Logboek.Kijfhoek.26.2.2019

Logboek - ongewone voorvallen/meldingen Kijfhoek
Datum Voorval/Melding Stand van zaken
2018
tot 15 juni 2018 19 meldingen:
11 druppellekkages (7 ook geconstateerd)
3 spoor incidenten
4 brand/broei
1 geurklacht.
Bij melding druppellekkage worden alle hulpdiensten opgeroepen. De OBOG-ploeg doet de eerste interventie.
Aandachtspunt blijft de druppellekkages.

15/jun/18 Ketelwagon met Styreen botst op platte kar met materialen Feitenonderzoek is 18 juni 2018 door ProRail vastgesteld. Binnen 13 weken zal conform advies een landelijk onderzoek zijn uitgevoerd.
Gezien de andere incidenten en het causaal verband tussen deze incidenten is dit onderzoek vertraagd.

15/jul/18 Een werktrein is in een buiten dienst gesteld gebied op een gedeelte van het spoor gekomen waar hij niet mocht komen Feitenonderzoek is op 17 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
17/jul/18 Aanrijding tussen twee wagons (geen gevaarlijke stoffen) tijden het heuvelproces Om flankaanrijding te vookomen is via het Heuvelsysteem gestuurd op een kop-staartbotsing.
Heuvelsysteem heeft na behoren gefunctioneerd. Geen nader onderzoek noodzakelijk.

18/jul/18 Doorschieten wagon met milieugevaarlijke stof op Remslof.
Tussen waarneming en incident is geen duidelijke tijdslijn te verklaren.
Feitenonderzoek is op 24 juli 2018 vastgesteld. V.w.b. vervolg zie onder 1.
11/aug/18 3 wagons met licht ontvlambare vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,7 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Een rem van de drie wagons heeft niet naar behoren gefunctioneerd.

14/aug/18 Smeulende poetsdoek op het spoor Door bedrijfsbrandweer opgelost. Geen vervolg noodzakelijk
15/aug/18 Melding oponthoud klasse 1 . Wagen beladen met lading klasse 1 met een oponthoud van meer dan drie uur op Kijfhoek Reguliere melding van wagen met vuurwerk
16/aug/18 Geen fysiek toezicht buiten geconstateerd, terwijl heuvelproces in bedrijf was genomen. Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
18/aug/18 In seinzaal vanwege afwezigheid 2de paar ogen het heuvelproces tijdelijk stilgelegd Conform procedure heeft ProRail het heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
26/aug/18 Wagon met vloeistof is met een te snelle afloop het heuvelsysteem afgelopen. De wagon is met 3,5 m/s naar beneden gereden, terwijl het max. 3 m/s is.
Conform procedure is heuvelproces tijdelijk stilgelegd.
Nadere analyse vindt nog plaats.

31/aug/18 RRF melding binnengekomen bij DCMR. Trein met vuurwerk stond langer dan een paar uur. Reguliere melding van wagons met vuurwerk
3/sep/18 Heuvelproces stilgelegd omdat drie wagens over een remslof zijn gereden. De tweede telkring is niet doorbroken en er zijn geen wagens ontspoord. De wagens bevatten gevaarlijke stoffen. Feitenonderzoek volgt nog.
Geconstateerd wordt dat communicatief gezien dit incident niet goed is verlopen. Dit wordt meegenomen in het onafhankelijk onderzoek.

10/sep/18 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten.
Geen lekkage. Geen gevaar en geen bodemverontreiniging.
25/sep/18 Wagons door telkring 1 en 2 geschoten. Deze melding is niet bij de meldkamer DCMR gemeld. Nader onderzoek volgt.
26/sep/18 Druppellekkage wagon met Styreen. Standleiding bleek 500 ml te bevatten. Leiding is schoongemaakt. Nader onderzoek vanuit toezicht v.w.b. herkomst Wagon.
1/okt/18 Druppellekkage wagon met Organische stof. Nadere duiding volgt nog. Lekkage aan zowel bodem- als zijafsluiter.
Lekkage opgelost. Wagon retour en reparatie afnemer.

