Wat doet de gemeente?

De gemeente heeft de zorgplicht voor het grondwater. Dit houdt in dat de gemeente in het openbaar gebied maatregelen moet treffen om structurele grondwateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Deze zorgplicht heeft het karakter van een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat de gemeente alleen maatregelen in de openbare ruimte hoeft te treffen als er sprake is van structurele grondwateroverlast en alleen als dit doelmatig is. Doelmatig wil zeggen dat de gemeente per situatie een afweging moet maken van kosten en baten.

Als er in uw wijk sprake is van een structureel grondwaterprobleem zal de gemeente bekijken of er en zo ja welke maatregelen in de openbare ruimte genomen kunnen worden om het grondwaterprobleem te verhelpen. De aanleg van een drainageleiding in de openbare ruimte die het grondwater afvoert kan een mogelijkheid zijn. Op grond van doelmatigheid legt de gemeente alleen een drainageleiding aan als dit samengaat met het vervangen van het riool.

De afgelopen jaren heeft de gemeente veel onderzoek gedaan naar grondwater. Bekijk de rapportage over dit onderzoek.

Naast de zorgplicht voor het grondwater is de gemeente verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van riolering op openbaar terrein. Via de riolering wordt ook overtollig grondwater, afvalwater en hemelwater afgevoerd. In het Gemeentelijk Rioleringsplan kunt u hier meer over lezen.