Ontwerp besluit hogere waarden

PowerPlusWaterMarkObject150439923

Ontwerp - Besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van de wabo-procedure 'Nicolaas Maesstraat' 1. Aanleiding


De uitgebreide Wabo-procedure Nicolaas Maesstraat voorziet in een nieuwe planologische regeling om de bouw van 37 grondgebonden woningen te realiseren.


Ten behoeve van het plan is door Peutz een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, Peutz, kenmerk: O 15621-2-RA-005, 28 april 2017). 1. Beoordelingskader


In de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. De Wgh gaat daarbij uit van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden. De geluidsbelasting onder de voorkeurswaarde is toelaatbaar, een geluidsbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde is niet toelaatbaar. Een geluidsbelasting tussen de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces. 1. Bevindingen akoestisch onderzoek


Het plangebied is gelegen binnen de geluidzone van de Koninginneweg, Burgemeester

Jansenlaan, Van Ruisdaelstraat, de Nicolaas Maesstraat, de Hobbemastraat, Van Ostadestraat, Rembrandtstraat, de Paulus Potterstraat, de Frans Halsstraat en het spoortraject (Rotterdam-Dordrecht). De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) stelt eisen aan de realisatie van geluidgevoelige objecten (woningen) binnen de geluidzone van een (spoor) weg.


Railverkeerslawaai

Het plangebied is op circa 850 meter van het spoor gelegen. Derhalve dient het spoortraject (Rotterdam-Dordrecht) meegenomen te worden in het akoestisch onderzoek.

Uit het rapport blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van het spoortraject op geen enkele posities de voorkeursgrenswaarde overschrijdt van 55 dB (zie bijlage 15). De optredende geluidbelasting bedraagt maximaal 55 dB op diverse posities op de gevels van de beoogde gebouwen.

Wegverkeerslawaai

Uit het rapport blijkt dat:

− De voorkeursgrenswaarde ter plaatse van de woningen ten gevolge van wegverkeer over de Koninginneweg, Frans Halsstraat en de Van Ruisdaelstraat wordt overschreden.


− De geluidbelasting ten gevolge van de overige geluidgezoneerde wegen overschrijdt de voorkeursgrenswaarde niet.

− Ter plaatse van de woningen waar een hogere waarde moet worden aangevraagd, dient ten minste één geluidluwe gevel en buitenruimte aanwezig te zijn. Daarnaast moet ten minste één slaapkamer zijn gesitueerd aan deze geluidluwe zijde.


Ter plaatse van één woning kan niet worden voldaan aan het beleid hogere grenswaarden van de gemeente Zwijndrecht. Op basis van fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard kan hier echter van worden afgeweken. 1. Afwegingen beleid hogere grenswaarden


Conform het beleid van de gemeente Zwijndrecht dient iedere woning waarvoor een hogere waarde moet worden aangevraagd over een geluidluwe zijde en een geluidluwe buitenruimte te beschikken. Daarnaast moet ten minste een slaapkamer niet aan de hoogst geluidbelaste zijde zijn gesitueerd. Een gevel kan aangemerkt worden als geluidluw indien de geluidluwe zijde een gesommeerde geluidbelasting kent van ten hoogste 48 dB (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012) voor wegverkeer en 55 dB voor railverkeer. De voorkeursgrenswaarde (55 dB) wordt ten gevolge van railverkeerslawaai op geen enkele positie overschreden.


De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt ten gevolge van wegverkeerslawaai op de volgende posities overschreden:

− P01 t/m P07 (woonblok zijde Van Ruisdaelstraat).

− P15 t/m P34 (woonblok zijde Koninginneweg).

− P53 t/m P56 (woonblok zijde Frans Halsstraat).

− P83 en P84 (woonblok zijde Koninginneweg).

(voor de posities wordt verwezen naar de bijlage)

Ter plaatse van voornoemde posities en de aangrenzende bijbehorende woningen dient ten minste één geluidluwe zijde te worden gerealiseerd. In de bijlage is een overzicht gegeven van de gesommeerde geluidbelastingen ten gevolge van alle wegen nabij het plangebied (inclusief aftrek ex artikel 3.4 Rmg 2012).

Hieruit volgt dat op een aantal posities niet kan worden voldaan aan de basiseis van een geluidluwe zijde. Dit betreffen de volgende posities: P35, P52 en P80. Deze posities zijn allen gelegen op de hoeken van de bebouwing, hier is de geluidbelasting ten gevolge van de nabijgelegen wegen het hoogst.


In het hogere waarde beleid van de gemeente Zwijndrecht wordt voor sterk geluidbelaste locaties (>58 dB) de mogelijkheid gegeven af te wijken van de eis die voor een geluidluwe zijde wordt gesteld; indien de geluidbelasting ten behoeve van een geluidluwe gevel 10 dB lager is dan de hoogst geluidbelaste zijde. Dit is van toepassing op de volgende posities P35 en P52. Op deze posities bedraagt de gesommeerde geluidbelasting maximaal 49 dB en vallen daarmee binnen de geluidsklasse 'onrustig (<53 dB)'. Derhalve wordt voldaan aan het beleid hogere grenswaarden van de gemeente Zwijndrecht.


