QA nav 30 sep en 5 okt

Questions & Answers: de vragen en antwoorden die besproken zijn tijdens de informatieavonden toetsingskader windmolens Groote Lindt, 30 september en 5 oktober 2015

 

Locatiekeuze

 

Waarom Groote Lindt en niet op een andere locatie (bijv. Lindsedijk, A16)?

De provincie Zuid-Holland heeft als doelstelling om in 2020 ten minste 735,5 MW aan windvermogen te hebben opgesteld. Deze taakstelling is opgenomen in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Onderdeel van de VRM is de Verordening ruimte 2014. Hierin zijn ‘locaties voor windenergie’ opgenomen. Eén van deze locaties is Groote Lindt. De locatie Groote Lindt is gekozen vanwege de koppeling met grootschalige infrastructuur, ligging aan het water en grootschalige bedrijvigheid.

 

Kun je afwijken van de waterweg?

Locatie Groote Lindt is gekozen vanwege de koppeling met de waterweg en het bedrijventerrein. Een locatie die wat verder van de waterweg ligt, maar wel op Groote Lindt is mogelijk.

 

Waarom ook de locatie van Heerema? Deze ligt dicht bij bewoning.

Vanwege de normgeving omtrent geluid en slagschaduw dienen afstanden gehanteerd te worden t.o.v. woningen. In de praktijk komt dit voor een moderne windturbines neer op een minimale afstand van ca. 400 meter. Uit het haalbaarheidsonderzoek  blijkt dat wanneer een afstand van 400 meter gehanteerd wordt, de locatie van Heerema mogelijk is.

 

Hoeveel komen er nog in de toekomst?

De provincie heeft een doelstelling van 6 MW aan windenergie op Groote Lindt. Een moderne windturbine die past bij het windaanbod van Groote Lindt heeft een vermogen van 2-3 MW. Dit betekent dat 2 tot 3 windturbines geplaatst moeten worden om aan deze doelstelling te voldoen. Vanwege de onderlinge afstand die windturbines moeten hebben (anders vangen ze elkaars wind af) is het niet voor de hand liggend dat er meer windturbines op Groote Lindt komen. De provincie heeft in haar huidige beleid geen andere locaties in gemeente Zwijndrecht aangewezen.

 

De gemeente heeft een terrein gekocht van Domeinen (Schokindustrie). Daar kunnen 3 windturbines geplaatst worden.

Zoals hierboven aangegeven dienen windturbines een bepaalde onderlinge afstand te hebben (denk aan 350 tot 450 meter). Dit betekent dat het niet mogelijk is om 3 windturbines op één perceel te plaatsen.

 

Waarom niet zelf doen als gemeente?

De gemeente heeft ervoor gekozen om initiatieven aan de markt over te laten. De gemeente wil haar schuldenpositie niet verder vergroten.

 

 

Geluid

Door wie zijn de eisen voor geluid opgelegd?

De Rijksoverheid heeft normen gesteld aan de hoeveelheid geluid die een windturbine mag veroorzaken. Windturbines vallen onder het Activiteitenbesluit. Volgens dit besluit is de maximaal toegestane waarde ter plaatse van geluidsgevoelige objecten1 47 dB Lden en 41 dB Lnight. De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken. Hierbij wordt de geluidsbelasting die optreedt gedurende de nacht en de avond zwaarder meegewogen dan geluid overdag. Met de norm wordt recht gedaan aan het feit dat geluid ‘s nachts en ‘s avonds als storender ervaren kan worden dan overdag. Het geluid wordt berekend als een gewogen gemiddelde, waarbij ’s avonds en ’s nachts respectievelijk 5 en 10 dB bij de berekend geluidsbelasting moet worden opgeteld. De norm staat beschreven in artikel 3.14a van het Activiteitenbesluit.

 

 

 

Hoeveel is 41 dB?

Om een beeld te geven van andere geluidsbronnen worden in de onderstaande tabel en afbeelding voorbeelden gegeven van het geluidsniveau van diverse bronnen (Bron: www.lichtbeeldgeluid.nl).

