Ontwerp-omgevingsvergunningAfdeling Ruimtelijke Ontwikkeling

Bezoekadres

Raadhuisplein 3

Postadres

Postbus 15

3330 AA Zwijndrecht

T 14 078 (algemeen)

F (078) 770 81 23

E vergunningen@zwijndrecht.nlWoonkracht10

t.a.v. dhr. W. van der Wilk

Postbus 246

3330 AE ZWIJNDRECHTOnderwerp


Van/behandeld door


Datum

Beschikking aanvraag omgevingsvergunning


Gerard MillenaarUw kenmerk/schrijven


Ons nummer


Verzenddatum

17 mei 2016


2016-080-U
Geachte heer Van der Wilk,


Op 17 mei 2016 hebben wij uw aanvraag voor een omgevingsvergunning (fase 1) ontvangen voor het ontwikkelen van 37 stuks grondgebonden eengezinswoningen gelegen aan de Nicolaas Maesstraat e.o. te Zwijndrecht. In deze brief besluiten wij op uw aanvraag om een omgevingsvergunning.

Besluit
Gelet op paragraaf 2.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna te noemen: Wabo) besluiten wij de omgevingsvergunning te verlenen.


Wij verlenen de omgevingsvergunning onder de bepaling dat de gewaarmerkte en genummerde stukken deel uitmaken van de beschikking. Wij verlenen de omgevingsvergunning voor de volgende activiteit:


 1. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening


Onderdeel van het besluit vormen:

 1. Integrale motivatie aanvraag omgevingsvergunning

  1. Overwegingen

  2. Gewaarmerkte stukken

  3. Voorschriften

  4. Mededelingen

  5. Opmerkingen


Procedure

Wij hebben dit besluit voorbereid volgens de procedure van paragraaf 3.2 van de Wabo. Wij hebben de aanvraag beoordeeld voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ (Wabo artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3º). Daarnaast hebben wij de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling omgevingsrecht. Uw aanvraag voldoet aan de van toepassing zijnde voorschriften en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.Het plan heeft conform afdeling 3:4 van de Algemeen wet bestuursrecht gedurende zes weken vanaf 17 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 voor een ieder ter inzage gelegen.

Gedurende de termijn van de ter inzage ligging zijn er geen zienswijzen ingediend.


Inwerkingtreding van de beschikking

Gelet op artikel 6.1, lid 2 van de Wabo treedt de vergunning pas in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn, bedoeld in artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, zal de vergunning op grond van artikel 6.1, lid 3 van de Wabo pas in werking treden nadat op dit verzoek is beslist.


Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in ‘De Brug’.


Legesberekening

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor een omgevingsvergunning met de activiteit monument veranderen leges verschuldigd. Voor de behandeling van uw aanvraag zijn de leges vastgesteld op

€ xxxxxx,xx. Voor de betaling hiervan ontvangt u binnenkort een factuur. U kunt tegen de factuur bezwaar maken.


Leges


Tarieventabel 2016, behorend bij de Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2016.Nadere informatie

Voor meer informatie over dit besluit kunt u contact opnemen met mevrouw Hanneke Hindriks, de heer Gerard Millenaar en de heer Daan van Strien van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Zij zijn telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 078-770 3540, 770 3580 en 770 3564. Wanneer u schriftelijk reageert verzoeken wij u ons kenmerknummer 2016-080-U te vermelden.Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders,
Rabia Soebhan

Teamleider afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling


Beroep tegen omgevingsvergunning

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit beroep instellen. U doet dat door een brief te sturen aan:

Rechtbank Rotterdam

Postbus 50951

3007 BM Rotterdam


Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van toezending aan de aanvrager.

Uw brief moet tenminste bevatten:

 • uw naam en adres;

 • een datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

 • de reden(en) van uw bezwaar;

 • uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, kunt u, indien – gelet op de betrokken belangen – onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (=voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door en brief te sturen aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Postbus 50959

3007 BX Rotterdam


Uw brief moet tenminste bevatten:

 • uw naam en adres;

 • een datum;

 • een omschrijving van het besluit waartegen u een voorlopige voorziening aanvraagt;

 • de reden(en) waarom u een voorlopige voorziening nodig heeft;

 • uw handtekening.


Griffierecht

Aan een aanvraag om een voorlopige voorziening zijn wel kosten verschuldigd. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat € 168,00 en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat € 333,00.


Derden

Ook derden kunnen beroep instellen of een voorlopige voorziening vragen. Indien dit het geval is, ontvangt u hierover bericht.