161114 Rapportage Afschaffen betaald parkeren Zwijndrecht (definitief)

Omzetting betaald parkeren naar blauwe zone.

Omzetting betaald parkeren naar blauwe zone

Resultaten onderzoek en advisering inzake het omzetten van de parkeerregulering nabij Veerplein en het Stationsgebied

 

Afbeelding 1

Gemeente Zwijndrecht

Februari 2017

 

Inhoudsopgave pagina

 1. Inleiding 3

  1. Het voornemen 3

  2. Probleemstelling 3

  3. Totstandkoming rapportage 4

  4. Leeswijzer 4

 1. Omzetten betaald parkeren naar blauwe zone 5

  1. Inleiding 5

  2. Uitgangssituatie 5

  3. Functionele bestaande situatie 6

  4. Voorstel voor aanpassing van de parkeerregulering 6

  5. Advisering belanghebbenden 7

  6. Reacties belanghebbenden 7

  7. Overwegingen opzet parkeerregulering 8

  8. Voorstel invoering blauwe zones 8

  9. Naar een definitief voorstel 9

 1. Financiële aspecten omzetten naar blauwe zone 11

  1. Inleiding 11

  2. Financiële consequenties 11

  3. Effecten omzetting parkeerregulering op financiële exploitatie 11

 1. Conclusies en aanbevelingen 13

Bijlage 1: Parkeertellingen 13

Bijlage 2: Bijvangst inloop en emailreacties 14

Bijlage 3: Beleidsregels Blauwe zone 15

 

 1. Inleiding

Op 21 juni 2016 heeft de gemeenteraad het betaald parkeren in het winkelgebied Walburg opgeschort en bij de begrotingsbehandeling najaar 2016 is definitief besloten het parkeren rond het winkelcentrum gratis te maken.

Onderdeel van het besluit om het betaald parkeren rond Walburg af te schaffen is het voornemen na te gaan of het betaald parkeren elders in Zwijndrecht, Veerplein, Maasplein en omgeving (verder te noemen Veerplein) en Stationsplein, zou kunnen worden omgezet in een andere vorm van parkeerregulering. Gelet op de achterliggende doelstelling dat hiermee vooral beoogd wordt langparkeerders van buiten het gebied te weren, wordt daarbij gekozen voor het instrument van de blauwe zone.

1.1 Het voornemen

Anders dan rondom winkelcentrum Walburg is het voor de zones Stationsplein en Veerplein niet haalbaar om te volstaan met alleen het afschaffen van het betaald parkeren. Immers, in Dordrecht geldt betaald parkeren waardoor Veerplein en omgeving een aantrekkelijk alternatief zijn als het parkeren hier wordt vrijgegeven. En rondom het station nemen treinreizigers langdurig parkeerplekken in waardoor de ruimte voor bewoners en bezoekers hier dan tekort schiet. Hierbij wordt overigens wel opgemerkt dat parkeerregulering zich richt op de verdeling van de beschikbare parkeerplaatsen. Het biedt geen oplossing voor gebieden waar sprake is van een structureel tekort aan parkeerplaatsen.

De reden om na te gaan of het betaald parkeren kan worden omgezet naar een blauwe zone komt voort uit het feit dat met het afschaffen van het betaald parkeren rondom Walburg 94% van de parkeeropbrengst is weggevallen. De kosten van het in stand houden van betaald parkeren en de bijbehorende handling blijven echter grotendeels onveranderd. Dat is niet efficiënt. Gezien het feit dat met instelling van blauwe zones een vergelijkbaar effect bereikt wordt lijkt dit een passend alternatief.

Een aanleiding tot nader onderzoek is verder gelegen in het feit dat met name rondom het stationsgebied de parkeersituatie onrustig is. Uit deze zone komen veel klachten. Om die reden is het voornemen naar omzetting van het parkeerregiem tegelijkertijd aangegrepen om te onderzoeken of en hoe de parkeerzones beter ingericht kunnen worden. Hiervoor zijn parkeertellingen verricht.

1.2 Probleemstelling

Om tot een voorstel te komen tot het eventueel omzetten van betaald parkeren naar een blauwe zone rondom het Stationsplein en het Veerplein dienen de volgende vragen te worden beantwoord:

 • Tot hoe ver strekt het gebied waar gereguleerd parkeren noodzakelijk is?

 • Op welke wijze dient de parkeerregulering te worden ingestoken?

 • Wat zijn de financiële consequenties van deze maatregelen?