 

Afbeelding 1

dB(A)

Beleving

Voorbeelden

20

 

Radiostudio, boomblaadjes in de wind, fluisteren op 1.5 m

30

Erg stil

Bibliotheek (30-40 dB), zacht gefluister op 5 m, opnamestudio

40

 

Huiskamer, slaapkamer, rustig kantoor, rustige woonbuurt, vogels bij zonsopkomst, zacht geroezemoes in een klas

50

Rustig

Licht autoverkeer op 30 m, eigen kantoorkamer, regen, koelkast, in het bos

55

 

Koffiezetapparaat, elektrische tandenborstel (50-60 dB)

60

Indringend

Airconditioning (50-75 dB), normale conversatie, wasmachine (50-75 dB), vaatwasser (55-70 dB), naaimachine, wasdroger, pianospel (60-70 dB), F16A straaljager op 6.000 m hoogte (59 dB)

70

Storend bij telefoneren

Verkeer op de snelweg, druk kantoor, elektrisch scheerapparaat (50-80 dB), stofzuiger (60-85 dB), geluid van hard staande TV, auto op 15 m.

 

Waar is de kaart met 400 meter cirkels rond woningen in te zien?

In het haalbaarheidsonderzoek (www.zwijndrecht.nl/windenergie).

 

Mag een initiatiefnemer binnen de 400 meter komen?

De normen voor geluid en slagschaduw zijn gegeven in werkelijke belasting. Voor geluid in decibel en voor slagschaduw in aantal uur slagschaduw per jaar. Wanneer een initiatiefnemer een hele stille windturbine wil bouwen die niet teveel slagschaduw produceert, is dit dus in principe mogelijk. Gezien de huidige stand der techniek van windturbines is dit echter niet te verwachten.

 

Wat te doen met bewoners die heel gevoelig zijn voor geluiden ’s nachts?

De wet biedt geen bescherming voor deze specifieke gevallen. Als bewoner is het dan belangrijk om uw belang kenbaar te maken bij de initiatiefnemer en de gemeente. In de gesprekken over participatie en compensatie kan dan naar een oplossing gezocht worden.

 

Hoe verhoudt de geluidsnorm zich tot andere bronnen (snelweg, spoor, scheepvaart)?

Op alle gebieden worden er grenzen gesteld aan geluidsbelasting, dit geldt voor wegen, bedrijven en andere bronnen van geluid. Deze grens heet de voorkeurswaarde.  Bij plaatsen van de windmolens Voor verschillende soorten geluid zijn er grenzen gesteld, zo ligt de bovengrens van binnenstedelijk wegverkeer hoger dan voor buitenstedelijk wegverkeer. Hieronder staat een overzicht van verschillende grenzen.

 

Geluid van  

Voorkeurswaarde

Bovengrens 

Binnenstedelijk wegverkeer

48 dB

63 dB

Buitenstedelijk wegverkeer

48 dB

53 dB

Railverkeer

55 dB

68 dB

Industrielawaai

50 dB

55 dB

 

 

 

Participatie & Compensatie

Wat is de prognose over de speelruimte in een windenergieproject voor participatie, uitgedrukt in €?

Dat is heel sterk afhankelijk van het project. Het is nu niet mogelijk om hier uitspraken over te doen.

 

Is het mogelijk dat opbrengsten terugvloeien naar de gemeenschap zoals sportverenigingen?

Jazeker. Er zou een fonds opgericht kunnen worden waaruit bijvoorbeeld sportverenigingen financiële ondersteuning krijgen. Dit valt dan onder compensatie.

 

Krijgt de gemeente ook financiële compensatie en vertaalt zich dat ook naar gedupeerden?

Nee, de gemeente verdient niet aan de windturbines.

 

 

Omvang windpark en duurzame energie productie

 

Wat is de opbrengst per turbine?

