Hoe vraag ik toestemming om bemalingswater te lozen op de gemeentelijke riolering?

Soms kan het voorkomen dat er grondwater moet worden onttrokken om werkzaamheden uit te voeren. Dit grondwater/bemalingswater mag niet zonder toestemming van de gemeente worden geloosd op de gemeentelijke riolering.

Het is voor de gemeente belangrijk te weten waar onttrekkingen van grondwater plaatsvinden. Grondwateronttrekkingen kunnen plaatselijk overlast veroorzaken en dit moet voorkomen worden. Denk hierbij aan zettingen bij funderingen op staal, paalrot bij funderingen op hout en het sterven van bomen bij een grondwaterstandsverlaging of verhoging. Hierbij is het van belang te weten hoeveel de grondwaterstand tijdelijk gaat dalen (meter t.o.v. NAP) of stijgen in verband met de uit te voeren werkzaamheden.

Ook van belang is te weten waar het te lozen bemalingswater op geloosd wordt. Lozen op het vuilwaterriool van de gemeente wordt alleen toegestaan als lozen op oppervlaktewater niet mogelijk is. Deze mogelijkheid dient eerst onderzocht te worden. Voor lozen op oppervlaktewater is toestemming van het Waterschap Hollandse Delta (088) 974 30 00 (www.wshd.nl) vereist.

Als het bemalingswater wordt geloosd op de gemeentelijke riolering, moet bekend zijn hoeveel er geloosd wordt. Indien op het riool geloosd gaat worden, wordt bekeken waar de lozing het best plaats kan vinden. Het riool moet immers de aangeboden hoeveelheid water wel kunnen verwerken.

Het bovenstaande geldt niet voor het lozen van grondwater vanuit een proefbronnering in het kader van een saneringsonderzoek of vanuit een bodemsanering in de zin van de wet bodembescherming. In deze gevallen dient te worden voldaan aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Besluit lozen buiteninrichtingen of het activiteitenbesluit milieubeheer.

Grondwater mag uitsluitend geloosd worden in tijdelijke situaties. Het definitief lozen van grondwater op de gemeentelijke vuilwaterriolering (DWA) is niet toegestaan. Wel mag het drainagewater geloosd worden op de gemeentelijke schoonwaterriolering (HWA), wederom is dan toestemming nodig van Waterschap Hollandse Delta.

Onttrekkingen van grondwater dienen gemeld te worden bij het Waterschap Hollandse Delta (088) 974 30 00 (www.wshd.nl). Grote onttrekkingen van grondwater (groter dan 150.000 m3) dienen gemeld te worden bij de Provincie Zuid-Holland (070) 441 66 11 (www.zuid-holland.nl). Verder dient er melding gedaan te worden bij de Omgevingsdienst Zuid-holland Zuid (078) 770 85 85 (www.ozhz.nl).

Tijdelijke aansluitingen op het riool lozingen (ondergronds) mogen uitsluitend door de gemeente worden gemaakt. De kosten voor het maken van deze aansluitingen zijn voor de aanvrager.

Voor het aanvragen van toestemming om bemalingswater op de gemeentelijke riolering te mogen lozen en om een rioolaansluiting dient u een verzoek in bij de gemeente Zwijndrecht door middel van het aanvraagformulier. Het formulier kunt u inleveren bij de afdeling Realisatie, mailen naar gemeente@zwijndrecht.nl of per post opsturen naar:
Gemeente Zwijndrecht
Afdeling Realisatie
Postbus 15
3330 AA Zwijndrecht

Gereedmelding:

Nadat de werkzaamheden zijn afgerond, dient u hiervan melding te doen bij de gemeente. Hiervoor kunt u gebruik maken van het gereedmeldingsformulier. De gemeente kan hierna mogelijk een eindinspectie uitvoeren.