1.3 Totstandkoming rapportage

De voorliggende rapportage is opgesteld door de 'projectgroep parkeren', die eerder betrokken was bij de voorbereiding van het afschaffen van het betaald parkeren rondom winkelcentrum Walburg. In deze projectgroep zijn vertegenwoordigd:

 • Planrealisatie verkeer / parkeren

 • Staf financiën

 • RO parkeren

 • Publiek vergunningen

 • Projectleider RO

1.4 Leeswijzer

In deze rapportage wordt uitwerking gegeven aan de vraagstelling of en op welke wijze het betaald parkeren Stationsgebied en Veerplein kan worden omgezet naar een blauwe zone.

In het volgende hoofdstuk wordt de situatie inhoudelijk besproken. De actuele situatie wordt geschetst, knelpunten worden besproken en er wordt ingegaan op de reacties van belanghebbenden op een eerste voorstel en op een aanpassing daarop. Aansluitend wordt het definitieve voorstel geschetst en toegelicht. Getracht is de totstandkoming van het voorstel in relatie tot de verschillende advies- en inloopreacties zo getrouw mogelijk weer te geven.

In het derde hoofdstuk wordt ingegaan op de financiële consequenties van omzetting naar een blauwe zone. Uitgangspunt is daarbij de situatie die per 1 juli 2016 is ontstaan, met het wegvallen van de parkeerinkomsten rondom Walburg

Ten slotte worden de voornaamste conclusies weergeven in het afsluitende hoofdstuk.

 1. Omzetten betaald parkeren naar blauwe zone

2.1 Inleiding

De achtergrond om na te gaan of de resterende betaald parkeerzones in Zwijndrecht kunnen worden omgezet naar blauwe zones ligt in de wetenschap dat beide vormen van parkeerregulering, mits goed gehandhaafd, een vergelijkbaar effect hebben op het parkeergedrag. Gebiedsvreemde langparkeerders worden geweerd en gevestigde bewoners en ondernemers hebben door middel van een vergunning respectievelijk ontheffing onbeperkt recht op de beschikbare parkeergelegenheid. Bijkomstig effect van het instellen van parkeerregulering is dat langparkeerders uitwijken naar de omliggende (ongereguleerde) gebieden. Om die reden is het van belang dat een adequate zonering worden gehanteerd, waarmee voorkomen worden dat elders overlast ontstaat.

Gezien het feit dat met het wegvallen van het betaald parkeren in Walburg het parkeerbedrijf verliesgevend is geworden, er is dan een goede aanleiding om na te gaan of het betaald parkeren volledig afgeschaft kan worden.

Om hiertoe een goed voorstel te kunnen uitwerken is onderzoek verricht en zijn inloopavonden georganiseerd. In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan van de bevindingen.

2.2. Uitgangssituatie

Onderstaand worden de parkeerregiems in Zwijndrecht aangegeven zoals deze gelden sinds juli 2016. Hierin worden twee gebieden onderscheiden waar betaald moet worden voor het parkeren, te weten:

 • Stationsgebied: in dit gebied is van maandag tot en met vrijdag betaald parkeren ingesteld van 9.00 uur tot 14.00 uur. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen.

 • Veerplein: in dit gebied is van maandag tot en met zaterdag betaald parkeren ingesteld van 9.00 uur tot 18.00 uur. Dit geldt dit ook voor de koopavond op donderdag. Bewoners kunnen een parkeervergunning aanvragen.

 

Figuur 1 Actuele situatie betaald parkeren Zwijndrecht oktober 2016

Afbeelding 2 Afbeelding 3

Betaald parkeren Stationsgebied Betaald parkeren Veerplein

2.3 Functioneren bestaande situatie

Bij een eventuele omzetting van betaald parkeren naar een blauwe zone is het tevens de opgave om verbeteringen door te voeren als sprake is van problemen bij het huidig functioneren. Hierbij past wel de kanttekening dat invoering van een blauwe zone, net zo min als betaald parkeren, in een volledige oplossing voorziet als daadwerkelijk sprake is van een tekort aan parkeerruimte.

Om de parkeersituatie en de onderscheiden gebieden goed te kunnen beoordelen zijn de afgelopen periode in de betreffende gebieden, alsmede de invloedzone daar om heen, parkeertellingen gehouden. Deze tellingen hebben plaatsgevonden op verschillende tijdstippen op verschillende dagen. De resultaten hiervan zijn bijgevoegd in bijlage 1. Als regel geldt dat bij een bezettingsgraad van meer dan 85% gesproken wordt van een hoge parkeerdruk.

