Algemene informatie over bestemmingsplannen

Wat is een bestemmingsplan?

De gemeente is opgedeeld in een aantal gebieden waarvoor bestemmingsplannen gelden. Een bestemmingsplan geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden en wat waar gebouwd mag worden. De wijze waarop gronden gebruikt en bebouwd mogen worden is vastgelegd door middel van bestemmingen zoals wonen, bedrijven, verkeer of groen.

Het bestemmingsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Past een bouwplan niet in het bestemmingsplan, dan kan de gemeente onder bepaalde voorwaarden ontheffing verlenen of beslissen mee te werken aan een bestemmingsplanwijziging of afwijking van het bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Verbeelding, betreft een kaart waarop de bestemmingen worden aangegeven;
  • Regels, per bestemming worden bebouwing- en gebruiksregels gegeven;
  • Toelichting, motivering voor het betreffende bestemmingsplan;

De regels en de verbeelding zijn de bindende onderdelen van een bestemmingsplan, de toelichting is niet juridisch bindend, maar geeft wel een goed handvat hoe een regel moet worden geïnterpreteerd.

Procedure bestemmingsplan

De procedure voor een bestemmingsplan wordt geregeld in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Concept ontwerp-bestemmingsplan

Op grond van de Wro is inspraak niet verplicht. Wel kan de gemeente op basis van een inspraakverordening beslissen het concept ontwerp-bestemmingsplan voor inspraak vrij te geven. Als besloten wordt om inspraak te verlenen, zal dit bekend worden gemaakt in de Brug en ligt het concept ontwerp-bestemmingsplan gedurende een termijn van zes weken ter inzage. Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan iedereen schriftelijk, mondeling of via e-mail op het concept ontwerp-bestemmingsplan reageren.

De gemeente zal in ieder geval de voorbereiding van een nieuw bestemmingsplan voor een bepaald plangebied in de Brug aankondigen.

Tevens vindt er in deze fase van het bestemmingsplan overleg plaats met de provincie, het waterschap en andere (overheids-) instanties.

Ontwerp-bestemmingsplan

De resultaten van het overleg met de verschillende (overheids-) instanties en indien van toepassing de inspraakreacties worden in het ontwerp-bestemmingsplan verwerkt. De ter inzage legging van het ontwerp-bestemmingsplan (6 weken) wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en in de Brug . Het ontwerp-bestemmingsplan wordt voor zes weken ter inzage gelegd (als er bij het voorontwerp-bestemmingsplan geen inspraak is verleend, wordt dit de eerste keer dat inspraak wordt verleend). Het is voor iedereen mogelijk om schriftelijk, mondeling of via e-mail een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Vaststelling bestemmingsplan en mogelijkheid beroep

Het ontwerp-bestemmingsplan dient in principe binnen twaalf weken na ter inzage legging door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Na vaststelling zal het bestemmingsplan wederom voor zes weken ter inzage worden gelegd. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan zal bekend worden gemaakt in de Staatscourant en in de Brug. Gedurende de ter inzage legging kan een belanghebbende beroep tegen het plan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit kan uitsluitend wanneer ook een zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan is ingediend of tegen die onderdelen die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld.

Tevens kan door degene die tijdig beroep heeft ingesteld bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Bij een voorlopige voorziening vraag je om uitstel van een bepaalde maatregel, bijvoorbeeld de uitvoering van het bestemmingsplan. Met het aanvragen van een voorlopige voorziening kan voorkomen worden dat het besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het beroep. Het besluit wordt dan opgeschort tot een beslissing is genomen over het beroep. Het beroepschrift dient te worden gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage; het verzoek om voorlopige voorziening aan de voorzitter van deze Afdeling, onder hetzelfde adres. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Onherroepelijk bestemmingsplan

Een bestemmingsplan wordt onherroepelijk de dag na afloop van de ter inzage legging van het vastgestelde bestemmingsplan, tenzij er bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep is ingesteld. In dit laatste geval betekent dit, dat het bestemmingsplan dan pas onherroepelijk wordt na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over het ingestelde beroep, afhankelijk van de inhoud van de uitspraak.

Indien er geen beroep wordt ingesteld, dan wel het bestemmingsplan na behandeling van het beroep in stand wordt gelaten, wordt het plan onherroepelijk en wordt er gesproken van een vigerend bestemmingsplan. Wanneer een bestemmingsplan onherroepelijk is, wordt dit gepubliceerd in de Brug.