Ruimtelijke plannen

Op deze pagina vindt u informatie over bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels voor gebruik van gebouwen en terreinen, procedures en inspraak en planschade.

 • Ruimtelijke plannen

  Informatie over bestemmingsplannen, wijzigingsplannen en omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)

 • Procedure en inspraak

  Als de gemeenteraad besluit dat een bestemmingsplan wordt herzien, dan wordt het voorontwerp-bestemmingsplan ter inzage gelegd.

 • Afwijkingenbeleid

  De gemeente ontvangt regelmatig plannen of initiatieven die in strijd is met het bestemmingsplan. Deze plannen zijn omgevingsvergunningplichtig voor de activiteit ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’. Binnen het afwijkingenbeleid wordt gekeken of er kan worden afgeweken van het bestemmingsplan.

 • Omgevingsvisie en welstandsnota

  De omgevingsvisie en de welstandsnota zijn ook planvormen die voorkomen. De omgevingsvisie is de gemeentelijke basis voor de bestemmingsplannen en de welstandsnota is het beleid waaraan de bouwplannen getoetst worden.

 • Planschade

  Tegemoetkoming in schade kunt u aanvragen als u inkomstenderving of waardevermindering ondervindt aan een pand of woning.