Een 3 MW windturbine op Groote Lindt heeft een verwachte elektriciteitsproductie van 7 mln kWh (ca. 2.000 huishoudens).

 

Zijn lokale kleine projecten wel rendabel?

Ja, de schaal van een project heeft beperkte invloed op de rendabiliteit. Dit komt doordat de investering voornamelijk wordt bepaald door de prijs van de windturbine (incl. bouw).

 

 

Hoeveel zonnepanelen (250 W) staat gelijk aan 1 windmolen van 3MW?

Een zonnepaneel van 250 W levert in Nederland ca. 250 kWh per jaar op. Een windturbine (productie ca. 7 mln kWh) staat dus gelijk aan de opbrengst van 28.000 zonnepanelen. Dit is ca. 12 voetbalvelden vol met zonnepanelen.

 

Hoe verhoudt de opbrengst van 6 MW zich tot het verbruik van gemeente Zwijndrecht?

Gemeente Zwijndrecht heeft ca. 19.900 huishoudens. De windturbines (6 MW) leveren elektriciteit voor ca. 4.000 huishoudens. Hiermee voorzien de turbines in ca. 20% van het elektriciteitsgebruik van de Zwijndrechtse huishoudens.

 

Hoe verhoudt de opwekking zich tot de uitstoot van auto’s op de A16?

Een nieuwe auto stoot gemiddeld zo’n 100 gram CO2 uit per kilometer. De windturbines (6 MW) leveren ca. 14 mln kWh op wat de uitstoot bespaart van 7,9 mln kg CO2 per jaar. Dit betekend dat de windturbines een CO2uitstoot besparen gelijk aan 3.200 auto’s die elk 25.000 km per jaar rijden.

 

 

Landschap

Onder welke voorwaarden moet/mag er verlichting op de windturbines?

Momenteel dienen windturbines voorzien te zijn van verlichting wanneer deze hoger zijn dan 150 meter. Er zijn onderzoeken gaande die naar verwachting resulteren in aangepaste verlichtingseisen.

 

Hoe hoog worden de windturbines?

Dit is nog niet bekend omdat er nog geen concreet project is. Bij moderne windturbines moet je denken aan 150 tot 180 meter hoge turbines (inclusief wieklengte).

 

 

Planschade

Wat is de gemiddelde waardedaling van huizen in de buurt van woningen?

Hier is helaas geen eenduidig antwoord op te geven. Verschillende onderzoeken laten sterk wisselende resultaten zien. Vandaar bevat het toetsingskader ook de eis om vooraf een planschadeonderzoek uit te laten voeren zodat de planschade inzichtelijk wordt gemaakt op basis van de specifieke situatie bij Groote Lindt.

 

Wordt de huidige situatie vastgelegd?

Ja, bij een planschade onderzoek wordt het oude bestemmingsplan (huidige situatie) vergeleken met de nieuwe mogelijkheden.

 

Hoe werkt de compensatie van planschade?

Wanneer u denkt dat u recht hebt op planschadevergoeding, kunt u bij uw gemeente een verzoek indienen voor een tegemoetkoming. U moet ook een inschatting geven van de waardedaling. De gemeente zal de eventuele schade door een extern adviesbureau laten bepalen. Deze adviseur zal de mogelijkheden van het oude bestemmingsplan vergelijken met de nieuwe mogelijkheden, en tot een bepaalde schade komen. Het college kan van het advies afwijken als er fouten zijn gemaakt door de adviseur, maar meestal zal de gemeente het advies opvolgen en overeenkomstig het advies besluiten. Als u het niet eens bent met het besluit van het college, kunt u bezwaar maken en beroep indienen.

 

 

 

 

 

Veiligheid

Bij de eisen van veiligheid is uitgegaan van gemiddelde omstandigheden. Kijfhoek en Oude Maas zijn niet gemiddeld.

Als het gaat om de faalkansen van een windturbine dan wordt er inderdaad gekeken naar gemiddelden (op basis van casuïstiek). De effecten op de omgeving worden wel beoordeeld op basis van de werkelijke omgeving (ligging gevaarlijke stoffen, aanwezigheid mensen).