17/okt/18 Een trein op de sporen richting de heuvel is zonder gevaarzetting voor de omgeving door een rood sein gereden De oorzaak wordt momenteel nog onderzocht en ProRail heeft hierover contact met betrokken partijen waaronder ILT.
ILT voert handhavingsonderzoek uit naar deze STS-passage.
Geen melding bij meldkamer DCMR

20/21 okt-18 Tijdens onderhoud is geconstateerd dat de dubbele beveiligingskring niet is toegepast. Dit is geconstateerd door 'toezichthouder' van ProRail en deze heeft niet opgetreden. Pas later in de week is dit geconstateerd. Hierover is veel contact over geweest met ProRail en minsterie.
Voor inhoud wordt verwezen naar brief van ProRail aan het college. Deze is toegevoegd aan update.

23/okt/18 Om 21.00 uur is een Te Snelle Afloop (TSA) geweest op Kijfhoek. Er heeft zich geen botsing voorgedaan. Heuvelproces is tijdelijk stilgelegd. Geen verdere bijzonderheden.
Geen melding DCMR


Melding gerekgen van een defecte trein om 01:00. Stond op de fly over spoor. Doordat de trein aan de achterkant kan uitveren is deze voorbij een rood sein gegaan door het uitveren. Geen gevaarlijke situatie ontstaan, maar trein bevatte wel gevaarlijke stoffen. Melding bij DCMR binnengekomen.
30/okt/18 Om 09.00 uur een TSA met wagons met gevaarlijke stoffen. Heuvelproces stilgelegd. Wagons stond stil en nader onderzoek vindt plaats.
Heuvel tot 15.00 uur buiten bedrijf geweest.
Melding bij DCMR.

30/okt/18 Om 20.00 uur weer een melding van een TSA. Heuvelproces weer stilgelegd. Oorzaak was 'klotsen' van lading waardoor wagons iets harder naar beneden ging dan vastgelegd.
Geen extra onderhoud nodig; heuvelproces is snel weer opgestart.
Melding bij DCMR
Gezien situatie wordt nader onderoek ingesteld naar TSA's

1/nov/18 Melding van satoring aan verdeelspoorrailrem Geen situatie die enige gevolg heeft voor milieurisico's.
12/nov/18 Om 0.30 uur is Heuvelproces stilgelegd vanwege een hydraulische storing bij de railremmen.
Om 8.20 uur een melding van defecte wieldetector.
Om 10.40 Sensor van bijdruksysteem van 1 spoor defect; spoor is buiten gebruik gesteld.
Om 12.46 uur is geconstateerd dat meerdere bouten van een remblok los zitten.
Melding bij DCMR binnengekomen.
Om 4.30 storing hersteld en heuvelproces in bedrijf genomen.
Wieldetector is gereset.
Het spoor blijft tot nader order buiten gebruik totdat sensor is gerepareerd. Monitoring door ILenT.
Bouten van remblokken zijn vervangen.

13/nov/18 Om 04.58 uur een melding van TSA ter hoogte van hoofdrailrem.
Meerdere reguliere telkringpassages
Om 05.10 uur melding van defecte wieldetector.
Geen gevaarszetting
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Na reset van wieldetector was werking naar behoren.

14/nov/18 Meerdere reguliere telkringpassages
Onderbreking Heuvelproces vanwege gebroken knuppel.
Diverse kleinie storingen
De telkringspassage bewuste passages vanwege passeren reguliere heuvelpassage (deze zijn gemeld omdat er beleving bij ProRail is dat alle telkringpassages gemeld moeten worden.
Heuvelproces in bedirjf genomen na verwijdering knuppel en ingebruikname niewue knuppel.

