Adviesnota niet uitvoeren windenergie GL-2015-13447AdviesnotaAfbeelding 1

algemeen


Openbaar

volgnummer

2015-13447

afdeling

Ruimtelijke Ontwikkeling

datum stuk

18 november 2015

auteur

Melanie Morlog

in B & W op

kopie aan

agendanummer

bijlagen college

1. Nota van beantwoording; 2. Inspraakreacties; 3. Concept toetsingskader windmolens Groote Lindt (ter informatie).

verantwoordelijke portefeuillehouder

Mirck, H.L.J.

medeverantwoordelijke
portefeuillehouder

stukken naar auteur

ja

stukken naar MT

nee

onderwerpNiet uitvoeren opgave Provincie en vaststellen Nota van beantwoording

voor informatie/instemming/advies naar:


akkoord met adviesnota

akkoord

auteur

secretaris

burgemeester

controller

portefeuillehouder

1e wethouder

afdelingshoofd

medeportefeuillehouder

2e wethouder

directeur3e wethouder

4e wethouderbesluit

Het college besluit:

De gemeenteraad voor te stellen om:

1. De Nota van beantwoording vast te stellen

2. De opgave van de Provincie om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren, niet uit te voeren

3. Voor de realisatie van duurzame energieopwekking naar alternatieven te zoeken.


AdviesnotaRaadsvoorstel en –besluit


portefeuillehouder: Mirck, H.L.J.

informatie: Melanie Morlog

telefoon: 078 770 35 89

e-mail: mmorlog@zwijndrecht.nl

bijlagen: 1. Nota van beantwoording; 2. Inspraakreacties; 3. Concept toetsingskader windmolens Groote Lindt (ter informatie).

ter inzage:
Niet uitvoeren opgave Provincie en vaststellen Nota van beantwoording

18 november 2015


Aan de leden van de raad,


Het college van burgemeester en wethouders stelt u voor op grond van artikel 108 van de gemeentewet te besluiten om:

1. De Nota van beantwoording vast te stellen

2. De opgave van de Provincie om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren, niet
uit te voeren

3. Voor de realisatie van duurzame energieopwekking naar alternatieven te zoeken.
De secretaris, De burgemeester,


Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van .


De griffier, De voorzitter,


Toelichting


Inleiding

24 juni 2014 heeft u besloten de intentieovereenkomst betreffende windmolens op Groote Lindt met de Provincie te ondertekenen (besluitvorming volgnummer 2014-12358). Hiermee wil de gemeente de regie in handen houden en kaders opstellen onder welke voorwaarden windmolens op Groote Lindt gerealiseerd kunnen worden (naast wettelijke kaders). Met de eventuele realisatie van windmolens kan een grote bijdrage geleverd worden aan onze doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid. Het toetsingskader is een handvat voor het toetsen van een initiatief op voorwaarden betreffende milieu en techniek, participatie, compensatie en communicatie. Door u is ook besloten dat - voorafgaand aan een nadere consultatie over het thema windenergie - informatiebijeenkomsten met bewoners, bedrijven en andere (maatschappelijke) partners moeten plaatsvinden. Deze hebben inmiddels plaatsgevonden, evenals een eerste haalbaarheidsonderzoek (technische verkenning en gesprekken met enkele grondeigenaren en gebruikers) een enquête die iedereen online kon invullen, een excursie, een consultatie en de inspraaktermijn waarin inwoners en bedrijven een reactie konden geven op het concept toetsingskader windmolens Groote Lindt.


Gedurende de inspraakperiode zijn reacties ontvangen, is een petitie getekend en is een bewonerscomité opgericht tegen de komst van windmolens op Groote Lindt. De meeste inspraakreacties zijn uitspraken tegen windmolens op Groote Lindt in het algemeen. Deze kunnen niet verwerkt worden in het toetsingskader windmolens Groote Lindt waarin de randvoorwaarden voor plaatsing van windmolens vastgelegd worden, maar worden wel in de verdere afweging meegenomen.

De reacties op het concept toetsingskader kunnen voor wat betreft de inhoudelijk-technische aspecten (geluid, slagschaduw, afstand etc.) binnen de wettelijke kaders en met aanscherping van het toetsingskader worden afgevangen. Dit is verwerkt in de Nota van beantwoording.


Het college heeft vervolgens uitgebreid stilgestaan bij het aantal afwijzende reacties. Hoe moet geoordeeld worden over het draagvlak onder onze bewoners? De duurzaamheidsdoelstelling is erg belangrijk, maar hoe wegen we deze af tegen de ongerustheid die er is bij veel inwoners, vooral in de omgeving van Groote Lindt? Kan de Provinciale opgave feitelijk wel gerealiseerd worden nu er niet gebleken is van grondeigenaren of -huurders/pachters die hun medewerking aan plaatsing van windmolens willen verlenen? Is het niet verstandiger om te zien naar alternatieven die minder of niet belastend zijn voor bedrijven en bewoners? Ten slotte heeft het college ook geconstateerd dat het enthousiasme bij de gemeenteraad gemiddeld gezien niet erg groot is.


Het college realiseert zich dat er een intentieafspraak ligt van Zwijndrecht met de Provincie om aan de Provinciale opgave mee te werken. Als vervolg daarop heeft een locatieverkenning plaatsgevonden en is gewerkt aan een toetsingskader. Nu we weten hoe binnen de Zwijndrechtse gemeenschap hierover geoordeeld wordt, staan we voor de vraag: gaan we hiermee door ondanks veel ongerustheid en verzet of komen we tot de conclusie dat het beter is met dit traject niet verder te gaan?Bij het beantwoorden van deze vraag heeft het college niet alleen een afweging op alle inhoudelijk-technische aspecten gemaakt, maar heeft het de emoties en het ontbreken van draagvlak uit de samenleving zwaar meegewogen. Zowel maatschappelijk draagvlak als de medewerking van grondeigenaren is essentieel voor de invulling van de Provinciale opgave.


