Definitief locatieplan ondergrondse containers

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen afvalscheiding in Zwijndrecht extra te stimuleren. Dat betekent minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, papier en plastic, blik en drinkpakken.

Op deze pagina vindt u meer informatie over het definitieve locatieplan van de ondergrondse containers.

Inzameling restafval

De gemeenteraad heeft in december 2021 het grondstoffenbeleidsplan vastgesteld. Onderdeel van het grondstoffenbeleidsplan is een verandering rond de inzameling van restafval. Omdat er bij goed afval scheiden nog maar weinig restafval overblijft, is ervoor gekozen om dit afval te verzamelen in ondergrondse containers in de wijk.

Uitgangspunten en criteria

De locaties voor de ondergrondse containers zijn zeer zorgvuldig gekozen waarbij alle belangen zo goed mogelijk zijn afgewogen. Lees de uitgangspunten en criteria voor de locatiebepaling van ondergrondse containers voor restafval.

Van ontwerp locatieplan naar definitief locatieplan ondergrondse containers

De gemeente heeft vooronderzoek gedaan naar locaties voor ondergrondse containers. Op basis van het vooronderzoek is eerder dit jaar een ontwerp locatieplan opgesteld en gepubliceerd. Belanghebbenden konden hierover een zienswijze indienen. Naar aanleiding van de ontvangen zienswijzen is het locatieplan op een aantal punten aangepast. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het definitieve locatieplan. 

Beroep

Tegen dit definitieve besluit kan beroep worden ingesteld door degenen die een zienswijze over het ontwerpbesluit hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht. 
Het beroepschrift kan worden ingesteld bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit beroep moet u uiterlijk binnen 6 weken na bekendmaking van dit besluit indienen. Voor de behandeling van het beroep wordt door de afdeling Bestuursrechtspraak griffierecht geheven. Op grond van artikel 6:5 van de Algemene Wet Bestuursrecht dient het beroepschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten de naam en het adres van de indiener, een dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Definitieve locaties ondergrondse containers

Hieronder vindt u de locaties met de daarop toegewezen adressen: