Raadsinformatiebrief 17-12-2018

Beste raadsleden,


Zoals met u afgesproken informeren wij u tweewekelijks over de laatste actualiteiten rond het rangeeremplacement Kijfhoek. Bijgaand ontvangt u het negende bericht.

Informatieproces

Met uw goedvinden hebben wij het proces van informeren enigszins aangepast. Iedere maandagochtend komen een bestuurlijk-ambtelijk Kernteam Kijfhoek bij elkaar. In dit team bespreken betrokken bestuurders en ambtenaren de laatste stand van zaken rond het emplacement. In het Kernteam stellen wij de update aan u en het logboek vast. Wij zullen daarna in de middag de stukken (per mail) richting de griffie versturen. Hierdoor kunnen wij de ambtelijke organisatie enigszins administratief ontlasten. U ontvangt de tweewekelijkse update dus niet meer op de donderdag, maar op de maandag.


Incidenten

Zoals twee weken gemeld zijn we met ProRail in gesprek over de mogelijkheden om marginale afwijkingen te verzamelen en deze op regelmatige basis "gebundeld" te melden. Deze gesprekken over kleine onvolkomenheden zijn constructief. Naar verwachting kunnen we dit jaar nog de afspraken 'afhechten', zodat het duidelijk is welke onvolkomenheden direct of gebundeld worden gemeld. Afgelopen periode is er 1 melding geweest. Zie hiervoor logboek.

Logboek

Conform afspraak treft u hierbij ook het bijgewerkte logboek van de voorvallen en incidenten aan (zie bijlage). Om ook onze inwoners heldere informatie te verschaffen, zal deze versie van dit logboek op de gemeentelijke website worden geplaatst en ook aan onze buurgemeenten worden gemaild.


Bestuurlijke Kopgroep Kijfhoek

Naar aanleiding van het bestuurlijk overleg met de Staatssecretaris is een bestuurlijke kopgroep ingesteld. Op 19 december zal het startoverleg plaatsvinden. Hierbij zal aandacht zijn voor het opstellen van een agenda voor de komende periode voor het dossier Kijfhoek. Aan de orde zijn in ieder geval het vervolg van het onafhankelijk onderzoek, de renovatie van het heuvelproces (incl. calamiteitenwegen) en de bijzondere positie Kijfhoek. Via de tweewekelijkse raadsinformatiebrief zult u op de hoogte worden gehouden.


Onafhankelijk onderzoek

Op dinsdag 29 januari 2019 zal uw Werkgroep door Crisislab worden geïnterviewd.


Algemeen overleg Spoor

Op dinsdag 4 december 2018 is in de Tweede Kamercommissie algemeen overleg Spoor geweest, alwaar de Staatssecretaris naar aanleiding van de motie van CDA/D66 reageerde op de aanleg van de calamiteitenwegen. Gemeenteraadsleden hebben input geleverd aan de Kamerleden omtrent de zorgen die aanwezig zijn omtrent het besluitvormingsproces van de calamiteitenwegen. De Staatssecretaris verwees naar de bestuurlijke Kopgroep en gaf aan dat op gebied van veiligheid geen concessies kunnen worden gedaan. Expliciete toezegging is nog niet gedaan. We verwachten nog steeds een brief van de Staatssecretaris omtrent dit onderwerp.

Communicatie

Via de gemeentelijke website www.zwijndrecht.nl/kijfhoek informeren wij inwoners en andere betrokkenen over de ontwikkelingen rondom rangeerterrein Kijfhoek.


Met vriendelijke groet,

Namens burgemeester en wethouders

Dominic Schrijer Gerrit van Hofwegen

Burgemeester Secretaris a.i.