Stationsgebied

Uit de parkeertellingen rondom het stationsgebied komt naar voren dat er op werkdagen ook een hoge parkeerdruk wordt waargenomen in de gebieden ten noorden van het station en ten westen van de Koninginneweg. Dit probleem lijkt te worden veroorzaakt door treinreizigers die hun auto op enkele minuten lopen gratis willen parkeren.

Veerplein

Op het Veerplein knelt het met name op de piekmomenten van zowel de bewoners als de (horeca)bezoekers. Dit geeft ook aan de overzijde van de Ringdijk nog de nodige parkeerdruk.

Westkeetshaven

Tellingen wijzen uit dat naast het Veerplein tevens sprake is van een grote parkeerdruk in Westkeetshaven. In de zone Westkeetshaven is zowel overdag als 's avonds sprake van een hoge bezetting van parkeergelegenheid.

2.4 Voorstel voor aanpassing van de parkeerregulering

Doel van het bepalen van een zonering is te bereiken dat de parkeerdruk in de betreffende gebieden zodanig terugloopt dat bewoners en gevestigde ondernemers een beter parkeercomfort genieten vanwege het feit dat 'gebiedsvreemde' langparkeerders worden geweerd.

Op basis van de resultaten van de parkeertellingen is in eerste aanleg een voorstel uitgewerkt voor aanpassing van het gebied waar parkeerregulering (blauwe zone) van toepassing wordt, alsmede van de momenten waarop dit regiem van kracht is.

Op de volgende pagina wordt dit voorstel weergegeven. Voor deze gebieden zijn de venstertijden ongewijzigd gebleven. Voor beide gebieden wordt hierbij uitgegaan van een toegestane parkeerduur van 3 uur. Verder is hierbij opgenomen dat bewoners binnen de zones een ontheffing kunnen aanvragen voor een bedrag van € 39,00 per jaar, dit bedrag is gelijk aan de kosten van een parkeervergunning. Voor gevestigde ondernemers is uitgegaan van een bedrag van € 109,00 per jaar.

Dit voorstel is aansluitend in de inspraak gebracht.

 

Figuur 2: Voorstel invoering blauwe zones Stationsplein en Veerplein

Afbeelding 4

 

2.5 Advisering belanghebbenden

Het voornoemde voorstel is uitgewerkt met het besef dat bewoners en ondernemers ter plaatse doorgaans een zeer goed zicht hebben op het parkeergedrag in hun buurt. Om die reden zijn belanghebbenden vroegtijdig schriftelijk geïnformeerd over het feit dat de gemeente bezig was met een plan de parkeerregulering aan te passen. Aansluitend zijn zij, opnieuw schriftelijk, uitgenodigd om op twee inloopavonden te reageren op de voorstellen. Daarnaast konden bewoners en ondernemers schriftelijk en per e-mail op de voorstellen reageren.

De beide inloopavonden zijn goed bezocht en in totaal zijn tot 10 september 2016 75 schriftelijke reacties binnen gekomen.

Het is relevant hierbij te vermelden dat er juist in de maanden juli en augustus 2016 nauwelijks is gehandhaafd op het betaald parkeren. Dit hangt vermoedelijk samen met een reorganisatie van de Dordtse dienst die hiermee is belast. Vanzelfsprekend heeft dit de reacties van belanghebbenden enigszins beïnvloed.

 

2.6 Reacties belanghebbenden

Gelet op de veelheid van de inspraakreacties beperkt deze rapportage zich tot de hoofdlijnen. Wel wordt opgemerkt dat er ook opmerkingen gemaakt zijn die niet direct het onderwerp betreffen, maar er wel mee samenhangen. Deze opmerkingen zijn als bijlage 2 bijgesloten.

Voornaamste reacties:

 • Waarom moeten bewoners voor een ontheffing betalen als bezoekers er straks gratis kunnen staan?

 • Een vrije parkeerduur van 3 uur is te lang. Hierbij wordt met name geduid op bezoekers die bij het Veerplein parkeren om met het pontje naar de Dordtse binnenstad te gaan.

 • In het Stationsgebied verwachten de bewoners van een deel van de Lindelaan en het Tomatenplein dat instelling van een blauwe zone in het gebied Veilingdreef bij hen de parkeerdruk doet vergroten. Hetzelfde geldt voor het Bospeenhof.

 • De bewoners van Westkeetshaven wijzen er op dat hun probleem samenhangt met een tekort aan parkeerplaatsen. Dit kan niet worden opgelost met parkeerregulering.

 • Venstertijden van 09.00 – 14.00 uur in de Stationszone zijn te krap. Het geeft bezoekers met een parkeerschijf teveel ruimte hier het grootste deel van de dag te parkeren.

