Elektrisch rijden in Zwijndrecht

De gemeente Zwijndrecht stimuleert het gebruik van elektrische auto’s. Elektrisch rijden is beter voor uw omgeving, dan het rijden met een normale verbrandingsmotor, want er komen geen uitlaatgassen vrij tijdens het rijden op een elektrische motor. Bovendien maken de openbare laadpalen in Zwijndrecht gebruik van groene stroom.

Aanvragen: hoe gaat dat in zijn werk?

Openbare laadpalen worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. Particulieren kunnen via de website van deze marktpartijen een aanvraag indienen voor een openbare laadpaal in hun buurt.

Zwijndrecht heeft momenteel een contract met Allego. Via www.openbaarladen.nl komt u bij hun website.

De aanbieder overlegt met de laadpaal-aanvrager de mogelijke locatie waarbij zij onder andere rekening houden met de criteria van de gemeente. Vervolgens leggen zij de locatie aan ons voor. Wij letten bij de beoordeling met name op spreiding over de gemeente, vindbaarheid, parkeerdruk in de omgeving en eventuele belemmeringen in het openbaar gebied (zoals boomwortels). Na goedkeuring nemen we een verkeersbesluit en plaatsen we bij de bewuste locatie een bord met de tekst 'Wij zijn van plan hier een laadpaal te plaatsen, voor meer info zie www.zwijndrecht.nl'. Daarnaast maken we het verkeersbesluit (voor dat het besluit in werking treedt) bekend in de Staatscourant en ons Stadsnieuws in 'De Brug'. De behandeling van een aanvraag duurt in totaal minimaal 18 weken. De plaatsing van een paal kan dus helaas enige tijd duren. De lange duur heeft te maken met het feit dat er meerdere instanties zijn betrokken bij de aanvraag: de commerciële aanbieder, de gemeente en de netbeheerder.

Let op: marktpartijen hanteren verschillende laadtarieven en voorwaarden.

Bord 'Wij zijn van plan hier een laadpaal te plaatsen, voor meer info zie www.zwijndrecht.nl'

Als u dit bord ziet staan heeft iemand in uw omgeving via een commerciële aanbieder bij de gemeente een verzoek ingediend voor een laadpaal en is de bewuste locatie gekozen om deze te plaatsen. Bij de laadpaal wordt één parkeervak gereserveerd voor het opladen van elektrische voertuigen.

Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n aankondigingsbord:

Aankondigingsbord Laadpaal

Het aankondigingsbord wordt in principe minimaal acht weken geplaatst voordat het verkeersbesluit definitief is. Binnen die acht weken zijn twee weken dat u een zienswijzen kunt indienen en zes weken waarop u bezwaar kunt maken. Het besluit wordt pas uitgevoerd nadat de bezwaartermijn verlopen is en eventuele bezwaren zijn afgehandeld. Dan wordt ook het bord op de foto laadpaal geplaatst.

De volgende verkeersborden bij laadpalen zijn bij ons in behandeling

Hilverbeek – STATUS B

Prins Mauritsstraat – STATUS D

Pruylenborg – STATUS D

Swanendrift – STATUS D

Meubelmaker – STATUS D

Londenseplein – STATUS C

Meerkoetstraat – STATUS D

Prins Bernhardstraat – STATUS A

Willem Schippersweg – STATUS B

Veilingdreef – STATUS A

Slagveld – STATUS A

 

[Bijgewerkt tot en met 5 april 2019]

Uitleg van de status

Status A – Het verkeersbesluit is in voorbereiding. U kunt zienswijzen indienen.

Status B – Het verkeersbesluit is bekend gemaakt. U kunt bezwaar indienen, binnen zes weken na bekend making.

Status C – Er is een bezwaar in behandeling.

Status D – Het verkeersbesluit is definitief. U kunt geen bezwaar meer indienen.

Wilt u zienswijzen indienen dan kunt u contact opnemen met Accountmanager Verkeer Constantijn van Kooten Niekerk, via tel. 14 078. Wilt u bezwaar indienen dan kunt u dat op de volgende manier doen:

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. U doet dat door een brief te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Zwijndrecht

t.a.v. commissie Bezwaarschriften

Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Dit moet gebeuren binnen zes weken na de dag van bekendmaking.

Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan:

de Voorzieningenrechter van de Rechtbank

Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam.

Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Voor natuurlijke personen (individuen) is dat €168,- en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld bedrijven) is dat €334,-.

Zoals boven aangegeven zullen wij niet overgaan tot uitvoering voordat eventuele bezwaren zijn afgehandeld.

Stroomvoorziening laadpalen

Elektrische voertuigen kunnen aan elektrische laadpalen worden opgeladen. U kunt daar namelijk in de meeste gevallen geen gewoon stopcontact voor gebruiken, want dat geeft niet genoeg stroom.

Laadpalen op eigen terrein

U mag een laadpaal altijd plaatsen op eigen terrein. Let er bij het gebruik wel op dat u voor het opladen geen openbare ruimte mag reserveren. Ook voorzieningen vanuit de huisaansluiting over, door of onder openbaar gebied zijn niet toegestaan. Doet u dit toch en ontstaat hierdoor schade aan gemeentelijke of andere eigendommen dan bent u hiervoor aansprakelijk.

Openbare laadpalen zijn (meestal) niet gratis

De laadpalen bij openbare parkeerplaatsen zijn openbaar, maar het opladen is niet gratis. Ze zijn geen eigendom van de gemeente, maar worden geplaatst en geëxploiteerd door commerciële aanbieders. De prijs voor het opladen wordt afgerekend met een oplaadpas, die u zelf kunt aanvragen bij commerciële aanbieders zoals de ANWB, Nuon, Essent en Eneco.

De hoogte van het tarief voor het gebruik van de laadpaal wordt bepaald door de aanbieder van de laadpaal (bijv. Allego) en de aanbieder van uw oplaadpas (bijv. ANWB, Nuon, Essent, Eneco, etc.) en niet door de gemeente. Voor vragen over de tarieven voor het opladen of gebruik van een oplaadpas of laadpaal kunt u rechtstreeks contact opnemen met de betreffende aanbieder(s).

Huidige locaties van de laadpalen

Op de website van oplaadpalen.nl kunt u precies zien op welke locaties in Zwijndrecht de laadpalen staan.

Bij de laadpalen staat een blauw bord met een witte P en het onderschrift 'Opladen elektrische voertuigen'. Alleen elektrische en hybride-auto’s die op de laadpaal zijn aangesloten en aan het opladen zijn, mogen daar geparkeerd staan. Foutparkeerders riskeren een boete. Hoewel iedere laadpaal twee aansluitingen heeft wordt in eerste instantie slechts één plaats toegewezen voor het opladen van elektrische voertuigen. Bij veelvuldig gebruik kan de 2e plek ook gereserveerd worden.