15/nov/18 Meerdere reguliere telkringpassages
TSA van wagon.
Tijdelijk onderbrkeing heuvelproces door storing in bijdruksysteem, de groepsrem functioneerde niet voldoende vanwege problemen met bouten.
Laatste euvel wordt tijdens weekendonderhoud opgelost.
16/nov/18 Meerdere telkring passages: net als afgelopen dagen ‘bewuste bewegingen’ over een telkring
Storingen bijdruksysteem: tijdelijke onderbreking
Storing wisselverwarming: herstel in uitvoering
Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
6/dec/18 Pro rail doet melding dat er een goederen trein in de tunnel bij Barendrecht is gestrand. De tunnel wordt vanuit Kijfhoek bediend. Op de post Kijfhoek is onduidelijkheid ontstaan tussen medewerkers dat de tunnel in onderhoudsmodus stond met als gevolg dat er geen toezicht was. Hierdoor heeft men de trein niet kunnen tegenhouden en is deze gestrand waardoor de tunnel in calamiteitenmodus beland is. De blus installatie zou normaliter afgaan in deze situatie maar dit is niet gebeurd vanwege de onderhoudsmodus. Bij het overschakelen van onderhoud naar calamiteitenmodus werkt de blusinstallatie niet omdat er tijdens onderhoud altijd werktreinen kunnen stilstaan in de tunnel. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
6/dec/18 Melding bij VRZHZ dat lekkage was aan bluswaterleiding. Een pakking is lekgeraakt. Dit is voor de 3de keer dit jaar. Nader onderzoek loopt door VRZHZ. Omnderzocht wordt of deze melding ook bij Meldkamer DCMR had moetn binnenkomen. Geen reden om te innen; dit is een leercurve. Geen gevaarszetting.
8/dec/18 Melding aanwezigheid van 4 wagons met Vuurwerk Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
17/dec/18 STS passage: om ca. 12u maandagmiddag heeft op Kijfhoek een STS passage zonder gevaarzetting plaatsgevonden. Zowel ILT als OZHZ (via meldkamer DCMR) zijn op de hoogte gesteld. Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
3/jan/19 Systeemstoring: bij de melding leek sprake van een aanrijding, was niet het geval en het betrof een systeemstoring Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
3/jan/19 Wagon over remslof: bijdruksysteem van een spoor was defect, trein met wagens over de remslof en wissel 3361 daarna opengereden. ILT ter plaatse geweest. Wagens door remslof gereden (remslof is gebroken) en daardoor een wissel opengereden. Geen gevaarzetting geweest. ILT ter plaatse geweest.
4/jan/19 Locomotief was bij heuvelproces stilgevallen. Na opstart van heuvelloc rijdt deze in tegengestelde richting en passeert, samen met een Fenolwagon een STS, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. ILT niet ter plaatse. Heuvelproces weer opgestart. Bij opstart van heuvelproces rolt heuvelloc in tegengestelde richting wat leidt tot een STS passage, machinist grijpt direct in en loc is aan de kant gezet. Heuvelssyteem heeft volgens specs gewerkt. Geen gevaarzetting geweest.
4/jan/19 Melding van een TSA. Te snelle afloop (TSA) zonder gevaarzetting. Heuvelproces tijdelijk gestaakt (volgens standaard procedure bij TSA), vertrek vanaf Kijfhoek was mogelijk met uitzondering van spoor 119.
5/jan/19 Melding van TSA (4/1/''19) . Het heuvelproces wordt voorlopig nog niet vrij gegeven, omdat uit onderzoek blijkt dat de railremmen onvoldoende werken (65% in plaats van 100%). Eerst is gewerkt aan  reparatie. Zie hierboven
7/jan/19 Melding druppellekkage.
Bleek een natte afsluiter te zijn met Epoxyhars. Afsluiter schoongemaakt en afgesloten. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.
15/jan/19 Gecontroleerde herstart door ICT-problemen op de werkplekken van treindienstleiders post Kijfhoek. Dit om een risico op ongecontroleerde uitval te voorkomen. Gedurende 15 min was geen treinverkeer mogelijk en voor enkele treinen heeft vertraging opgeleverd Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