 • Bewoners Veerplein willen graag beschikken over (exclusieve) parkeergelegenheid in de directe nabijheid. Met name minder mobiele bewoners zijn bang dat de loopafstanden naar de vrije parkeerplaatsen anders te groot worden.

 • De horecabedrijven rondom het Veerplein hebben belang bij parkeergelegenheid voor bezoekers en verwachten dat dit belang met betaald parkeren beter gediend is.

 

2.8 Overwegingen opzet parkeerregulering

Bij het formuleren van een voorstel voor het omzetten van het betaald parkeren naar blauwe zones wordt met inachtname van de reacties van de belanghebbenden, het volgende overwogen:

 • Het is redelijk om van de bewoners en ondernemers een vergoeding te vragen voor de verkrijging van een ontheffing, want met de handhaving van de blauwe zone zijn ook kosten gemoeid.

 • Bij het toepassen van de blauwe zone dient getracht te worden die zo eenduidig mogelijk te doen, opdat verwarrende situaties zoveel mogelijk worden vermeden.

 • Indien het betaald parkeren wordt vervangen door een blauwe zone, zal dit over de hele gemeente moeten worden doorgevoerd. Het hanteren van verschillende regiems is erg inefficiënt.

 • Bij het bepalen van de zones waarop de nieuwe parkeerregiems van toepassing zijn is getracht deze niet groter te maken dan strikt noodzakelijk. Het is wel denkbaar dat de zonering in de toekomst nog wordt aangepast. Hiertoe zullen de verdere ontwikkelingen worden gemonitord.

 • Met toepassing van een blauwe zone kan regulering worden verbeterd, maar het instrument biedt geen oplossing voor situaties waarin onvoldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

 

2.7 Voorstel invoering blauwe zones

Op basis van de bovenstaande uitgangspunten en bevindingen wordt aanbevolen een blauwe zone in te voeren in het stationsgebied en rondom het Veerplein.

Stationsgebied: maandag t/m vrijdag van 08.00 uur - 16.00 uur

 • Deelgebieden

  • Veilingdreef (aangepast)

  • Joh. Campertstraat

  • Paulus Potterstraat

Veerplein: maandag t/m zaterdag van 08.00 uur - 18.00 uur + koopavond (Dordrecht)

 • Deelgebied

  • Veerplein en Maasplein

Het deelgebied Westkeetshaven wordt vooralsnog niet meegenomen. Tellingen wijzen uit dat parkeerregulering hier geen noemenswaardige effecten zullen hebben op het parkeergedrag. Bovendien zal de parkeerdruk hier omlaag geen vanwege de aanleg van 59 extra parkeerplaatsen.

Verder wordt tegemoet gekomen aan de veelgehoorde reactie om de vrije parkeertijd niet op 3 uur te stellen, maar deze te beperken tot 2 uur. Met name rond het Veerplein zou anders de mogelijkheid worden gecreëerd dat bezoekers aan de Dordtse binnenstad hier hun auto parkeren en dan met het pontje oversteken.

Figuur 3: Voorstel invoering blauwe zones Stationsplein en Veerplein

Afbeelding 5

Verder wordt opgemerkt dat aanpassing van de zonering zal leiden tot ander parkeergedrag. In de zonering is getracht hier op te anticiperen, maar het kan niet worden uitgesloten dat zich elders knelpunten gaan voordoen. In dat geval zou overwogen kunnen worden de zonering nog eens aan te passen. Vooralsnog wordt overigens niet verwacht dat dit nodig zal zijn.

 

2.8 Naar een definitief voorstel

Gelet op de verschillende aanpassingen die op grond van de inspraakreacties waren doorgevoerd is, mede op advies van de gemeenteraad, besloten om medio januari opnieuw een inloopavond te organiseren. Deze avond werd zeer druk bezocht.

Voor wat betreft het Stationsgebied richtte de inbreng zich primair op de precieze begrenzing van de parkeerzone. Heel specifiek werd gepleit voor inpassing van een deel van de Koninginneweg binnen de blauwe zone. Het voorstel is hier alsnog op aangepast (zie figuur 4 op de volgende pagina).