 

Aangezien de windturbines een hoogte van ca. 150 meter hebben, wat zijn de consequenties t.a.v. de fundatie?

Een windturbine wordt voorzien van een stevige fundatie die voldoet om de windturbine zijn hele levensduur te laten draaien. Afhankelijk van de locatie (type bodem) en de windturbine wordt een fundatieplan gemaakt.

 

Wat zijn de effecten op scheepvaart met gevaarlijke stoffen?

Wanneer een windturbine dichtbij het water staat is er een kans dat een passerend schip wordt getroffen door een falende windturbine. De kans dat dit gebeurt en de gevolgen hiervan moeten onderzocht worden en onder bepaalde acceptabele grenzen blijven. Deze grenzen zijn vastgelegd in wetgeving.

 

Wat kan er mis gaan? Wat zijn de gevolgen? Kan een windturbines in de buurt van gevaarlijke stoffen worden geplaatst?

De kans dat een windturbine faalt is heel klein. De risico’s van een windturbine worden gevormd door 3 typen falen:

  1. het afbreken van (een gedeelte van) een windturbineblad,

    1. bij overtoeren

    2. bij nominaal vermogen

  2. het omvallen van een windturbine door mastbreuk,

  3. en het naar beneden vallen van de gondel en/of rotor.

 

De gevolgen hangen af van wat er wordt getroffen door een falende windturbine. Een windturbine nabij een opslag van gevaarlijke stoffen kan in theorie de opslag treffen (bijv. een afgebroken wiek). De kans dat dit gebeurt en de gevolgen hiervan moeten worden onderzocht en onder bepaalde acceptabele grenzen blijven. Deze grenzen zijn vastgelegd in wetgeving.

 


 

Overig

In het toetsingskader staat meerdere malen ‘onafhankelijk onderzoek’. Wat verstaat de gemeente hieronder?

Een gespecialiseerd bureau zonder belangen in de uitkomsten van het onderzoek.

 

Wat is de juridische kracht van een toetsingskader?

Tijdens de verdere besluitvorming is de gemeente gehouden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, welke inhouden dat de gemeente eerder vastgestelde kaders in acht moet nemen. In het algemeen zal de rechter terughoudend zijn om in een beroepsprocedure een toetsingskader dat met en voor inwoners is vastgesteld zonder meer buiten werking te stellen.

 

In hoeverre kan de provincie de gemeente verplichten mee te werken?

De provincie kan de gemeente niet verplichten om mee te werken aan een windenergieplan. De provincie heeft echter wel de bevoegdheid om zelf windenergie mogelijk te maken op Groote Lindt. Wanneer de provincie hier gebruik van maakt heeft de gemeente slechts beperkte inspraak op het project.

 

Hoe vindt transport van onderdelen plaats (land/water)?

Dit is nog niet bekend. Afhankelijk van de exacte locatie(s) en de fabrikant van de windturbine zal er een transportplan gemaakt.

 

Wanneer het toetsingskader eisen bevat waardoor initiatiefnemers zich niet meer melden, kan/zal de provincie het toetsingskader buiten werking stellen?

Wanneer een initiatiefnemer door de voorwaarden uit het toetsingskader geen realiseerbaar project kan ontwikkelen, kan hij zich melden bij de Provincie. De Provincie kan het proces dan overnemen.

 

Wat gaat er gebeuren als er geen initiatiefnemers zijn?

Dan gebeurt er niks. De gemeente gaat niet zelf windenergie ontwikkelen.

 

Ook in Dordrecht is men op zoek naar locaties voor windenergie. Is er afstemming tussen Zwijndrecht en Dordrecht?

Ambtelijk is er regulier overleg over de mogelijke plaatsing, de te stellen kaders en het proces rondom windmolens. Ook in bestuurlijke overleggen zijn windmolens onderwerp van gesprek.

 

Wat wordt er concreet met bezwaren van bewoners / bedrijven gedaan? Is er een bezwaarprocedure mogelijk?

