Kwaliteit van nieuwbouw

In Zwijndrecht hechten we veel waarde aan kwaliteit van nieuwbouw. In ons raadsprogramma Krachtig Zwijndrecht is wonen, bouwen en wooncarrière één van de speerpunten. Daarbij is te lezen dat er gericht woonbeleid komt waarin mogelijkheden om woningen duurzaam te renoveren en levensloopbestendig te maken, een plek krijgen.

Duurzaamheid
Kwaliteit van nieuwbouw is om meerdere redenen van belang. Allereerst willen we Zwijndrecht krachtiger maken door onder andere meer evenwicht in de bevolkingsopbouw te brengen. We zien al jaren de mensen met midden en hogere inkomens wegtrekken. Deze groepen willen we behouden en aantrekken, door de juiste woningen (met name grondgebonden) beschikbaar te stellen. Als tweede zijn er grote opgaven op het gebied van duurzaamheid. Uiteindelijk moeten we toe naar een energie-neutrale gebouwde omgeving. Het is daarom van belang dat alles wat we nu toevoegen (en dat geldt niet alleen voor nieuwbouw) toekomstbestendig is. Zo wil de  gemeente Zwijndrecht van het aardgas af. Daarom wordt alle nieuwbouw gasloos en streven we ook bij renovatie naar gasloze gebouwen.

Tot slot moeten we langer en zelfstandig thuis wonen. De woningen moeten hiervoor geschikt zijn. Bij alle gebouwen die gerealiseerd worden moeten we daarom zorgen dat deze ook geschikt zijn voor mensen die minder mobiel zijn, nu of in de toekomst. Het verdrag Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap bijvoorbeeld, verplicht gemeenten om samen met mensen met een handicap en/of met organisaties die hen vertegenwoordigen, te werken aan het geleidelijk dichterbij brengen van een toegankelijke en inclusieve samenleving. Dit heeft onder andere gevolgen voor de toegankelijkheid van openbare ruimten.

Om duurzaamheid, zowel energetisch als levensloopbestendig, in de praktijk te brengen, gebruiken we in Zwijndrecht een aantal instrumenten. Op deze wijze willen we een praktische invulling geven aan onze ambities.

GPR Gebouw Systeem
In de Drechtsteden hebben we ervoor gekozen om te werken met het GPR Gebouw Systeem. Dit systeem geeft inzicht in mogelijkheden en daarmee te behalen scores op het gebied van duurzaamheid (energie en milieu), gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Het is daarom van belang dat dit systeem al in de ontwerpfase gebruikt wordt. Alle nieuwbouwprojecten (niet alleen woningen) dienen uiteindelijk aan gestelde ambities op deze thema's te voldoen. Meer informatie is te vinden op www.gprgebouw.nl. Een licentie voor dit systeem kunt u kosteloos opvragen bij Melanie Morlog-Criellaard (078-7703589 of m.morlog@zwijndrecht.nl).

Klankbordgroep bouwen en wonen
Naast het toetsen aan GPR, dient het voorlopig ontwerp te worden voorgelegd aan de klankbordgroep bouwen en wonen (Woon Advies Commissie, seniorenraad en gehandicaptenadviesraad) van de gemeente Zwijndrecht. Zij bekijken bijvoorbeeld of het gebouw toegankelijk is voor invaliden, de indeling logisch is en ruimten groot genoeg zijn. Tekeningen van o.a. begane grond, de etages, geveltekeningen en vooral plattegronden van de gebouwen dienen daarom aangeleverd te worden  aan de klankbordgroep bouwen en wonen Zwijndrecht;

Dit kan naar:
Secretariaat WAC
p/a Bouquet 12
3342 BA  Hendrik Ido Ambacht

Proces
Om daadwerkelijk duurzame gebouwen te realiseren, is het van belang dat de GPR Gebouw toets en het advies van de klankbordgroep bouwen en wonen in het voorbereidingsproces worden uitgewerkt. Immer wordt daarin wordt het ontwerp bepaald. Bij de daadwerkelijke vergunningaanvraag moet het volgens de ontwerp gegevens uitgevoerd worden.

Mochten er nog vragen zijn over de procedure, kunt u zich richten tot Melanie Morlog-Criellaard (078-7703589 of m.morlog@zwijndrecht.nl).