Veder zijn de beleidsregels van toepassing zoals verwoord in bijlage 3src="/dsresource?objectid=61abb55f-2612-416b-9bce-f55b575dc920&&subobjectname=dsimg__19323fbc.jpg"src="/dsresource?objectid=61abb55f-2612-416b-9bce-f55b575dc920&&subobjectname=dsimg__55b74a53.png"src="/dsresource?objectid=61abb55f-2612-416b-9bce-f55b575dc920&&subobjectname=dsimg__478c43ec.png"src="/dsresource?objectid=61abb55f-2612-416b-9bce-f55b575dc920&&subobjectname=dsimg__9b3d0b44.png"src="/dsresource?objectid=61abb55f-2612-416b-9bce-f55b575dc920&&subobjectname=dsimg__79ddc535.png"1.

Voor het gebied Veerplein was de inbreng minder eenduidig. Hoewel het regulerend principe van de blauwe zone niet veel verschilt van het regiem van betaald parkeren, bestaat er wel onvrede over de parkeersituatie in algemene zin. Het omzetten van de parkeerregulering lost daar nog weinig in op. Een deel van de horecaondernemers vreest bovendien voor een terugloop van bezoekers, terwijl bewoners aangeven dat hen juist voor de piekmomenten ’s avonds geen oplossing wordt geboden. Daar komt bij dat rond het Veerplein nog een aantal andere zaken speelt waarvoor (ruimtelijke) oplossingen geboden moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan inpassing van een laad- en loszone, afvalverwijdering horeca, planvorming rond instelling van eenrichtingverkeer en de problematiek van een verzakkende kademuur.

Deze kwesties tesamen maken dat voor het Veerplein behoefte is aan een integraal plan. Omzetting van de parkeerregulering maakt daar deel van uit. Ondernemers en bewoners hebben geen specifieke problemen met de omzetting naar een blauwe zone, maar wensen dat tegelijk aanvullende maatregelen worden genomen.

Voorgesteld wordt uitvoering van omzetting van de parkeerregulering in lijn met de reacties van de belanghebbenden in te zetten. Dit betekent dat het dossier dient te worden gesplitst. In het Stationsgebied bestaat een urgent parkeerprobleem en bestaat veel draagvlak voor invoering en uitbreiding van de parkeerregulering door middel van een blauwe zone. Deze maatregelen zouden daarom zo snel mogelijk moeten worden doorgevoerd.

In het gebied Veerplein wordt deze urgentie niet gevoeld. In dit gebied bestaat juist de behoefte om parkeerregulering te bezien in relatie met andere problemen die in het gebied ervaren worden. Werk aan een adequate integrale oplossing. Tot die tijd mag alles bij het oude blijven.

Figuur 4: Definitief voorstel invoering blauwe zone StationsgebiedAfbeelding 6

 

 1. Financiële aspecten omzetten naar blauwe zone

Inleiding

Directe aanleiding voor het omzetten van een betaald parkeerregiem was het besluit om het betaald parkeren rond Walburg op te schorten. Een gevolg van dit besluit is dat de huidige opbrengsten nog slechts 6% van de oorspronkelijke opbrengsten bedragen, terwijl de bijbehorende werkzaamheden min of meer gelijk blijven.

Verdeling parkeeropbrengsten

Winkelcentrum Walburg 90%

Beïnvloedingsgebied Walburg 4%

Overige gebieden 6%

Omzetting naar regulering door middel van een blauwe zone brengt veel minder werk en handelingen met zich mee, ook de handhaving is efficiënter te organiseren.

3.2 Financiële consequenties opschorten betaald parkeren Walburg 2016

Met het besluit het betaald parkeren Walburg per 1 juli 2016 op te schorten heeft de gemeenteraad tevens besloten het geraamd tekort van € 332.000,- te laste te brengen van de jaarrekening. In de onderstaande tabel worden de cijfers op basis van de actuele inzichten nog eens op een rijtje gezet.

Tabel 3.1 Exploitatie betaald parkeren 2016

 

Oorspronkelijke raming

Kadernota 2016

Raming 2016

gecorrigeerd

Prognose realisatie 2016

Opbrengsten

1.070.000

- 432.000

638.000

643.000

Kosten

507.000

- 107.000

400.000

429.000

Resultaat

563.000

- 325.000

238.000

214.000

Tekort t.o.v. kadernota

Inhuur en incidentele kosten

 

 

 

24.000

43.000

Totaal te dekken kosten

Budget incidenteel + parkeerbeheer

 

 

 

67.000

66.000

Prognose tekort 2016

 

 

 

1.000

 

Aan dit tekort dient nog een bedrag van € 40.000,- te worden toegevoegd, dat ontstaat als gevolg van de afwaardering van de boekwaarde van de parkeerautomaten. Vanwege het feit dat de apparaten worden verwijderd wordt dit bedrag over 2017 in één keer afgeschreven.

