Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist

De gemeenteraad maakt bekend dat zij op 28 september 2021 heeft besloten tot het vaststellen van een aangepaste lijst met categorieën van gevallen in het kader van de verklaring van geen bedenkingen zoals bedoeld in artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto artikel 6.5, lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). In deze situaties is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeente niet vereist. De raad heeft tevens besloten de lijst met categorieën van gevallen uit 2015 in te trekken.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Lijst met categorieën van gevallen waarvoor geen verklaring van geen bedenkingen is vereist’, pdf, 132kB