Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

In verband met de maatregelen tegen verspreiding van het corona-virus kunnen ondernemers, ZZP-ers, verenigingen en stichtingen en particulieren met een flex- of 0-uren contract een aangepaste betaaltermijn voor gemeentelijke belastingen aanvragen.

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag voor 1 maart, via de post of digitaal. Soms ontvangt u de aanslag of een gedeelte van de aanslag later. Ook kunt u nog een aanslag over een eerder jaar ontvangen.

De hoogte van uw aanslag hangt onder andere af van:

 • of u eigenaar of alleen gebruiker van de woning bent
 • de waarde van de woning
 • of u een hond bezit

U mag de aanslag in 10 termijnen betalen.

Uw belastingdossier online bekijken

Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt hier ook het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen. In Uw belastingdossier kunt u ook uw aanslagen uit het verleden bekijken.

Uw belastingdossier (met DigiD)

Uitleg over uw belastingaanslag

Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde? Medewerkers van de gemeentelijke belastingen helpen u graag. Zij zijn op maandag 2 maart 2020 van 18.00 - 20.00 uur aanwezig in het gemeentehuis. 

Aanslag ontvangen via MijnOverheid

U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor het aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen kiest u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen' en 'Samenwerkingsverbanden' voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Tip: Geef aan dat u een e-mail wilt krijgen als er een bericht in de Berichtenbox klaarstaat. Zo weet u zeker dat u er op tijd aan wordt herinnerd dat u de lokale belastingen moet betalen.

Als u uw aanslag 2020 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de Toelichting bij aanslag gemeentelijke belastingen 2020 Zwijndrecht (pdf, 2,2 MB) downloaden. 

Belastingen op één aanslag

U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. Dit kunnen zijn:

De gemeente kan (als dit voor u geldt) ook een aanslag sturen voor de:

 • Precariobelasting

Wanneer u de aanslag ontvangt

U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen meestal voor 1 maart in het jaar waarover u de belasting betaalt. Soms komt het voor dat de gemeente de aanslag na 1 maart opstuurt of dat de onroerende-zaakbelasting ontbreekt op uw aanslag. De reden hiervoor kan zijn:

 • uw (woon)situatie is gewijzigd
 • de waarde van uw woning of het pand is nog niet vastgesteld (bijvoorbeeld bij verbouwing of een nieuwbouwwoning)
 • uw bezwaarschrift over de gemeentelijke belastingen is nog in behandeling

Zodra de waarde is vastgesteld, ontvangt u alsnog de WOZ-beschikking en de aanslag onroerende zaakbelasting. U mag dan ook gebruik maken van de mogelijkheid om in tien maandelijkse termijnen te betalen.  

WOZ-waarde en VvE-reserve

In de media verschijnen berichten dat gemeenten mogelijk de WOZ-waarde van appartementen niet correct hebben bepaald. Dit komt door de wijze waarop de Vereniging van Eigenaars (VvE)-reserve wordt betrokken in de waardebepaling. Hierover zijn gerechtelijke uitspraken geweest. 

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) voert namens uw gemeente de WOZ-waardering uit. GBD stuurt namens de gemeente alle appartementseigenaren een brief met uitleg hierover. Deze brief ontvangen zij tussen 26 februari en 29 februari. 

Op dit moment onderzoekt GBD de gevolgen van deze uitspraken voor de WOZ-waarde.

Eigenaren van appartementen mogen tegen de WOZ-waarde bezwaar indienen. GBD vraagt echter om dit nog niet te doen. Eigenaren krijgen uiterlijk 28 maart aanstaande schriftelijk bericht over de uitkomsten van het onderzoek. Dat is twee weken vóór het verstrijken van de bezwaartermijn. Deze eigenaren lezen dan de specifieke gevolgen voor de WOZ-waarde van hun appartement. 

Betalen van de aanslag

U kunt de aanslag op 3 manieren betalen:

 • u betaalt in 10 maandelijkse termijnen als u hiervoor de gemeente een machtiging (pdf, 63 kB) geeft. Wij schrijven maandelijks dan meerdere bedragen af. Wanneer u al in 10 termijnen betaalt, doen wij dit automatisch ook de volgende jaren. U hoeft dit dan niet opnieuw door te geven
 • u maakt het bedrag met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren over op IBAN: NL28 BNGH 0285 067 427, op naam van Gemeente Zwijndrecht, Gemeentebelastingen Vergeet hierbij niet het betalingskenmerk te vermelden. Het totale bedrag van de aanslag moet u uiterlijk op de vervaldag betaald hebben
 • u betaalt aan de balie van de gemeente. Liever pinnen dan contant. 

Aanpassen of stoppen van de machtiging

Hoe WOZ en OZB werkt

WOZ-waarde (waardering onroerende zaken)

Volgens de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) stelt de gemeente jaarlijks voor alle onroerende zaken binnen de gemeente een waarde vast, de WOZ-waarde. Als u eigenaar bent van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand, perceel of grond, ontvangt u de WOZ-beschikking waarin staat wat de waarde van uw onroerende zaak is. Vanaf 2016 ontvangen ook huurders een beschikking. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Met vragen neemt u contact op met de huurcommissie of met de verhuurder van de woning. Ook gebruikers van niet-woningen, zoals bedrijfspanden, winkels, kantoren, clubgebouwen, enzovoort ontvangen deze beschikking. Deze beschikking vindt u op de aanslag gemeentelijke belastingen. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde voor het berekenen van de onroerende-zaakbelasting. Zelf heeft u de WOZ-beschikking nodig als u de aangifte inkomstenbelasting invult.