 

3.3 Effecten omzetting parkeerregulering op financiële exploitatie

Indien besloten wordt het betaald parkeren in het Stationsgebied af te schaffen dan vallen de bijbehorende parkeerinkomsten van betalende bezoekers weg. Wat hiervoor terugkomt zijn de inkomsten die voortvloeien uit de te verstrekken ontheffingen.

Wanneer een vergelijking wordt gemaakt tussen voortzetting van het huidige parkeerbeleid (Veerplein en Stationsgebied betaald parkeren) en volledig afschaffen van betaald parkeren in het Stationsgebied dan leidt dit tot het volgende overzicht.

 

Tabel 3.2 Exploitatie parkeren 2017 betaald versus blauwe zone Stationsgebied

 

Raming 2017 Veerplein en Station betaald

Prognose 2017 Afschaffen betaald parkeren Stationsgebied

Opbrengsten (inclusief marktpartijen)

434.000

407.000

Kosten

230.000

184.000

Resultaat

204.000

223.000

Prognose resultaat 2017

 

19.000

Uit het bovenstaande overzicht kan worden afgeleid dat afschaffen van het betaald parkeren in heel Zwijndrecht voor het jaar 2017 een voordelig resultaat van € 19.000,- met zich meebrengt (€ 223.000 minus € 204.000). Voor de jaren nadien zal het geraamde overschot nog geen € 2.000,- per jaar bedragen.

 

 1. Conclusies en aanbevelingen

Met het afschaffen van het betaald parkeren in de omgeving van het winkelcentrum Walburg zijn de opbrengsten van het parkeerbedrijf zo sterk teruggelopen dat zich de vraag aandiende of het niet beter mogelijk zou zijn om het betaald parkeren in de hele gemeente af te schaffen. Het gaat daarbij om het Stationsgebied en de zone Veerplein. Daar waar nodig zou de zonering eventueel herzien moeten worden.

Afschaffen van betaald parkeren in deze gebieden betekent niet dat de parkeerregulering in deze zones volledig weg kan wegvallen. Beide gebieden hebben een aantrekkingskracht op 'gebiedsvreemde' langparkeerders. Instelling van een blauwe zone geldt dan als een gelijkwaardig alternatief. Voor bewoners en ondernemers die in deze gebieden gevestigd zijn, geldt dat een ontheffing van het parkeerregiem kan worden aangevraagd. Dit principe is vergelijkbaar met de parkeervergunning die aangevraagd kan worden in het geval van betaald parkeren. Het levert wel een aantal voordelen op:

 • Instelling van een blauwe zone heeft een vergelijkbaar effect als betaald parkeren, maar de voorgestelde aanpassing van de zonering leidt tot meer parkeercomfort voor bewoners en ondernemers;

 • Afschaffen van betaald parkeren leidt er toe dat bezoekers kosteloos kunnen parkeren.

 • Met het afschaffen van betaald parkeren verdwijnt de irritatie over kapotte parkeerautomaten. Bovendien verdwijnen deze obstakels uit het openbaar gebied.

 • Handhaving van blauwe zones is efficiënter te organiseren omdat hiervoor geen fiscalisten (betaald parkeren) maar BOA's ingezet worden. BOA's zijn al werkzaam in Zwijndrecht en hebben een veel ruimere bevoegdheid. Zij treden bijvoorbeeld ook op tegen foutparkeerders.

Op basis van parkeertellingen is een voorstel uitgewerkt voor een zonering van de blauwe zones. Dit voorstel is aansluitend ter advisering meermalen voorgelegd aan de belanghebbenden. Deze inbreng heeft geleid tot aanpassingen van de plannen. Het heeft bovendien geleid tot het voorstel de uitvoering Stationsgebied en Veerplein te splitsen. De problematiek in het Stationsgebied is urgent en er is behoefte aan een voortvarende aanpak van deze situatie. De problematiek in het Veerpleingebied beperkt zich niet alleen tot parkeeroverlast. Er spelen hier meer zaken. Belanghebbenden hechten aan een integrale aanpak van deze problemen.

Uit financiële berekeningen kan worden afgeleid dat omzetting van betaald parkeren naar een blauwe zone het eerste jaar (2017) een financieel voordeel van € 19.000,- met zich meebrengt. In de jaren nadien loopt dit terug naar een overschot van € 2.000,-.

Als aanvullende aanbeveling bij de omzetting van betaald parkeren naar blauwe zones wordt voorgesteld het parkeergedrag in deze gebieden en de directe omgeving voorlopig te blijven monitoren. Veranderend parkeergedrag zou aanleiding kunnen geven tot aanpassing van de voorgestelde zonering.