Voor slechts één van de 37 woningen gaat bovengenoemde uitzondering niet op, aangezien hier geen 10 dB verschil tussen de geluidbelasting ter plaatse van de geluidluwe gevel en ter plaatse van de hoogst geluidbelaste gevel bestaat. Voor deze woning dient te worden afgeweken van het hogere waarden beleid van de gemeente Zwijndrecht. Van deze gemeentelijke eisen kan worden afgeweken indien er fundamentele en gemotiveerde bezwaren van stedenbouwkundige, volkshuisvestelijke of milieuhygiënische aard zijn. In dat geval kunnen B&W bij hoge uitzondering besluiten dat de eisen niet gelden. In dat geval nemen B&W een nadere motivering op bij het besluit tot het verlenen van hogere grenswaarden.


Motivering

Binnen het plangebied zijn 92 sociale portiekappartementen gesloopt. Uit de Woonvisie volgt dat in Zwijndrecht sprake is van een overschot van sociale huurwoningen en dat de kwaliteit hiervan onder de maat is. De komende jaren wordt in Zwijndrecht daarom ingezet op kwaliteit en een diverser aanbod als het gaat om type, prijsklasse en woonmilieu. Daarnaast volgt uit de structuurvisie van de gemeente Zwijndrecht dat de belangrijkste herstructureringsopgave in Noord gelegen is in het transformeren van de Koninginneweg naar een levendige tuinstad-as. Met de voorgenomen herontwikkeling wordt hier invulling aan gegeven. De thans aanwezige appartementen zijn inmiddels gesloopt, zodat daarvoor in de plaats 37 grondgebonden eengezinswoningen worden gerealiseerd.


De maximale gesommeerde geluidbelasting voor één van de 37 woningen bedraagt 49 dB en kan volgens het hogere waarden beleid van de gemeente Zwijndrecht geclassificeerd worden als een onrustige locatie. Op basis van voornoemde visie van de gemeente Zwijndrecht en de lichte overschrijding van het hogere waarden beleid van de gemeente Zwijndrecht kunnen hogere waarden worden verleend. 1. Conclusie


Uit het onderzoek blijkt dat maatregelen aan de geluidsbronnen of in het overdrachtsgebied niet mogelijk zijn. Dit betekent dat voor het bouwplan Nicolaas Maesstraat hogere waarden noodzakelijk zijn. Vanwege wegverkeerslawaai dienen hogere waarden vastgesteld te worden. In de volgende tabel zijn de benodigde hogere waarden samengevat weergegeven.Geluidsgevoelig object:


Geluidsbron

Hogere grenswaarde in dB(A) tot maximaal

Gevels van de gebouwen aan de zijde van de Koninginneweg

Wegverkeer (Koninginneweg)

63 dB

Gevels van de gebouwen aan de zijde van de Frans Halsstraat

Wegverkeer (Frans Halsstraat)

51 dB

Gevels van de gebouwen aan de zijde van de Van Ruisdaelstraat

Wegverkeer (Van Ruisdaelstraat)

52 dB 1. Zienswijzen


PM. Nog nader in te vullen bij definitief besluit 1. Besluit


Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder besluiten burgemeester en wethouders van Zwijndrecht voor de ontwerp-omgevingsvergunning Nicolaas Maesstraat de hogere grenswaarden onder de navolgende voorwaarden als volgt vast te leggen:


 1. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai (Koninginneweg) mag voor de woningen aan de zijde van de Koninginneweg ten hoogste 63 dB (A) bedragen.

 2. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai (Frans Halsstraat) mag voor de gebouwen aan de zijde van de Frans Halsstraat ten hoogste 51 dB (A) bedragen.

 3. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai (Van Ruisdaelstraat) mag voor de gebouwen aan de zijde van de Van Ruisdaelstraat ten hoogste 52 dB (A) bedragen.

 4. Voor 1 woning af te wijken van de eis uit het hogere waarden beleid dat er een geluidluwe zijde aanwezig moet zijn en er qua geluidbelasting een verschil is van tenminste 10 dB tussen de minst geluidbelaste gevel en de hoogst geluidbelaste gevel.Procedure

Het ontwerp-besluit is bekend gemaakt in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad ‘De Brug. Het ontwerp-besluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt – tegelijk met de ontwerp-omgevingsvergunning Nicolaas Maesstraat gedurende een periode van zes weken ter inzage. Gedurende de periode van de terinzagelegging kan een belanghebbende een zienswijzen indienen.Bijlage:

1. (Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai, bouwplan 'Nicolaas Maesstraat' te Zwijndrecht, Peutz, kenmerk: O 15621-2-RA-005, 28 april 2017);

2. Overzicht met posities

Zwijndrecht, [datum] 2017

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht,

Secretaris, De burgemeester,

- 4 -