Lijst waardevolle particuliere bomen

Op de lijst waardevolle particuliere bomen staan beschermde particuliere bomen die veel waarde toevoegen aan de omgeving vanwege hun uiterlijk of geschiedenis. Het kan een boom zijn die opvalt door de grootte, vorm, bladkleur of omdat het om een bijzondere boomsoort gaat.

Bekijk hier de lijst waardevolle particuliere bomen 2023 of bekijk de bomen op de lijst via de digitale kaart waardevolle particuliere bomen.

PB01018

Wat zijn particuliere bomen? 

Particuliere bomen zijn bomen waar inwoners 'eigenaar' van zijn. Bijvoorbeeld omdat ze in iemands tuin of op iemands erf staan.

Gratis boomcontrole

De gemeente biedt eigenaren van waardevolle particuliere bomen elk jaar een gratis boomcontrole aan. Bent u eigenaar van één of meerdere bomen in de lijst en heeft u zich hier nog niet voor aangemeld? Stuur dan een e-mail naar gemeente@zwijndrecht.nl. Uw boom/bomen worden dan meegenomen in de volgende controle.

Aanmelden bomen

De lijst met waardevolle particuliere bomen wordt elke vier jaar vernieuwd. Het volgende moment is in 2027. In de tussentijd kunt u bomen aanmelden via gemeente@zwijndrecht.nl. Van deze aanmeldingen wordt een overzicht bijgehouden. Dit overzicht gebruiken we om de lijst te bij te werken. Bomen die worden aangemeld, moeten aan de volgende eisen voldoen:

  1. de boom moet minimaal voor 50% zichtbaar zijn vanaf de openbare weg én
  2. de boom moet voldoende gezond zijn en een minimale levensverwachting hebben van 5 jaar én
  3. de boom moet verder voldoen aan één van de volgende criteria:
  •  is beeldbepalend voor de omgeving (heeft een zeldzaamheidswaarde: omvang, hoogte, vorm, ouderdom of anderszins opvallend)
  • is cultuurhistorisch waardevol: standplaats is belangrijke plek in de (lokale) geschiedenis
  • is dendrologisch waardevol: zeldzame soort of variëteit.

Hoe is de lijst ontstaan?

In september 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders een conceptlijst met waardevolle particuliere bomen vastgesteld. Vervolgens hebben de eigenaren van de bomen die op de conceptlijst stonden daar een brief over ontvangen. Zij hebben de gelegenheid gekregen om daar op te reageren. Zo ontstond de definitieve lijst die op 28 maart 2023 is vastgesteld. Ook daarvan zijn de boomeigenaren per brief over geïnformeerd met de mogelijkheid om hier bezwaar op te maken.

Veelgestelde vragen over waardevolle particuliere bomen

Bij wie ligt nu de verantwoordelijkheid voor de beschermde boom?

De boomeigenaar (zakelijk gerechtigde) is en blijft verantwoordelijk voor de boom.

Wat houdt deze verantwoordelijkheid in? 

Als boomeigenaar bent u verplicht om regulier (normaal) en regelmatig onderhoud aan de boom uit te voeren in verband met de wettelijke algemene zorgplicht. Heeft een boom een uitwendig zichtbaar gebrek (tak breekt of boom valt bijna om) dan is dat een directe aanwijzing dat er iets aan de hand is met de boom. Bij deze bomen geldt een verhoogde zorgplicht. Dan dient u als eigenaar ten minste eenmaal per jaar de boom te controleren. Dit geldt overigens ook voor bomen die niet op de waardevolle bomenlijst staan.

Mag ik aan mijn beschermde boom ook zelf snoeien?  

U mag uw boom snoeien. Onderhoud plegen is natuurlijk erg belangrijk. Het is wel belangrijk dat er niets verandert aan de uitstraling van de bomen. Zo blijven ze van waarde voor de omgeving. 

Tot hoever mag ik snoeien?

Voor grote aanpassingen aan beschermde bomen, zoals kandelaberen, knotten of het snoeien van meer dan 20 procent van het kroonvolume, heeft u een vergunning nodig.   Dit geldt niet voor bomen die in het verleden al geknot of gekandelaberd zijn.

Heb ik een omgevingsvergunning nodig om mijn waardevolle particulier boom/bomen te kappen? 

Ja, volgens de Bomenverordening gemeente Zwijndrecht is een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een waardevolle particuliere boom. Deze vergunning wordt gegeven als sprake is van een zwaarwegend belang of als volgens een boomdeskundige blijkt dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.

Is er een 'herplantplicht' voor bomen die op de lijst staan en worden gekapt?

Nee, die verplichting is nadrukkelijk uitgesloten in de nieuwe bomenverordening.

De beschermde boom staat op de erfgrens met mijn buren. Wat houdt dit in?

Als de erfgrens door de voet van de stam loopt, dan is er sprake van gemeenschappelijk eigendom) (mandeligheid). Dit betekent dat er niets veranderd mag worden zonder de (uitdrukkelijke) toestemming van de ander. Beide mede-eigenaren zijn verantwoordelijk voor de boom en zijn ook samen verantwoordelijk voor het in stand houden en het onderhoud van de boom.