Inspraak op het toetsingskader wordt beoordeeld, verwerkt in de Nota van beantwoording en eventueel in het toetsingskader. Hierbij wordt goed gekeken of de reacties niet resulteren in een onrealiseerbaar project. De terinzagelegging van het toetsingskader is vrijwillig. Tegen het definitieve toetsingskader windmolens Groote Lindt is geen beroep mogelijk.

 

Later, bij een concreet initiatief, volgt een bestemmingsplan- en vergunningprocedure. Hierop is wel bezwaar en beroep op mogelijk.

 

Waar komende windturbines in Dordrecht?

Dit is nog niet bekend. Recent heeft het college van Dordrecht een ontwerpstructuurvisie vastgesteld waarin de locaties ‘Krabbepolder en Duivelseiland’, ‘Dordtse Kill III’ en ‘Dordtse Kil IV’ zijn aangewezen als locatie voor windenergie.

 

Wat zijn de uitkomsten van de eerdere gesprekken met grondeigenaren en ondernemers? Waarom heeft dit niet met bewoners plaatsgevonden?

In het haalbaarheidsonderzoek staan de resultaten van de gesprekken met grondeigenaren beschreven. De terinzagelegging van het toetsingskader en de informatieavonden geven bewoners de mogelijkheid om zich te informeren en hun inspraak kenbaar te maken.

 

Eind december 2015 is besluitvorming vereist. Wat betekent dit concreet i.r.t. inspraak van bewoners?

Het toetsingskader ligt tot en met 4 november ter inzage. Op basis van de inspraak wordt het toetsingskader mogelijk gewijzigd en vastgesteld. Dit zal voor het eind van het jaar gebeuren.

 

Waar ligt het Toetsingskader ter inzage?

Het concept toetsingskader  vindt u hier. U kunt het ook inzien in het gemeentehuis, Raadhuisplein 3, dagelijks geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Tijdens de periode van inspraak kunt u uw reactie (inspraak) schriftelijk aan het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. U doet dit door een brief te sturen aan: Gemeente Zwijndrecht, t.a.v. College van B&W, postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Of een e-mail te sturen aan m.morlog@zwijndrecht.nl, onder vermelding van 'inspraak concept toetsingskader windmolens Groote Lindt'.
Na de inspraakprocedure worden de reacties worden verwerkt in een Nota van beantwoording. Deze nota is onderdeel van de definitieve vaststelling van het toetsingskader.

 

Wat was de reactie van omwonenden tijdens de raadsexcursie?

De bewoners die tijdens de raadsexcursie in Vlaardingen zijn gesproken gaven aan geen geluid- en slagschaduwoverlast te ervaren. Het meest storende vond men de draaiende windturbines in hun uitzicht. Verder gaf men aan nooit geïnformeerd te zijn over de plannen.

 

Zijn er afspraken gemaakt met het Havenbedrijf en zijn daar nog beperkingen te verwachten?

Nee, hier zijn geen afspraken mee gemaakt. Het Havenbedrijf zal in het kader van een bestemmingsplanwijziging geconsulteerd worden.

 

Wat wordt er met inspraak gedaan? Wordt er echt geluisterd of is het een formaliteit?

De inspraak op het toetsingskader is vrijwillig gedaan om de reacties van bewoners mee te nemen in het besluit over het toetsingskader. Er wordt dus zeker naar geluisterd en daar waar mogelijk en wenselijk wordt de inspraak verwerkt in het toetsingskader.

 

Wat wordt er gedaan met de uitkomsten van de enquête?

De enquête geeft inzage in de zorgen en wensen die leven bij omwonenden. Dit heeft mede geleid tot het concept toetsingskader zoals het er nu ligt.

 

1 Onder geluidsgevoelige objecten worden verstaan: woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen, verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen, kinderdagverblijven, woonwagenstandplaatsen en ligplaatsen voor woonschepen. Bron: Wet geluidhinder.