Ruimtelijke plannen

Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

Bestemmingsplan

In een bestemmingsplan is vastgelegd wat er in een gemeente met het gebied mag gebeuren. Er staat bijvoorbeeld in waar winkels, horeca en bedrijven mogen komen en hoe groot gebouwen mogen zijn. Op de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl  vindt u de bestemmingsplannen die gelden en hier kunt u zien voor welke gebieden gewerkt wordt aan een nieuw plan en of er al een ontwerp beschikbaar is. Op de de website overheid.nl vindt u berichten van de overheid over uw buurt, bijvoorbeeld de bekendmakingen over bestemmingsplannen. Het is ook mogelijk om via een e-mailservice continue op de hoogte te blijven van berichten in uw buurt. Meld u aan voor de e-mailservice.

Bestemmingsplannen en de komst van de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Heeft u (ver)bouwplannen, dan toetsen wij nu of uw plan(nen) binnen de bestemming op de betreffende locatie past. Na 1 januari 2024 bestaat het bestemmingsplan niet meer. We werken dan met een omgevingsplan. Een omgevingsplan is één plan voor de hele gemeente. Past uw plan niet binnen het geldende omgevingsplan, dan moet een wijzigingsprocedure volgens de regels van de Omgevingswet worden doorlopen. Dit werkt anders dan wijziging van een bestemmingsplan.

1 januari 2024 lijkt nog ver weg, maar de voorbereiding van uw plan kan maanden in beslag nemen. Denk bijvoorbeeld aan flora- en faunaonderzoek of bodemonderzoek. Dit kan betekenen dat u nu al rekening moet houden met de mogelijkheid dat uw plan niet meer in behandeling genomen kan worden onder de huidige wetgeving. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat uiterlijk op 31 december 2023 ter inzage ligt, wordt nog onder de bestaande wetgeving behandeld. Een (ontwerp)bestemmingsplan dat ná 31 december 2023 ter inzage gaat, valt onder de nieuwe wetgeving.

(Doorlooptijd) bestemmingsplanprocedure

Voordat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage kan worden gelegd moet er veel gebeuren. Er zijn onderzoeken nodig en onderbouwing, waaruit blijkt dat de plannen voldoen aan – kort gezegd – de eisen van een goede ruimtelijke ordening. Niet elke ontwikkeling is hetzelfde, de doorlooptijd is dan ook wisselend. Bij een ontwikkeling waarvoor (veel) onderzoeken (bijv. flora en fauna en eventuele nadere onderzoeken) moeten worden uitgevoerd, kan zijn dat het op dit moment al niet meer haalbaar is om voor 31 december 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Om een ruimtelijke procedure te kunnen starten en doorlopen, moet de aanvrager de nodige informatie aanleveren. Hoe snel die procedure verloopt, is daarmee mede afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de informatie en de snelheid waarmee deze wordt aangeleverd door de aanvrager. Daarbij verwachten wij komende periode een toename van het aantal aanvragen. Dit betekent dat het niet altijd mogelijk zal zijn om een aanvraag direct in behandeling te nemen. In verband met de doorlooptijd vragen wij u om tijdig uw ontwerpbestemmingsplan aan te leveren. Het behandelen van een herziening/wijziging van het bestemmingsplan op basis van het huidige recht achten wij haalbaar als wij uiterlijk 1 oktober 2023 een volledig ontwerpbestemmingsplan hebben ontvangen dat geschikt is voor terinzagelegging.

Gaat uw plan nog mee als bestemmingsplan, dan maakt het na vaststelling automatisch deel uit van het nieuwe gemeentelijke omgevingsplan.

Ontwerpbestemmingsplannen

Met het ontwerp van een bestemmingsplan geeft het college een aanzet voor een nieuw bestemmingsplan voor het gebied. Die aanzet kan nog wel veranderen. Het gemeentebestuur maakt het ontwerp bekend met een aankondiging in uw huis-aan-huisblad, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl. U heeft dan zes weken de tijd om te reageren met een eigen idee of zienswijze. Doet u dat niet binnen deze termijn, dan kunt u in de meeste gevallen later geen beroep meer indienen.

