Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Vastgesteld besluit hogere grenswaarden Stationsweg 43, Zwijndrecht (29 appartementen)

Burgemeester en wethouders van Zwijndrecht hebben besloten hogere grenswaarden vast te stellen voor de functiewijziging van het voormalige kantoorpand aan de Stationsweg 43 naar wonen. Het besluit is nodig omdat de 29 nieuwe appartementen een hogere geluidsbelasting zullen ondervinden ten gevolge van wegverkeerslawaai (maximaal 60 dB), railverkeerslawaai (maximaal 67 dB) en industrielawaai (maximaal 52 dB(A)).


Inzage

Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00. Het besluit is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder bestemmingsplannen -> hogere grenswaarden).


Bezwaar

Tegen het genoemde besluit kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

t.a.v. commissie Bezwaarschriften

Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht


Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager (bij ieder besluit staat aangegeven op welke datum dit is gebeurd.


Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam.


Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. De hoogte van de kosten vindt u met deze link.


Nadere informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.


Zwijndrecht, 14 februari 2018