Ontwerpbesluit hogere waarden Buizerdstraat


Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht' 1. Aanleiding


Het bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht' voorziet in een nieuwe planologische regeling om de bouw van maximaal 24 woningen mogelijk te maken. Ten behoeve van het plan is door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) een akoestisch onderzoek uitgevoerd (Akoestisch onderzoek Buizerdstraat 8 te Zwijndrecht, kenmerk: D-19-1935873, 23 oktober 2019).


 1. Beoordelingskader


In de Wet geluidhinder (hierna: Wgh) zijn normen opgenomen voor de toelaatbare geluidsbelasting vanwege wegverkeers-, railverkeers- en industrielawaai. De Wgh gaat daarbij uit van voorkeurswaarden en maximale ontheffingswaarden. De geluidbelasting onder de voorkeurswaarde is toelaatbaar, een geluidbelasting hoger dan de maximale ontheffingswaarde is niet toelaatbaar. Een geluidbelasting tussen de voorkeurswaarde en de maximale ontheffingswaarde is alleen toelaatbaar na een afwegingsproces.


Bij het vaststellen van een hogere waarde moet tevens de cumulatieve geluidbelasting worden beoordeeld. Van cumulatie is sprake als een geluidgevoelige bestemming door meerdere geluidbronnen wordt belast, bijvoorbeeld door meerdere wegen en/of zowel door weg-, rail-, als door industrielawaai. Bij die berekening worden alleen die bronnen in de beoordeling betrokken, waarvan de geluidbelasting de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Voor de cumulatieve geluidbelasting (alle geluidbronnen opgeteld) gelden vanuit de Wet geluidhinder geen grenswaarden. Voor de beoordeling daarvan is gebruik gemaakt van de landelijk geaccepteerde classificering milieukwaliteit volgens de methode Miedema. Deze beoordeling heeft echter geen wettelijke basis en moet worden beschouwd als een indicatieve beoordelingsmethode.


Classificering milieukwaliteit Beoordeling

< 50 dB(A) Goed

50-55 dB(A) Redelijk

55-60 dB(A) Matig

60-65 dB(A) Tamelijk slecht

65-70 dB(A) Slecht

> 70 dB(A) Zeer slecht 1. Bevindingen akoestisch onderzoek


Het plangebied is gelegen binnen de geluidszone van de Kerkweg, Buizerdstraat en de Ringdijk en industrieterrein Groote Lindt / Dordt-West. De Wet geluidhinder (hierna: Wgh) stelt eisen aan de realisatie van geluidgevoelige objecten (woningen) binnen de geluidzone van een (spoor)weg of industrieterrein. Conform het beleid dient bij het uitwerken van het ontwerp van de bouwblokken rekening te worden gehouden met de aanwezigheid van een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.


Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat het wegverkeer op de Kerkweg en het activiteiten op het industrieterrein Dordt West/Groote Lindt leiden tot een geluidbelasting die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Het wegverkeer op de Kerkweg leidt tot de kleinst mogelijke overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, te weten 49 dB. De maximaal mogelijke hogere waarde van 63 dB wordt niet overschreden zodat dove gevels vanuit wegverkeerslawaai niet noodzakelijk zijn. Een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is daarnaast alleen aan de orde op het zuidelijke deel van de westgevel.


Het industrielawaai afkomstig van Dordt West/Groote Lindt leidt op de zuid- en oostgevel tot een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) tot maximaal 54 dB(A). Deze geluidsbelasting is ruimschoots lager dan de maximaal toegestane hogere waarde van 65 dB(A) zodat een dove gevel niet noodzakelijk is. Het verkeer op de route Buizerdstraat/Moermond veroorzaakt een geluidbelasting van maximaal 48 dB, gelijk aan de voorkeursgrenswaarde. Het verkeer op de route Lindtsedijk/Geerweg veroorzaakt een geluidbelasting van maximaal 46 dB, 2 dB lager dan de voorkeursgrenswaarde. Voor het verkeer op deze twee wegen is daarom geen hogere waarden procedure noodzakelijk.


Cumulatie

Uit het onderzoek is gebleken dat het verkeer op de Kerkweg en de activiteiten op het

industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt leiden tot een geluidbelasting die hoger is dan de

voorkeursgrenswaarde. Het verkeer op de Kerkweg veroorzaakt een hogere geluidsbelasting op de westgevel van de nieuwbouw en het industrielawaai op de zuid- en oostgevel. Omdat op geen enkele gevel sprake is van een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde door meerdere bronnen is geen sprake van cumulatie. Omdat geen sprake is van cumulatie leidt de cumulatieve geluidsbelasting niet tot beperkingen.


Op basis van het Geluidbeleid goede ruimtelijke ordening moet worden beoordeeld of bron- en/of overdrachtsmaatregelen aan of langs de bepalende weg of op het industrieterrein mogelijk zijn.


Maatregelen wegverkeerslawaai en industrielawaai

 • Het verlagen van de verkeersintensiteit en/of de wettelijk toegestane rijsnelheid op de Kerkweg is niet mogelijk.

 • Op de Kerkweg is reeds een stiller wegdek aangelegd (SMA NL8). Het toepassen van een nog stiller wegdek is voor een geluidsbelasting van maximaal 49 dB voor maximaal 3 woningen financieel niet doelmatig.

 • De vergunningen van de bedrijven op het industrieterrein Dordt West/Groote Lindt zijn actueel. Het treffen van maatregelen aan diverse bedrijven op grotere afstand van deze nieuwe woningen is niet doelmatig te meer omdat de geluidsbelasting niet hoger is dan 55 dB(A). Uitgaande van de minimumeis aan de karakteristieke geluidwering overeenkomstig het Bouwbesluit 2012 is in de verblijfsruimten van de woningen sprake van een aanvaardbaar geluidsniveau in de woningen.

Gezien het bovenstaande is in onderhavige situatie het treffen van bron- en overdrachtsmaatregelen op basis van verkeerskundig en/of financieel oogpunt niet mogelijk.


 1. Afwegingen beleid hogere grenswaarden


Omdat een hogere waarde moet worden vastgesteld is voor wat betreft de aanvaardbaarheid vanhet akoestisch woon- en leefklimaat getoetst aan het gemeentelijke geluidbeleid. Uit deze toetsing blijkt dat een deel van de west- en de oostgevel en de zuidgevel van het gebouw op de verdiepingen een geluidbelasting ondervinden die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Voor de woningen die in het zuidoostelijke en zuidwestelijke deel van het gebouw worden gerealiseerd kan niet aan alle voorwaarden uit het hogere waarden beleid worden voldaan. Om deze reden wordt de eis gesteld ten zuiden van het gebouw een gemeenschappelijke geluidsluwe buitenruimte te realiseren. Deze buitenruimte is als

geluidsluw aan te merken als er rond deze buitenruimte een 2 m hoog geluidsscherm wordt aangebracht. Voor zover de woningen op de vierde laag terugliggend worden gebouwd dient de buitenruimte zoveel als mogelijk aan de west- of noordzijde van het gebouw te worden gerealiseerd. In dat geval kan bij deze woningen een geluidsluwe zijde en een geluidsluwe buitenruimte worden gerealiseerd.


Omdat een hogere waarden wordt vastgesteld moet de karakteristieke geluidwering worden

getoetst. De grootte van de karakteristieke geluidwering moet voor wat betreft wegverkeerslawaai gelijk zijn aan de hogere waarde van minus 33 dB en voor industrielawaai de hogere waarde minus 35 dB(A). In de onderstaande afbeelding zijn de geluidsluwe gevels en de ligging van de gemeenschappelijke geluidsluwe buitenruimte aangeduid.


Afbeelding 1

Figuur : Ligging geluidsluwe gevels en gemeenschappelijke geluidsluwe buitenruimte.Door het realiseren van een afgeschermde gemeenschappelijke, geluidsluwe buitenruimte en het toepassen van extra geluidwerende maatregelen wordt zowel binnen als buiten de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat gerealiseerd. Ten tijde van dit onderzoek is nog niets bekend over de indeling van de woningen. Geadviseerd wordt ten minste de woon- en één slaapkamer te situeren aan de geluidluwe zijde.
 1. Conclusie


Ter plaatse van de nieuwe woningen wordt door het verkeer op de Kerkweg en de activiteiten op het industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt niet voldaan aan de voorkeursgrenswaarde. In de volgende tabel zijn de benodigde hogere waarden samengevat weergegeven:


Geluidsgevoelig object

Geluidsbron

Hogere waarden in

dB(A) tot maximaal

6 woningen*

Wegverkeerslawaai (Kerkweg)

49 dB

17 woningen**

Industrielawaai (Industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt)

54 dB(A)

* : woningen gesitueerd aan de zuidelijke helft van de westgevel van het gebouw

** : woningen gesitueerd aan de zuid- en oostgevel van het gebouw


 1. Procedure


Het ontwerpbesluit wordt bekend gemaakt in de Staatscourant en het huis-aan-huisblad De Brug. De resultaten van de terinzagelegging worden in dit hoofdstuk opgenomen.BESLUIT

Gelet op artikel 110a van de Wet geluidhinder besluiten burgemeester en wethouders van Zwijndrecht voor de herziening van het bestemmingsplan 'Buizerdstraat 8 Zwijndrecht' de hogere grenswaarden onder de navolgende voorwaarden als volgt vast te leggen:


 1. De geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai (Kerkweg) mag voor 6 woningen gesitueerd aan de zuidelijke helft van de westgevel van het gebouw ten hoogste 49 dB bedragen

 2. De geluidsbelasting vanwege industrielawaai (Industrieterrein Dordt-West/Groote Lindt) mag voor 15 woningen gesitueerd aan de zuid- en oostgevel van het gebouw ten hoogste 54 dB(A) bedragen.


Bijlage:

 1. Akoestisch onderzoek adres Buizerdstraat 8 te Zwijndrecht, kenmerk: D-19-1935873, 23 oktober 2019.
Zwijndrecht,

Burgemeester en wethouders van gemeente Zwijndrecht,

Secretaris, De burgemeester,

Beroep en voorlopige voorziening

Deze ontheffing ligt gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend op maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.


Tegen de vastgestelde ontheffing kan gedurende de termijn van ter inzage legging beroep worden ingesteld door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerp van de ontheffing;

 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijzen niet bij de college naar voren heeft gebracht;

 • een belanghebbende, tegen de gedeelten van de ontheffing die ten opzichte van het ontwerp gewijzigd is vastgesteld.

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, ’s Gravenhage. Een beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de indiener; dagtekening; omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt, alsmede de gronden van het beroep.


Het instellen van beroep schort de werking van het besluit niet op. Degenen die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van genoemde Afdeling. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.- 5 -