Noordoevers

Noordoevers is een belangrijke toekomstige woningbouwlocatie in Zwijndrecht. De plek, midden in het groen en aan de oever van een uniek getijdenlandschap, is bij uitstek geschikt om er een prachtig woongebied voor Zwijndrecht van te maken. Samen met belanghebbenden en instanties onderzoekt de gemeente wat er nodig is om het gebied te ontwikkelen. Op 8 september 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vastgesteld. Deze uitgangspunten worden nu verder uitgewerkt tot een masterplan.

Uitgangspunt is om hier middeldure en duurdere woningen woningen te bouwen. We willen een aantrekkelijke woonplaats zijn voor mensen met een hoger inkomen en ook is er vraag naar duurdere woningen in Zwijndrecht. Door te bouwen voor mensen met een hoger inkomen kunnen we voorzieningen als scholen, winkels, sportaccommodaties en culturele instellingen behouden en zelfs versterken. 

Noordovers

Het projectgebied met op de voorgrond het Balkengat, rechts daarvan het Noordpark en in het midden van de rivier het natuurgebied Sophiapolder.

In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat we vóór 2022 beginnen met de ontwikkeling van het project Noordoevers. We willen daar niet alleen woningen bouwen. Ook het beeldenpark en het groen er omheen worden opgeknapt zodat het Noordpark een plezierige, fijne plek in de natuur wordt voor alle Zwijndrechtenaren.

Onderzoeken naar haalbaarheid woningbouw

Vanaf 2019 zijn er verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of het haalbaar is op deze plek woningen te bouwen en wat er moet gebeuren om het gebied daarvoor geschikt te maken. Zo is er onder meer gekeken of het sportcomplex van VVGZ kan worden verplaatst. In februari 2020 is besloten dit niet te doen omdat er geen geschikte alternatieve locatie is. De voetbalvelden van VVGZ worden ingepast in het nieuwe woongebied en vormen straks een overgangsgebied tussen de bestaande woningen aan het Balkengat en de nieuwe woningen.
Ook praten we met bedrijven en organisaties als Rijkswaterstaat, het waterschap en de Omgevingsdienst over de mogelijkheid om het water van de rivier meer het gebied in te brengen zodat er straks gewoond kan worden in het groen tussen eb en vloed. Daarnaast hebben enkele fracties in de gemeenteraad de wethouder gevraagd met woningcorporaties te bespreken of er binnen het project ruimte is voor sociale woningbouw. 

NoordparkNoordoevers vanaf Ringdijk

Masterplan eind 2020 naar raad

De gemeenteraad heeft op 8 september 2020 de Nota van Uitgangspunten voor Noordoevers vastgesteld. Deze is opgesteld op basis van verschillende onderzoeken en gesprekken met belanghebbenden. De nota beschrijft wat de gemeente met Noordoevers voor ogen heeft en geeft kaders aan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Er staat bijvoorbeeld in voor welke doelgroepen er gebouwd wordt, dat water, ecologie en biodiversiteit  in het kader van duurzaamheid prioriteit krijgen en dat de kwaliteit van het (getijden)park voorop staat. Uitgangspunt is ook dat de oevers voor het publiek toegankelijk blijven en dat Noordoevers ruimte biedt voor 300 tot 400 woningen. Hierbij wordt een verhouding van maximaal 40% appartementen en 60% grondgebonden woningen aangehouden.

De randvoorwaarden en uitgangspunten worden daarna met alle betrokkenen verder uitgewerkt in een masterplan. Het streven is dat media 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen.

Informatieavond voor omwonenden

Vóór het masterplan naar de gemeenteraad gaat, organiseren we een informatieavond voor omwonenden. Gezien de corona-maatregelen zal dit mogelijk een digitale presentatie worden met gelegenheid om te reageren. We geven dan een toelichting op de uitgangspunten, laten de eerste ideeën en schetsen zien en bewoners krijgen de gelegenheid vragen te stellen en een reactie te geven. Omwonenden krijgen te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging voor deze (mogelijk digitale) bijeenkomst.

Drierivierenpunt

Meer over Noordoevers

Noordoevers ligt langs de Strooppot buitendijks aan de rand van een uniek getijdengebied met daarin het natuurgebied Sophiapolder. Het Drierivierenpunt, waar Oude Maas, Beneden Merwede en Noord elkaar ontmoeten, zorgt voor een weids uitzicht. Door het gebied slingert zich een ketting van cultuurhistorische 'parels', vanaf de Stadsbrug via het karakteristieke Veerplein en de monumentale watertoren naar de beeldenroute en de historische groene loods in het Noordpark.

Zie ook