Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Is er iets kapot of niet in orde in de openbare ruimte? Met Fixi geeft u makkelijk de melding door. Vul de melding zo compleet mogelijk in.

 • Meldpunt Wmo en Jeugd

  De gemeente Zwijndrecht voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet uit voor de inwoners. Bent u ontevreden over uw zorgaanbieder of de gemeente? Wilt u dit melden of bespreken? Op deze pagina leest u hier meer over.

 • Klachten over contact met de gemeente

  Bent u niet tevreden over het gedrag of handelen van een medewerker van de gemeente Zwijndrecht? Op deze pagina leest u wat u kunt doen.

 • Status volgen aangevraagde producten en diensten

  Als u een online aanvraag voor een product of dienst doet, krijgt u een intake nummer van ons. U kunt de behandeling van uw aanvraag, vraag of melding dan zelf volgen.

 • Klacht indienen huurwoning

  Als uw huurwoning in slechte staat van onderhoud is kunt u een woningklacht indienen. Bij achterstallig onderhoud kan de gemeente de eigenaar dwingen om de woonkwaliteit te (laten) herstellen.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

 • Aangifte of melding van discriminatie

  Elke burger telt mee en hoort erbij, ongeacht leeftijd, afkomst, geslacht, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging of lichamelijke en geestelijke beperking.

 • Melding overlast bedrijven

  Voor overlast van bedrijven zoals bijvoorbeeld stank, geluid en lawaai kunt u dag en nacht bellen naar de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Op verlorenofgevonden.nl kijkt u of uw voorwerp gevonden is. Als uw voorwerp gestolen is, doet u altijd eerst aangifte bij de politie.

 • Aansprakelijkstelling

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door iets wat wij als gemeente hebben veroorzaakt? Bijvoorbeeld door gebrek aan onderhoud van de openbare ruimte (denk aan wegen, stoepen, openbaar groen) of gemeentelijke gebouwen/opbjecten? Dan kunt u ons aansprakelijk stellen. Als blijkt dat wij als gemeente inderdaad aansprakelijk zijn voor de schade, vergoeden wij de kosten.

 • Meldpunt Zorg en Overlast

  02 augustus 2023

  Bij het Meldpunt Zorg & Overlast van de GGD kunnen inwoners van de regio Zuid-Holland Zuid terecht wanneer zij zich zorgen maken over een familielid, buurman of buurvrouw, of iemand anders in hun omgeving. Dit kunnen ook mensen zijn waarvan inwoners vinden dat zij zorg nodig hebben, maar hier zelf niet om kunnen of willen vragen. Ook als inwoners vermoeden dat er onvoldoende hulp geboden wordt, kunnen zij dit bij het Meldpunt Zorg & Overlast aangeven.