Bijlage ontwerpbesluit hogere waarden

Afbeelding 1Afbeelding 2Afbeelding 3BIJLAGE behorende bij besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van de Wabo-procedure 'Nicolaas Maesstraat'. De posities van woningen, die geen geluidluwe buitenruimte hebben, zijn omcirkeld. Afbeelding 4

Gesommeerde geluidbelasting wegverkeerslawaai (inclusief 5 dB aftrek ex artikel 3 . 4 Rmg 2012)

Afbeelding 5