16/jan/19 Te snelle afloop (TSA) op de heuvelsporen waardoor het heuvelproces is stilgelegd. Doorgaande sporen wel in gebruik. Snelheid van de wagon (met gevaarlijke stoffen) betrof 2.3 m/s. Oorzaak ‘klotseffect’ van de lading Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
18/jan/19 Roodbord/sein(STS)-passage zonder gevaarzetting – buiten de inrichting van Kijfhoek (Kijfhoek Aansluiting Zuid) Geen bijzonderheden t.a.v. veiligheid
23/jan/19 Vannacht 00:30 uur heeft een wagon de eerste telkring gepasseerd en deze is zon 40 meter voor het S-bord (tweede telkring) tot stilstand gekomen. Omstreeks 08:00 uur is de melding naar de OZHZ gedaan omdat duidelijk werd dat de wagon door de remslof is geschoten. Het zou gaan om een beladen platte wagon met goederen (géén gevaarlijke stoffen) op spoor 118 4 assen door remslof gereden. Remslof heeft eerste 25m zijn werk gedaan, is daarna bezweken en opgeschoven. Alleen 1e telkring gepasseerd. Wagons zijn dus binnen aangeven zone op het parkeerspoor gebleven. Geen gevaarzetting. ILT en OZHZ ter plaatse.
29/jan/19 Melding van een wagon met gevaarlijke stof voorbij de laatste telkring is gegaan. Deze is onvoldoende weten te stoppen en niet door de remslof opgevangen. Daardoor voorbij S-bord gereden. Wagon met gevaarlijke stoffen (GEVI/UN 63/2903) is voorbij de laatste telkring gerold en heeft het S-bord gepasseerd. Remslof zat nog wel gewoon voor de eerste as. Mogelijk hebben weersinvloeden geleid tot verminderde remwerking. Geen gevaarzetting
31/jan/19 Melding druppellekkage. Bleek geur afkomstig van Puttershoek. Melding is conform protocol gedaan en afgehandeld.
7/feb/19 Stilstaande wagons op heuvel 4 wagons stonden nog op de rem en bleven stilstaan op de heuvel. Heuvelproces stilgelegd. Situatie volgens protocol afgehandeld. Geen gevaarzetting. Gemeld aan ILT en OZHZ.
13/feb/19 Melding druppellekkage Vermoedelijk lekkende ketelwagen; uit voorzorg zuidelijke rondweg afgesloten (zone 2 en 3). Conclusie: geen uitstroom. Melding aan ILT en OZHZ.
14/feb/19 Twee treinen op zelfde spoor Twee locomotieven op zelfde spoor (niet centraal bediend verdeelspoor) tot stilstand gekomen met 12 meter ertussen. Melding aan ILT en OZHZ. Nader onderzoek loopt nog.
14/feb/19 Passage langs rood bord/rood sein als gevolg van overweg die in storing was. Trein was te ver waardoor doorgereden. Machinist kon niet op tijd stoppen toen het sein (op rood) automatisch afviel als gevolg van deze storing. Tijdens deze sitiuatie blijft de rijweg nog gereserveerd, waardoor geen gevaarzetting.
18/feb/19 Te langzame afloop Wagon met vaste rem, waardoor wagens met langzamere snelheid heuvel afreden en door opvolgende wagens geraakt zijn. Beheerst proces en geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ
18/feb/19 Druppellekkage Druppellekkage aan wagon zonder gevaarlijke stoffen, oververhitting door zon. Melding aan ILT en OZHZ.
21/feb/19 Te snelle afloop (TSA) Wagon met verhoogde snelheid (2,6m/s) van heuvelspoor. Wagon met gevaarlijke stoffen. Geen gevaarzetting. Melding aan ILT en OZHZ.
22/feb/19 Afwijking WerkplekBeveiligingsInstructie (WBI) Heuvelproces stilgelegd na afwijking tussen maatregelen binnen (treindienstleider) en buiten (LWB). Na constatering situatie direct bevroren. Geen gevaarzetting. Geconstateerd dat procedure na constatering op juiste wijze is gevolgd.
22/feb/19 Druppellekkage Mogelijk lekkende ketelwagen, na alarmering en controle geen lekkage geconstateerd. Oorzaak ontbrekende afsluitdop. Melding aan ILT en OZHZ.