Noordoevers

Noordoevers is een belangrijke toekomstige woningbouwlocatie in Zwijndrecht. De plek, midden in het groen en aan de oever van een uniek getijdenlandschap, is bij uitstek geschikt om er een prachtig woongebied voor Zwijndrecht van te maken. Samen met belanghebbenden en instanties onderzoekt de gemeente wat er nodig is om het gebied te ontwikkelen. In 2020 heeft de gemeenteraad de Nota van Uitgangspunten voor de ontwikkeling van het gebied vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn inmiddels verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp. Daar leggen we nu, in het 3e kwartaal van 2021, de laatste hand aan. De verwachting is dat het ontwerp vlak na de zomervakantie klaar is. 

Uitgangspunt is om in dit gebied middeldure en duurdere woningen te bouwen. Het worden naar verwachting 400 woningen tussen EUR 400.000 en 500.000 (middelduur) en EUR 600.000 en hoger (duur). Zowel appartementen als woningen met een voordeur die uitkomt op de tuin of straat. We willen een aantrekkelijke woonplaats zijn met woningen voor iedereen, ook in het duurdere segment. Daar is momenteel nog een tekort aan in Zwijndrecht terwijl er wel vraag naar is. 

Noordoevers 1

Het projectgebied met op de voorgrond het Balkengat, rechts daarvan het Noordpark en in het midden van de rivier het natuurgebied Sophiapolder.

In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat we vóór 2022 beginnen met de ontwikkeling van het project Noordoevers. We willen daar niet alleen woningen bouwen. Onze ambitie is om ook de openbare ruimte, waaronder een groot deel van de oevers, voor het publiek toegankelijk te maken zodat het een aangenaam gebied wordt voor álle Zwijndrechtenaren.

Onderzoeken naar haalbaarheid woningbouw

Vanaf 2019 zijn er verschillende onderzoeken gedaan om te kijken of het haalbaar is op deze plek woningen te bouwen en wat er moet gebeuren om het gebied daarvoor geschikt te maken. Zo is er onder meer gekeken of het sportcomplex van VVGZ kan worden verplaatst. Dit is niet mogelijk omdat er geen geschikte alternatieve locatie is. De voetbalvelden van VVGZ blijven daarom op de huidige plek en vormen straks een overgangsgebied tussen de bestaande woningen aan het Balkengat en de nieuwe woningen in Noordoevers. Ook praten we met bedrijven en organisaties als Rijkswaterstaat, de Provincie, het Waterschap en de Omgevingsdienst over de mogelijkheid om het water van de rivier meer het gebied in te brengen, onder meer door de Strooppot die nu nog dood loopt door te trekken naar de Noord. Op die manier kan het getij nog meer zijn werk doen en kan er straks gewoond kan worden in het groen tussen eb en vloed.
 

NoordparkNoordoevers vanaf Ringdijk

Van Nota van Uitgangspunten naar definitief schetsontwerp 

De gemeenteraad heeft op 8 september 2020 de Nota van UItgangspunten voor Noordoevers vastgesteld. Deze is opgesteld op basis van onderzoeken en gesprekken met partners met wie we samenwerken om het gebied te ontwikkelen en belanghebbenden. De nota beschrijft wat de gemeente met Noordoevers voor ogen heeft en geeft kaders aan voor de toekomstige ontwikkeling van het gebied. Er staat bijvoorbeeld in voor welke doelgroepen er gebouwd wordt, dat water, ecologie en biodiversiteit in het kader van duurzaamheid prioriteit krijgen en dat de kwaliteit van het (getijden)park voorop staat. Uitgangspunt is ook dat de oevers voor het publiek toegankelijk blijven en dat Noordoevers ruimte biedt voor 300 tot 400 woningen. Hierbij wordt een verhouding van maximaal 40% appartementen en 60% grondgebonden woningen aangehouden. De afgelopen maanden zijn deze uitgangspunten en ideeën met partners besproken en verder uitgewerkt tot een definitief schetsontwerp. Op 18 mei is de eerste versie met de gemeenteraad besproken. De komende maanden werkt het projectteam verder aan het plan en zet het de puntjes op de i. Na de zomervakantie verwacht het projectteam het afgeronde schetsontwerp opnieuw met de raad te kunnen bespreken. 
 

Drierivierenpunt

Participatie omwonenden 

Na de zomervakantie vragen we ook omwonenden en andere belanghebbenden om het ontwerp te bekijken en hun reactie te geven. Hoe we deze participatie precies vorm geven is nog niet bekend, dat hangt mede af van de corona-maatregelen die dan van kracht zijn. De omwonenden krijgen hiervoor te zijner tijd een persoonlijke uitnodiging. De reacties verwerken we voor zover mogelijk in het definitief ontwerp. Het streven is het definitieve ontwerp eind 2021 aan de gemeenteraad voor te leggen. 

Meer over Noordoevers

Noordoevers ligt langs de Strooppot buitendijks aan de rand van een uniek getijdengebied met daarin het natuurgebied Sophiapolder. Het Drierivierenpunt, waar Oude Maas, Beneden Merwede en Noord elkaar ontmoeten, zorgt voor een weids uitzicht. Door het gebied slingert zich een ketting van cultuurhistorische 'parels', vanaf de Stadsbrug via het karakteristieke Veerplein en de monumentale watertoren naar de beeldenroute en de historische groene loods in het Noordpark.