Alles afwegende, zijn wij van mening dat het niet verstandig is windmolens op Groote Lindt te realiseren, waarbij we de belangen van onze bewoners een zwaar gewicht hebben toegekend. Dit betekent dat wij geen uitvoering kunnen geven aan de opgave van de Provincie om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren. Het college verzoekt u dan ook om een zodanig besluit te nemen.

De duurzaamheidopgave van Zwijndrecht blijft onverkort bestaan. Dit betekent dat het noodzakelijk is om te zien naar alternatieve mogelijkheden. Hieraan zal in de komende tijd hard en creatief gewerkt moeten worden.

Eerder genomen besluiten (met datum en nummer)

24 juni 2014: Windenergie overeenkomst (2014-12358)

16 december 2014: Plan van aanpak windenergie (2014-12358)

26 mei 2014: Consultatievoorstel concept toetsingskader (2015-13031)

8 september 2015: Aangepast procesvoorstel (2015-13195), en tweede
consultatievoorstel (2015-13194)
Beoogd resultaat

Het stoppen van het proces om te komen tot uitvoering van de Provinciale opgave om windmolens op Groote Lindt te realiseren en het zoeken naar alternatieven.

Argumenten (30 secondenregel)

 1. De Nota van beantwoording vast te stellen

  1. Door vaststelling van de Nota van beantwoording worden alle inspraakreacties door de gemeenteraad gehoord en meegewogen bij het nemen van een definitief besluit omtrent de opgave van de Provincie. Zoals eerder aangegeven heeft het toetsingskader deel uitgemaakt van de brede afweging die het college heeft gemaakt.

 2. De opgave van de Provincie om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren, niet uit te voeren

  1. De haalbaarheidsstudie heeft geresulteerd in een beperkt aantal locaties die geschikt zijn voor de realisatie van de Provinciale opgave

  2. De grondeigenaren zullen medewerking moeten verlenen om windmolens te realiseren. Er is niet gebleken dat deze medewerking er is.

  3. Het proces om te komen tot een toetsingskader heeft tot diverse afwijzende reacties geleid, evenals een handtekeningenactie met het verzoek te komen tot alternatieven.

  4. De maatschappelijke bezwaren wegen onzes inziens zwaarder dan de opgave van de Provincie.

 3. Voor de realisatie van duurzame energieopwekking naar alternatieven te zoeken

  1. De gemeente hecht waarde aan de realisatie van haar klimaat- en energiedoelstellingen.

  2. Ook inwoners en bedrijven geven het belang van lokaal opgewekte duurzame energie aan.


Kanttekeningen/risico’s

Het risico blijft bestaan dat de Provincie blijft vasthouden aan de door haar gestelde opgave om 6 MW aan windenergie op Groote Lindt te realiseren. Aangezien zij bevoegd gezag zijn, kunnen zij een inpassingsplan maken. Omdat zij, vanwege het ontbreken van draagvlak bij grondeigenaren op Groote Lindt, zullen moeten onteigenen, achten wij die kans uiteindelijk klein.

(Extern) draagvlak

Tijdens het hele proces, maar met name tijdens de inspraakperiode, werd duidelijk dat bewoners niet positief zijn over de mogelijke komst van windmolens. Dit is terug te lezen in de Nota van beantwoording. Er zijn 46 reacties binnengekomen, waarvan een aantal reacties door meerdere bewoners ondertekend is (totaal 90). Van de reacties zijn er vijf afkomstig van organisaties/bedrijven, waarvan enkele gevestigd op Groote Lindt. Ook is er een bewonerscomité WindLindt opgericht waar een eerste gesprek mee heeft plaatsgevonden. Daarnaast is er een petitie aan de Provincie ondertekend door 743 personen. Deze petitie met de titel 'Geen wind Groote Lindt' heeft als verzoek om alternatieven buiten dit gebied te zoeken waar bewoners gespaard worden. Daarnaast is dezelfde petitie online door 229 personen ondertekend.


Voor het besluit om niet mee te werken aan de Provinciale opgave is een groot draagvlak te verwachten onder de bevolking.Duurzaamheid

Windmolens leveren een grote bijdrage als het gaat om duurzaamheid en onze doelstelling om in 2020 20% van de energie duurzaam op te wekken. Met voorliggend besluit gaan we op zoek naar alternatieven om invulling te geven aan deze doelstelling.

Aanpak/uitvoering/evaluatie

Alle belanghebbenden zullen op de hoogte worden gebracht over het genomen besluit.

Intern zal een proces worden gestart om te komen tot onderzoek naar alternatieve invullingen om te komen tot onze klimaat- en energiedoelstellingen. Hierover wordt u nader geïnformeerd.

Communicatie/publicatie

Mede gezien de gevoeligheid rondom het onderwerp windmolens, is een transparant proces van belang. Alle informatie is daarom te vinden op www.zwijndrecht.nl/windenergie. Het genomen besluit om geen uitvoering te geven aan de opgave van de Provincie en de vaststelling van de Nota van beantwoording zal gepubliceerd worden op de website. Alle belanghebbenden worden hierover geïnformeerd.

Personeel/organisatie/SCD

De afronding van dit proces past binnen de geplande uren van de projectleider. Voor het onderzoek naar alternatieve invullingen van de klimaat- en energiedoelstellingen, worden uren in het jaarplan 2016 van de afdeling gereserveerd.

Financiën

De ambtelijke capaciteit wordt gedekt in de reguliere planningen van de afdelingen.