Onder welke voorwaarden mag ik mijn riolering aansluiten op de gemeentelijke riolering

Als u voor een nieuw huis of renovatie van uw woning een aansluiting wilt op de gemeentelijke riolering moet u dit aanvragen bij de gemeente. Dit geldt ook wanneer u het riool wilt vervangen. Een aansluiting op de gemeentelijke riolering mag u namelijk niet zelf maken. Daarnaast moet uw riolering aan onderstaande eisen voldoen, voordat de gemeente uw riolering aansluit op de gemeentelijke riolering.

1. Aansluiteisen

Algemene aansluiteisen:

 • Elke woning of ander gebouw moet afzonderlijk aangesloten worden op het openbare riool. Aan- en/of bijgebouwen die bij het hoofdgebouw horen mogen op één afvoerleiding gekoppeld worden;
 • Het huishoudelijk afvalwater moet gescheiden worden van het hemelwater en apart van het perceel worden afgevoerd.
 • Het hemelwater afkomstig van het perceel moet worden geloosd op het oppervlaktewater.
 • Het huishoudelijk afvalwater moet via één verzamelleiding worden afgevoerd tot aan het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering.
 • Indien het hemelwater niet in oppervlaktewater geloosd kan worden moet het hemelwater afzonderlijk van het huishoudelijk afvalwater, via één aparte verzamelbuis worden afgevoerd tot aan het aansluitpunt op de gemeentelijke riolering.
 • De werkzaamheden op openbaar terrein moeten worden uitgevoerd door de gemeente of in opdracht van de gemeente. Neem hiervoor contact op met de afdeling Beheer, via telefoonnummer 14078.

Voor de hemelwaterafvoer geldt:

 • De hemelwaterafvoerleiding moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt. Het materiaal van de afvoerleiding moet PVC zijn, kleur groen, minimaal diameter 125 mm, klasse SN8. In deze particuliere afvoerleiding moet een pvc-ontstoppingsstuk met klemdeksel worden aangebracht. Deze moet minimaal een diameter 125 mm hebben en binnen 1 meter van de perceelsgrens worden aangebracht. De kleur van het klemdeksel is vooralsnog grijs.

Voor de afvoerleiding van het huishoudelijk afvalwater geldt:

 • De particuliere afvoerleiding die zorg draagt voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater moet worden aangelegd tot aan het aansluitpunt. Het materiaal van de afvoerleidingen moet PVC zijn, in de kleur roodbruin, met een minimale diameter van 125 mm, klasse SN8. In deze afvoerleiding moet een pvc-ontstoppingspunt met klemdeksel en een minimale diameter van 125 mm worden aangebracht. De kleur van het klemdeksel is roodbruin.

Technische aansluiteisen:

 • Particuliere afvoerleidingen met een diameter groter dan 160 mm moeten op een openbare inspectieput aangesloten worden.
 • Verbindingen in de buitenriolering moeten waterdicht en stankvrij zijn; daartoe moeten de hulpstukken zijn voorzien van ingevulcaniseerde rubberring-afdichtingen. Voorzieningen die een goede beluchting en ontluchting van het gemeentelijk rioolstelsel via hemelwaterafvoeren en standleiding verhinderen of beperken zijn niet toegestaan.
 • Bij het aansluiten van oude huisrioleringssystemen moeten eventueel nog aanwezige stapelputten, zinkputten en/of septictanks verwijderd of afgekoppeld worden.
 • De aansluitleiding moet een gronddekking op de buis van 60 – 80 centimeter hebben op de erfgrens. Dit is mede afhankelijk van het gekozen of bestaande dwarsprofiel. Als buizen dieper gelegd worden, kan het voorkomen dat de aansluiting niet gerealiseerd kan worden door de aanwezigheid van kabels en leidingen.
 • In de aansluitleiding moet een voorziening zijn aangebracht ter voorkoming van het terugvloeien van afvalwater, fecaliën en hemelwater, ingeval de leiding te laag ligt om op het openbaar riool te lozen of het lozingstoestel beneden maaiveld ligt.
 • De aansluiting moet zodanig uitgevoerd zijn dat de dichtheid van de aansluiting gehandhaafd blijft bij enige zetting van het bouwwerk of de buitenriolering.

Bovenstaande technische eisen zijn in deze tekeningen weergegeven.

Het is verboden om een particuliere afvoerleiding op het openbare riool aan te sluiten indien:

 • Het openbare riool ter plaatse van de aansluitleiding onvoldoende capaciteit heeft om de hoeveelheid te lozen afvalwater of hemelwater te kunnen afvoeren.
 • Het een lozing van niet verontreinigd drainagewater betreft. De gemeente kan hier van afwijken indien het lozen van drainagewater doelmatiger blijkt dan overige oplossingen.
 • De gevraagde aansluiting een afvoerleiding voor niet verontreinigd bronneringswater betreft, die zonder bezwaar op het oppervlaktewater kan lozen of middels retourbemaling kan worden afgevoerd.

2. Aansluitkosten

De kosten voor aanleg of wijziging van de riolering, zowel op eigen terrein als in openbaar terrein, zijn volledig voor rekening van de eigenaar. Voordat de gemeente overgaat tot het aansluiten van de particuliere afvoerleiding op de gemeentelijke riolering, moet de door de gemeente opgestelde nota zijn betaald.