27. Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) (landelijk)

Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) ingegaan. Deze nieuwe wet helpt bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord te bereiken op een schuldregeling. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord.

Meer lezen over WHOA

Vragen en contact

 • Op de website van de veiligheidsregio www.zhzveilig.nl kunt u de meest actuele informatie vinden over de maatregelen in onze regio. Met vragen over de coronamaatregelen in onze regio kunt u contact opnemen met de helpdesk van de veiligheidsregio via telefoonnummer 088 – 636 5200.
 • Via de verschillende brancheorganisaties en onze lokale ondernemersverenigingen wordt al veel informatie verstrekt. Op de website van Rijksoverheid kunt u de veelgestelde vragen voor werkgevers en ondernemers bekijken. Ook de Rabobank heeft handige veelgestelde vragen opgezet die u als ondernemer kunnen helpen. 
 • Heeft u vragen die betrekking hebben op ondernemen in Zwijndrecht, dan kunt u contact opnemen met Zwijndrecht Onderneemt