Noordoevers

Noordoevers is een belangrijke toekomstige woningbouwlocatie in Zwijndrecht. De plek, midden in het groen en aan de oever van een uniek getijdenlandschap, is bij uitstek geschikt om er een uniek woongebied voor Zwijndrecht van te maken.

Het bouwen van een hoger segment woningen draagt bij aan een meer gemengde bevolkingssamenstelling. We willen een aantrekkelijke woonplaats zijn voor mensen met een hoger inkomen en er is ook vraag naar duurdere woningen in Zwijndrecht. Door te bouwen voor mensen met een hoger inkomen kunnen we voorzieningen als scholen, winkels, sportaccommodaties en culturele instellingen behouden en zelfs versterken.

Noordoevers 1

Het projectgebied met op de voorgrond het Balkengat, rechts daarvan het Noordpark en in het midden van de rivier het natuurgebied Sophiapolder.

In het raadsprogramma 2018-2022 staat dat we vóór 2022 beginnen met de ontwikkeling van het project Noordoevers. We willen daar niet alleen woningen bouwen. Ook het beeldenpark en het groen er omheen worden opgeknapt zodat het Noordpark een plezierige, fijne plek in de natuur wordt voor alle Zwijndrechtenaren.

Onderzoeken naar haalbaarheid woningbouw

Op dit moment houden we verschillende onderzoeken om te kijken of het haalbaar is om op deze plek woningen te bouwen en wat er moet gebeuren om het gebied daarvoor geschikt te maken. We zijn onder meer in gesprek met het bestuur van VVGZ over de mogelijke verplaatsing van de voetbalvelden die hier liggen. Onderzoek moet uitwijzen of er een geschikte andere plek is voor de club en of het financieel haalbaar is om de vereniging te verplaatsen. Met het bestuur onderzoeken we de mogelijkheden en voorwaarden voor een verhuizing. Ook praten we met bedrijven en organisaties als Rijkswaterstaat, het waterschap en de Omgevingsdienst. In september zijn de naaste buren over de ontwikkelingen geïnformeerd. 

NoordparkNoordoevers vanaf Ringdijk

Eerste schetsen begin 2020 naar raad

Samen met onze stedenbouwkundige zetten we de eerste schetsen en ideeën voor de ontwikkeling van dit unieke stukje Zwijndrecht op papier. Dit voegen we met de resultaten van de verschillende onderzoeken samen in de nota van uitgangspunten dat daarna wordt uitgewerkt tot een Masterplan. We verwachten de nota van uitgangspunten in maart of april 2020 aan de gemeenteraad aan te bieden. Omwonenden en andere betrokkenen worden uitgenodigd voor deze vergadering. Het Masterplan volgt in de tweede helft van dit jaar. In dat plan staat onder meer hoeveel en wat voor soort woningen er kunnen komen. Zo geven we de ontwikkelaars een idee van hoe de gemeente wil dat deze nieuwe woonwijk eruit gaat zien. Vóór dit plan naar de gemeenteraad gaat, organiseren we een informatieavond voor omwonenden. Daar laten we de eerste ideeën en schetsen zien en krijgen bewoners gelegenheid vragen te stellen en een reactie te geven. Ook voor deze bijeenkomst ontvangen omwonenden en andere direct betrokkenen te zijner tijd een uitnodiging. 

Drierivierenpunt

Meer over Noordoevers

Noordoevers ligt langs de Strooppot buitendijks aan de rand van een uniek getijdengebied met daarin het natuurgebied Sophiapolder. Het Drierivierenpunt, waar Oude Maas, Beneden Merwede en Noord elkaar ontmoeten, zorgt voor een weids uitzicht. Door het gebied slingert zich een ketting van cultuurhistorische 'parels', vanaf de Stadsbrug via het karakteristieke Veerplein en de monumentale watertoren naar de beeldenroute en de historische groene loods in het Noordpark. Zie ook: brochure Noordpark.