Subsidieregeling Energiebesparende Maatregelen Woningen 2020

Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woning


Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht.


Wettelijke grondslagen waarop de regeling is gebaseerd:

 1. Artikel 147 Gemeentewet lid 3

 2. Titel 4.2 Algemene wet bestuursrecht

 3. Artikel 2 Algemene Subsidieverordening (ASV) 2015


Artikel 1. Begripsbepalingen

In aanvulling op de begripsomschrijvingen in de verordening wordt in deze subsidieregeling verstaan onder:

 1. Gemeente: de gemeente Zwijndrecht;

 2. Verordening: Algemene Subsidieverordening (ASV) 2015;

 3. Subsidieregeling en Subsidie: de subsidie in het kader van de in dit document omschreven ‘Subsidieregeling Energiebesparende maatregelen woningen’;

 4. Bestaande woning: een bewoonbare woning die is opgeleverd aan de eigenaar vóór de aanvraag in het kader van onderhavige subsidieregeling;

 5. Energiebesparende maatregel(en): één (of meer) maatregel(en) in, op of aan een Bestaande Woning die beoogt/beogen energie te besparen.

 6. Eigenaar-bewoner: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de Bestaande Woning én volgens de gemeentelijke basisregistratie staat ingeschreven op het adres van de Bestaande Woning.

 7. Maatregelenlijst Subsidie: de lijst met maatregelen en diensten waar, op grond van deze subsidieregeling, subsidie voor kan worden aangevraagd.

 8. Vouchercode: een door de gemeente uitgegeven unieke code die eenmalig recht geeft op subsidie binnen deze subsidieregeling

Artikel 2. Doel van de regeling

Met deze subsidieregeling wil de Gemeente stimuleren dat particuliere huiseigenaren van bestaande woningen energiebesparende maatregelen treffen.

Artikel 3. Reikwijdte

Deze subsidieregeling is van toepassing op het aanbrengen van energie besparende maatregelen en/of diensten (opgenomen in de Maatregelenlijst subsidie, Bijlage 1 bij deze Subsidieregeling) in, aan of op een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.


Artikel 4. Doelgroep

Subsidie kan worden aangevraagd door een natuurlijk persoon die Eigenaar-bewoner is van een Bestaande woning binnen het grondgebied van de gemeente Zwijndrecht.


Artikel 5. Subsidiecriteria

 1. De Subsidieregeling geldt voor het nemen van energiebesparende maatregelen en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie, Bijlage 1 bij deze subsidieregeling.

 2. Om voor subsidie in aanmerking te komen dient te worden voldaan aan de bij de betreffende maatregel gestelde eisen zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie.

 3. De aanvrager moet verklaren dat de energiebesparende maatregel(en) en/of diensten worden uitgevoerd/toegepast in, aan of op de Bestaande woning van de aanvrager.

 4. De aanvrager mag slechts éénmaal subsidie aanvragen voor de Bestaande woning van de aanvrager.


Artikel 6. Hoogte subsidie
1. De aangeschafte maatregel(-en) en of diensten kunnen voor 100% gesubsidieerd worden per Bestaande woning.

2. Een subsidieaanvraag kan meerdere maatregelen en/of diensten bevatten.

3. De maximale totale subsidie bedraagt 70 euro inclusief BTW per Bestaande woning.

4. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag per Bestaande woning is 35 euro inclusief BTW.

5. De subsidie kan slechts in éénmaal aangevraagd worden per Bestaande woning.


Art. 7. Aanvragen subsidie

 1. De subsidieaanvraag kan na aanschaf en betaling digitaal via de website van door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen worden ingediend (www.winstuitjewoning.nl/zwijndrecht). Hiertoe dienen enkele voor de beoordeling van de aanvraag relevante stukken, informatie en verklaringen te worden bijgevoegd. Dit betreft het volgende:

a. de eenmalig te gebruiken Vouchercode

b. een goed leesbare foto of kopie van het complete betaalbewijs (of betaalbewijzen) voor aanschaf van de maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie

c. de adresgegevens van de Bestaande woning van Eigenaar bewoner waar de gebruikte Vouchercode betrekking op heeft

d. het e-mailadres, het telefoonnummer en de naam en bankgegevens van de Eigenaar bewoner

e. de datum of data van aanschaf

f. enkele antwoorden op vragen over de aangeschafte maatregel(-en) en of diensten inclusief het totale subsidiebedrag waar de aanvrager recht op heeft

g. een akkoord op de verklaring dat de aangeschafte maatregel(-en) en/of diensten zijn besteedt aan maatregel(-en) en/of diensten zoals opgenomen in de Maatregelenlijst Subsidie

Indien een aanvrager geen toegang heeft tot internet kan deze de bovenstaande stukken, informatie en verklaringen per post aanleveren aan de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen.


Artikel 8. Subsidiabele periode

 1. Subsidie kan worden aangevraagd vanaf 1 januari 2020.

 2. Subsidie kan worden aangevraagd tot en met 31 december 2020 of tot het moment dat het beschikbare Subsidieplafond is bereikt in de gemeente Zwijndrecht.

 3. Aanvragen die na 31 december 2020 worden ingediend worden niet in behandeling genomen. De gemeente behoudt zich het recht voor de subsidiabele periode met enkele maanden te verlengen indien daar aanleiding toe is.


Artikel 9. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 1. Voor de toekenning van subsidies van de Maatregelenlijst Subsidie geldt een Subsidiebudget van € 211.691,-. Als het subsidiebudget bereikt is worden geen subsidieaanvragen meer in behandeling genomen en geen subsidies meer toegekend.

 2. Het nemen van besluiten op de aanvragen van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de volledige aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld -zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag - voor die beslissing als datum (en tijdstip) van ontvangst van die aanvraag geldt.

 3. Het Subsidiebudget en het resterende subsidiebudget is openbaar zichtbaar op www.winstuitjewoning.nl/zwijndrecht

 4. Subsidie wordt alleen toegekend voor maatregelen die zijn aangeschaft in de Subsidiabele periode zoals omschreven in Artikel 8.


Artikel 10. Weigeringsgronden

Naast de in artikel 10 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2015 genoemde weigeringsgronden wordt de subsidie niet verleend indien:

 1. Niet voldaan is aan de eisen en criteria genoemd in deze regeling.

 2. Het subsidiebudget is bereikt.


Artikel 11. Verplichtingen subsidieontvanger

Naast de in de artikelen 12 en 13 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) 2015 gelden de volgende verplichtingen voor de subsidieontvanger:

 1. De subsidieontvanger is verplicht zelf zorg te dragen dat de maatregel(en) technisch uitvoerbaar is/zijn en, indien van toepassing, de benodigde publiekrechtelijke en/of privaatrechtelijke toestemmingen voor het uitvoeren van de maatregel(en) zijn verkregen.

 2. De aangeschafte maatregelen en/of diensten dienen uiterlijk 6 maanden na de subsidieverlening te zijn aangebracht door bewoner zelf of te zijn uitgevoerd door een externe partij.


Artikel 12. Verantwoording van de subsidie

De Gemeente en/of de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen behouden zich het recht voor om ter plekke te controleren of de gesubsidieerde maatregelen daadwerkelijk zijn uitgevoerd.


Artikel 13. Beslistermijn

 1. Na ontvangst van de volledige aanvraag beslist de door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen uiterlijk binnen 8 weken over het verlenen van de subsidie.

 2. De door de gemeente aangestelde verantwoordelijke partij voor controle van de ingediende subsidieaanvragen kan de beslistermijn met maximaal 8 weken verdagen. Zij doet hiervan voor afloop van de beslistermijn mededeling aan de aanvrager.

 3. De vaststelling van de subsidie wordt digitaal per e-mail beschikbaar gesteld aan de aanvrager van de Subsidie.


Artikel 14. Betaling van de subsidie

1. Indien een beschikking tot subsidievaststelling is gegeven, vindt de betaling van de gehele subsidie in één bedrag plaats binnen 3 weken na vaststelling.

2. Op de subsidie wordt geen voorschot verleend.

Artikel 15. Hardheidsclausule
Het college kan, in bijzondere gevallen, afwijken van het bepaalde in deze regeling, indien een strikte toepassing daarvan zal leiden tot een onevenredige benadeling van de aanvrager of subsidieontvanger.

Artikel 16. Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking.


Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidieregeling energiebesparende maatregelen woning’.

 
Bijlage 1. Maatregelenlijst Subsidie
3