Hieronder treft u de ontwerpbestemmingsplannen aan:

​​​​​Vastgestelde bestemmingsplannen

Een vastgesteld bestemmingsplan is een plan waar de gemeenteraad groen licht voor heeft gegeven. Binnen twee weken nadat het bestemmingsplan is vastgesteld, moet de gemeente dit besluit bekend maken. De vaststelling van een bestemmingsplan door de gemeenteraad, wordt bekendgemaakt in uw huis-aan-huisblad, de Staatscourant en op ruimtelijkeplannen.nl.

Voor onderstaande plannen geldt na publicatie een beroepstermijn van 6 weken:

Deze bestemmingsplannen zijn vastgesteld, maar nog niet onherroepelijk. Alle onherroepelijke bestemmingsplannen vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl.

Onherroepelijk bestemmingsplannen

Stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, dan kan het plan op verschillende momenten onherroepelijk worden. Dat betekent dat u niets meer kunt doen om het plan te veranderen. De plannen blijven openbaar in te zien via ruimtelijkeplannen.nl

  • Vastgesteld bestemmingsplan en geen beroep
    Het vastgestelde bestemmingsplan is onherroepelijk als niemand in beroep gaat bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Iemand heeft zes weken de tijd om in beroep te gaan. Is niemand in beroep gegaan? Dan worden de regels in het bestemmingsplan meteen geldig en treedt het bestemmingsplan in werking.
  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep, maar geen voorlopige voorziening
    Is in deze zes weken wel iemand in beroep gegaan, maar is geen voorlopige voorziening aangevraagd? Dan gelden na de zes weken de regels van het bestemmingsplan. Toch is het bestemmingsplan dan niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State als rechter nog moet beslissen over het beroep. De rechter kan alsnog beslissen dat het bestemmingsplan niet goed is. Wanneer dat gebeurt, geldt het bestemmingsplan (al dan niet gedeeltelijk) niet meer.
  • Vastgesteld bestemmingsplan, wel beroep en een voorlopige voorziening

Is er in de zes weken iemand in beroep gegaan? En heeft iemand ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan na zes weken nog niet geldig.
De voorzitter moet dan eerst beslissen of hij een voorlopige voorziening geeft. Besluit de voorzitter deze te geven? Dan zijn de regels van het bestemmingsplan voor zover het besluit van de voorzitter strekt, nog niet geldig. Dit duurt in ieder geval totdat de Afdeling bestuursrechtspraak over het beroep heeft beslist. Besluit de Voorzitter geen voorlopige voorziening te geven, dan worden de regels van het bestemmingsplan meteen geldig.
Toch is het bestemmingsplan dan nog steeds niet onherroepelijk. Dat komt omdat de Afdeling bestuursrechtspraak nog moet beslissen over het beroep. Wijst de afdeling het beroep af, dan wordt het bestemmingsplan geldig. Is deze het eens met het beroep, dan is het bestemmingsplan niet meer geldig. ​​​​​De onherroepelijke bestemmingsplannen bekijkt u ook op ruimtelijkeplannen.nl.

De volgende bestemmingsplannen kunt u ook raadplegen via onderstaande link:

Omgevingsvergunning (uitgebreid), wijzigingsplannen en voorbereidingsbesluiten

Afwijkingen van een geldend bestemmingsplan kunnen niet alleen plaatsvinden door het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, maar soms kan dat ook via een wijzigingsplan, een uitwerkingsplan, via een omgevingsvergunning of voorbereidingsbesluit. Ook deze plannen kunt u inzien via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerp-omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de ontwerp-omgevingsvergunningen aan:

2022-223-U Dorpsstraat nabij 143 te Heerjansdam

 

Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de verleende omgevingsvergunningen (uitgebreid) aan:

De onherroepelijke omgevingsvergunningen (uitgebreid) vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl

Geweigerde omgevingsvergunningen (uitgebreid)

Hieronder treft u de geweigerde omgevingsvergunningen aan:

​​​​​​

 

Voorbereidingsbesluiten

Hieronder treft u de voorbereidingsbesluiten aan:

De verleende voorbereidingsbesluiten vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl

Wijzigingsplannen

Hieronder treft u de wijzigingsplannen aan:

-

De wijzigingsplannen vindt en leest u op: ruimtelijkeplannen.nl