De Energieagenda

Stoppen met fossiele brandstoffen en alle benodigde energie duurzaam opwekken met bronnen die oneindig zijn. Dit doel wil de gemeente Zwijndrecht bereikt hebben in 2050.

Klimaatverandering

Ons energieverbruik moet veranderen om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan en ook in de toekomst een fijne leefomgeving te hebben. Deze grote verandering lukt alleen als we het allemaal samen doen. De komende jaren willen we met onze inwoners, ondernemers, nutsbedrijven, corporaties en andere partners nog meer werk maken van de omschakeling naar duurzaam energie gebruik.

Energiebesparing

Samen gaan we werken aan het energiezuiniger maken van woningen en andere gebouwen. Voor de voorziening van warmte stappen we over van gas naar duurzame warmtebronnen. Ook bedrijven zetten zich in voor energiebesparing. Verkeer en vervoer kan efficiënter en wordt niet meer voortgedreven door fossiele brandstoffen. De opwekking van duurzame energie gaat omhoog. Hiervoor gaan we slim gebruik maken van beschikbare ruimte in Zwijndrecht. Zelf geven we als gemeente het goede voorbeeld door nog meer energiebesparende maatregelen te treffen voor de eigen organisatie.

Energieagenda

Hoe de gemeente de doelstelling van Zwijndrecht Energie Neutraal in 2050 wil bereiken, staat beschreven in de Energieagenda. De gemeenteraad heeft de Energieagenda op 21 november 2017 vastgesteld.

Drechtsteden 2050 Energieneutraal

Op 23 februari 2018 hebben bijna dertig bedrijven en organisaties waaronder Zwijndrecht hun handtekening gezet onder de Samenwerkingsovereenkomst Drechtsteden 2050 Energieneutraal. De deelnemers hebben een gezamenlijke aanpak ontwikkeld om te komen tot een energieneutrale regio in 2050. De belangrijkste opdracht van de deelnemers is om ervoor te zorgen dat alle woningen en bedrijfsgebouwen in de regio in 2050 aardgasvrij zijn. De eerste stappen worden hiervoor al gezet met de uitrol van het warmtenet Drechtsteden. Maar ook energiebesparing door het beter isoleren van huizen en gebouwen en het duurzaam opwekken van energie (zonnepanelen, windmolens) staat op de agenda.

Logo Drechtsteden gaan voor nieuwe energie