Bijlage 1. Resultaten parkeeronderzoek 


Bijlage 2. Bijvangst inspraakreacties

Op 23 en 24 september hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen om te reageren op de voorstellen voor het omzetten naar een blauwe zone. Daarnaast zijn zij tot 10 september 2016 in de gelegenheid gesteld om hier schriftelijk op te reageren. In deze reacties werd tevens ingegaan op zaken die het onderwerp zijdelings raken. Deze zijn ook geïnventariseerd.

Overige reacties belanghebbenden luiden onder meer:

 • Ter hoogte van de Onderdijkserijweg, overzijde Veerplein staan vaak campers en trailers die de doorgang belemmeren;

 • Bij de Afslag staan in het weekend taxibussen geparkeerd die te groot zijn voor de parkeervakken en daardoor hinder en verkeersonveiligheid veroorzaken;

 • Het paaltje bij de tuinderij moet in de winter niet verwijderd worden, want gebruiken de auto's het fietspad om door te steken;

 • Extra parkeerplaatsen aanleggen nabij Cresent;

 • Laden en lossen rond Schuitenwal en Zomerlust verloopt vaak rommelig, vanwege de beperkte ruimte. Er doen zich regelmatig situaties voor waarbij hulpdiensten geen doorgang meer hebben;

 • Op de hoek Veerplein / Ringdijk is vaak sprake van overlast vanwege losstaande gestalde fietsen;

 • De horecafuncties gevestigd aan het Veerplein veroorzaken overlast, op het gebied van geur, lawaai en afval;

 • Kunnen er in de betreffende parkeerzones ook oplaadpunten worden geplaatst?

 • De parkeervakken in de zone Stationsgebied zijn te smal;

 • NS moet veel duidelijker communiceren over het feit dat het parkeren bij de NS gratis is als mensen met de trein reizen;

 • Parkeerplaatsen op de hoeken Lauwers ter hoogte van de Texelstroom om Ringdijk op te rijden belemmeren ieder zicht op aankomend verkeer. Met lage plantenbakken zou dit verholpen kunnen worden;

 • Verbod inrit Texelstroom voor vrachtverkeer is slecht zichtbaar.

 • De parkeergelegenheid voor met name de bezoekers aan de kantoren in Vierdrecht is gering. Voor bezoekers die langer dan twee uur willen parkeren ontstaat er een probleem als zij niet meer in het woongebied terecht kunnen.

 • De verharding op het parkeergebied Schokkershaven is in slechte staat. Verzoek aan de gemeente is om dit te herstellen.

 • Bewoners in het gebied van de Meerdervoortflat ondervinden hinder van gebrekkige parkeercapaciteit.

 • Schippers die aanleggen aan het Maasplein vinden een venstertijd van twee uur op het Maasplein te kort en zouden graag over een ontheffing beschikken.

 

Bijlage 3

BELEIDSREGEL ONTHEFFING BLAUWE ZONE

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht;

gelet op het bepaalde in artikel 1.3, vierde lid van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994, paragraaf 4 van de BABW, de artikelen 25 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens;

overwegende dat er nadere regels gesteld dienen te worden voor het aanvragen en verlenen van ontheffingen met betrekking tot de aangewezen gebieden en weggedeelten voor het parkeren door ontheffingshouders binnen een blauwe zone;

besluiten:

vast te stellen de navolgende BELEIDSREGEL ONTHEFFING BLAUWE ZONE

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 1. bedrijfsontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 3.2 van deze beleidsregels;

 2. bewonersontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 3.1 van deze beleidsregels;

 3. bezoekersontheffing: een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3 van deze beleidsregels;

 4. blauwe zone: een parkeerschijfzone als bedoeld in artikel 25 van het RVV 1990; Aangeduid met bord E10 uit bijlage 1 van het RVV 1990;

 5. houder: degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens;

 6. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

 7. ontheffing: een door het college verleende ontheffing, krachtens welke het is toegestaan zonder tijdsduurbeperking in een blauwe zone te parkeren;

 8. ontheffinghouder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een ontheffing is verleend;

 9. parkeerschijf: een vastgesteld model parkeerschijf als bedoeld de artikelen 1 tot en met 5 van het besluit parkeerschijf.

 10. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

 11. RVV 1990: het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990);


 

Artikel 2 Geldigheid en parkeerduur ontheffingen

 1. Een bewonersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 2. Een bedrijfsontheffing is geldig voor de blauwe zone waar het bedrijf is gevestigd en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 3. Een bezoekersontheffing is geldig voor de blauwe zone waar de bewoner woonachtig is en waarvoor de ontheffing door het college is verleend.

 4. De ontheffingen voor alle blauwe zones zijn geldig voor de duur tot maximaal 1 jaar.

 5. Parkeren met een ontheffing is van toepassing op de daarvoor vastgestelde parkeertijden, zonder tijdslimiet.

Artikel 3 Regels aanvragen en verlenen bewoners- en bezoekersontheffingen

 1. Een ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 2. De aanvrager staat bij de gemeente ingeschreven op een woonadres dat ligt in één van de blauwe zones (bewoners-/bezoekersontheffing)

 3. Het autokenteken van de aanvrager staat geregistreerd op naam en woonadres (registratie Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) (bewonersontheffing) Indien de auto op een andere naam staat (bijvoorbeeld bij een lease- of bedrijfsauto) moet bij het aanvraagformulier een contract / verklaring worden gevoegd. Hieruit moet blijken dat de aanvrager de contracthouder / vaste gebruiker is van het opgegeven autokenteken.


 

Artikel 4 Regels aantal te verlenen bewoners- en bezoekersontheffingen

 1. Per bewoner wordt maximaal 1 ontheffing verleend.

 2. Het adres worden maximaal 2 bezoekersontheffingen verleend.

 

Artikel 5 Regels aanvragen en verlenen bedrijfsontheffingen

 1. Een ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd op een daarvoor vastgesteld aanvraagformulier.

 2. De ondernemer is de aanvrager.

 3. Het bedrijf moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en eigendom hebben binnen één van de blauwe zones.

 

Artikel 6 Regels aantal te verlenen bedrijfsontheffingen

 1. Per bedrijf worden maximaal 3 ontheffingen verleend.

 

Artikel 7 Nadere regels bewoners-, bezoekers en bedrijfsontheffingen

 1. De bewonersontheffing wordt verleend op een autokenteken.

 2. De bezoekersontheffing wordt verleend met de tekst 'BEZOEKER'.

 3. De bedrijfsontheffing wordt verleend op de bedrijfsnaam.

 

Artikel 8 Tijdelijke ontheffing in het kader van werkzaamheden

 1. Het college kan in het kader van werkzaamheden een tijdelijke ontheffing verlenen onder de volgende voorwaarden:

  1. Per kenteken wordt één ontheffing verleend;

  2. Een tijdelijke ontheffing is één maand geldig.

 2. De aanvrager toont aan dat het bedrijf werkzaamheden uit moet voeren in een blauwe zone;

 3. Het bedrijf is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 4. De aanvrager toont aan dat deze werkzaamheden alleen uitgevoerd kunnen worden door het voertuig in de betreffende zone te parkeren.

 

Artikel 9 Kosten

 1. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een ontheffing worden leges in rekening gebracht bij de aanvrager.

 2. De hoogte van de leges is vastgelegd in de Legesverordening.


Artikel 10 Algemene regels ontheffingen

 1. Er wordt geen duplicaat verleend van een bezoekersontheffing.

 2. Een ontheffing wordt niet automatisch verlengd. Men is zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een nieuwe ontheffing.

 

Artikel 11 Intrekken ontheffingen

Het college kan een ontheffing intrekken:

 1. wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing niet (meer) voldoet aan de gestelde regels;

 2. wanneer er zich een wijziging voordoet in een van de omstandigheden die relevant waren voor het verlenen van de ontheffing;

 3. wanneer voor het betreffende gebied het stelsel van ontheffingen komt te vervallen;

 4. wanneer de ontheffinghouder van de ontheffing in strijd handelt met de aan de ontheffing verbonden regels of beperkingen;

 5. wanneer blijkt dat bij de aanvraag van de ontheffing onjuiste gegevens zijn verstrekt;

 6. om redenen van algemeen belang.

 

Artikel 12 Hardheisclausule

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd, in gevallen waarin toepassing van dit besluit naar zijn oordeel tot een bijzondere hardheid leidt, ten gunste van de aanvrager af te wijken van het bepaalde in dit besluit.

 

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Deze beleidsregel kan worden aangehaald als ‘Beleidsregel ontheffing Blauwe Zone’.

2. Deze beleidsregel treedt inwerking de dag na bekendmaking.


Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente

Zwijndrecht op

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht,

de secretaris, de burgemeester,

1 Bijlage is bedoeld ter kennisgeving. Bij uitvoering van het besluit dienen de beleidsregels door het college van B&W te worden vastgesteld.

18