Bijdrage in de kosten voor controle coronatoegangsbewijs

Moet u door de regels van de Rijksoverheid controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB)? Dan kunt u een bijdrage aanvragen voor de extra kosten die u daarvoor maakt.

CTB checkenDe Rijksoverheid heeft extra geld beschikbaar gesteld om de (naleving van de) controle op het CTB te bevorderen en ondersteunen. Via deze regeling stelt de gemeente Zwijndrecht  €85.000,- beschikbaar om ondernemers en verenigingen te ondersteunen bij extra kosten die gemaakt worden voor de verplichte controle op het CTB.

Let op: deze regeling geldt niet voor culturele ondernemingen en verenigingen. Bent u een onderneming of vereniging in de cultuursector, dan kunt u gebruik maken van het coronasteun-pakket voor cultuur

De bijdrage

 • Voor een onderneming bedraagt de bijdrage maximaal € 1.000,-.
 • Voor een vereniging bedraagt de bijdrage maximaal € 500,-.
 • Voor deze regeling is maximaal € 85.000,- beschikbaar. Als dit budget op is, kan er geen aanspraak meer gedaan worden op deze regeling.

Voor welke kosten kunt u een bijdrage vragen?

De kosten moeten samenhangen met de verplichte controle op de coronatoegangsbewijzen. De kosten moeten zijn gemaakt in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021.

De volgende kosten komen in aanmerking voor een bijdrage:

 1. loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, die de controle op de coronatoegangsbewijzen uitvoeren;
 2. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, zoals vermeld bij punt 1;
 3. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
 4. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;
 5. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en met 4 en deze BTW niet aftrekbaar is.

Welke kosten kunnen niet vergoed worden?

Er is geen bijdrage voor de volgende kosten:

 1. kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021; 
 2. kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt;
 3. kosten voor activiteiten die op een andere wijze zijn of worden vergoed;
 4. kosten van activiteiten waarvoor, op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968, recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.

Bijdrage aanvragen

U kunt de bijdrage aanvragen door het invullen van het aanvraagformulier. U kunt het formulier (2 pagina's) digitaal invullen. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 december 2021 zijn ingediend.

Stuur de volgende bijlagen mee

1.   Een door u zelf opgestelde specificatie van de kosten, waaruit duidelijk blijkt dat is voldaan aan de vergoedbare kosten en de daaraan verbonden voorwaarden. In het geval van personele kosten geef aan:

 • in welke periode heeft u personeel ingezet of gaat u personeel inzetten voor de controle op de coronatoegangsbewijzen;
 • hoeveel personeelsuren betreft dit en benoem het uurloon van de betreffende medewerkers zodat duidelijk wordt welke kosten u hiervoor maakt;
 • eventuele overige informatie waaruit blijkt dat u kosten maakt of heeft gemaakt voor het uitvoeren van deze taak;
 • toon aan dat het hier gaat om 'extra' kosten die u heeft gemaakt. 

2.   een kopie van de originele factuur of aankoopbon in het geval van materiële kosten;
3.   het IBAN-rekeningnummer met bewijs dat de bewuste rekening op naam van de ontvanger staat (bijvoorbeeld een kopie van een bankafschrift).

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar regelingctb@zwijndrecht.nl. Na ontvangst van uw aanvraag controleren we of deze compleet is en aan de voorwaarden voldoet. Als dat in orde is maken wij de bijdrage aan u over, mits er nog budget beschikbaar is. Zorg als aanvrager voor een controleerbare administratie, zodat bij een eventuele controle duidelijk is dat de besteding van de ontvangen bijdrage overeenkomstig het doel van de regeling is.

Open het aanvraagformulier en vul digitaal in 

Meer informatie

Heeft u vragen over de regeling of het doen van de aanvraag? Stuur dan een email naar regelingctb@zwijndrecht.nl.

Ondernemers

Bent u ondernemer, dan kunt u ook een mail sturen zwijndrechtonderneemt@zwijndrecht.nl of bellen naar Esther van der Kaag, telefoonnummer 078 - 770 3581 / 06- 51262410 of Chris van Benschop, telefoonnummer 06-18683424.

Sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen hun vraag sturen naar sport@zwijndrecht.nl of bellen naar Willem de Graaf, telefoonnummer 078 - 770 3674.