Taxatieverslag

In het taxatieverslag van uw onroerende zaak kunt u nalezen hoe de waarde van uw onroerende zaak is vastgesteld. In het taxatieverslag staat:

 • informatie over het getaxeerde object
 • kadastrale gegevens
 • kenmerken die van belang zijn voor de waardebepaling
 • de aard van het object (type woning bijvoorbeeld)
 • het bouwjaar en de grootte
 • marktprijzen van vergelijkbare woningen. Van deze vergelijkbare woningen staan er drie uitgebreid omschreven in het taxatieverslag

Onroerende-zaakbelasting (OZB)

De onroerende-zaakbelasting bestaat in Zwijndrecht uit een eigendomsgedeelte en een gebruikersgedeelte.

 • u betaalt het eigendomsgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar eigenaar bent van een onroerende zaak zoals:
  • woning
  • garagebox
  • kantoor
  • winkel
  • (bouw)grond
 • u betaalt het gebruikersgedeelte OZB als u op 1 januari van het betreffende jaar een niet-woning gebruikt zoals:
  • bedrijfspand
  • winkel
  • kantoor
  • clubgebouw

De gemeente heft de belasting over de situatie op 1 januari van het betreffende jaar. Als u in het jaar van de aanslag uw onroerende-zaak verkoopt of de niet-woning niet meer huurt of gebruikt, krijgt u geen belastinggeld terug. 

Kosten

De hoogte van uw onroerende-zaakbelasting hangt af van:

 • de WOZ-waarde van de onroerende zaak die u heeft of gebruikt
 • het OZB-tarief (percentage) dat de gemeente heeft vastgesteld voor dat jaar

OZB-tarieven 2020

 • eigenaar woning: 0,1127 %
 • eigenaar niet-woning: 0,3156 %
 • gebruik niet-woning: 0,2604 %

Voorbeeld: de WOZ-waarde van uw woning is € 228.000,-. De aanslag 2020 bedraagt dan € 228.000,- x 0,1127% = € 256,96.

Als u eigenaar en gebruiker bent van een niet-woning dan betaalt u beide percentages.

WOZ-waarde en taxatieverslag bekijken

WOZ-waarde van eigen woning bekijken

De WOZ-waarde van uw onroerende zaak staat in uw belastingaanslag. U ontvangt deze per post of digitaal.

 • u kunt uw aanslag bekijken via 'Uw belastingdossier'. U logt hiervoor in met uw DigiD
 • als u dat heeft ingesteld, staat uw aanslag ook in de Berichtenbox op MijnOverheid. Ook daar logt u in met DigiD
 • u kunt uw WOZ-waarde bekijken via wozwaardeloket.nl. Toets daar uw postcode in en kies uw huisnummer

WOZ-waarde van andere woningen opvragen

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woning opvragen, u hoeft daarvoor geen eigenaar van de woning te zijn. U kunt dan de WOZ-waarde van uw eigen woning vergelijken met die van andere woningen. De WOZ-waardes voor bedrijfspanden, winkels, scholen, ziekenhuizen, enzovoort, kunt u niet opvragen.

U vraagt de WOZ-waarde digitaal op via wozwaardeloket.nl en toetst een adres, plaats of postcode en huisnummer in.

Taxatieverslag bekijken

Als de belastingaanslag op uw naam staat, kunt u het taxatieverslag bekijken via 'Uw belastingdossier'. U logt hiervoor in met uw DigiD.

U kunt een kopie van het taxatieverslag opvragen via telefoonnummer 14 078 wanneer:

 • de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van de onroerende zaak
 • u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen
 • u geen inwoner (meer) bent van gemeente Zwijndrecht
 • het gaat om een zakelijke aanslag
Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

Als u door uw te lage inkomen de aanslag gemeentelijke belastingen niet kunt betalen, kunt u om kwijtschelding vragen. Print hiervoor het formulier Aanvraag kwijtschelding (pdf, 86 kB), vul dit in en stuur het op. Op dit formulier leest u wat u bij uw aanvraag meestuurt.

Bezwaar maken

Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 078.

Bent u het niet eens met uw aanslag gemeentelijke belastingen? Binnen 6 weken na de dagtekening (datum op de aanslag) kunt u bezwaar maken tegen de aanslag gemeentelijke belastingen. Als u dat digitaal wilt doen, dan vult u hiervoor het formulier Bezwaar heffingen in, hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Let op!
Via DigiD hebt u 15 minuten om uw bezwaar in te vullen, DigiD sluit daarna automatisch af. Maak daarom eerst een tekst via bijvoorbeeld Word en kopieer dat dan naar het digitale formulier.

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde, vul dan het formulier Bezwaar waarde in, hiervoor heeft u DigiD nodig. 

Als u niet digitaal bezwaar wilt of kunt maken, print dan formulier Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen (pdf, 82 kB) en stuur het volledig ingevuld naar ons op of schrijf zelf een brief. Wanneer u zelf een brief schrijft en bezwaar maakt tegen de waarde, geeft u dan aan welke WOZ-waarde naar uw mening juist zou zijn. Lees ook altijd de achterkant van uw aanslagbiljet. 

Postadres gemeentelijke belastingen

Post voor de gemeentelijke belastingen stuurt u op naar:

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
p/a Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht