Begroting Gemeente Zwijndrecht

Flexibel zijn en inspelen op veranderingen

Voor een 'Krachtig Zwijndrecht' investeert de gemeente op meerdere manieren. Om daarbij financieel gezond te blijven moet de gemeente scherp aan de wind zeilen en flexibel inspelen op veranderingen.
Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2022. De lokale woonlasten voor de inwoners blijven nagenoeg gelijk.

Voor een 'Krachtig Zwijndrecht' investeert de gemeente op meerdere manieren. Om daarbij financieel gezond te blijven moet de gemeente scherp aan de wind zeilen en flexibel inspelen op veranderingen. 
Het college van burgemeester en wethouders presenteert een sluitende begroting voor 2022. De lokale woonlasten voor de inwoners blijven nagenoeg gelijk. 

De gemeenteraad heeft voor de huidige periode een koers uitgezet met het raadsprogramma 'Krachtig Zwijndrecht'. Er wordt stevig gewerkt aan opgaven voor armoedebestrijding, duurzaamheid, klimaat, sociaal domein, wonen en openbare ruimte. De beschikbare financiën vragen om zorgvuldige afwegingen, maar de gemeentelijke opgaven vragen lef om te investeren.

Tegemoetkoming kosten jeugdzorg

Zwijndrecht gaf diverse signalen aan het Rijk over de tekorten in de jeugdzorg. Het Rijk heeft daar nu toezeggingen voor gedaan aan de gemeenten. Het college van B&W is dan ook blij dat bezuinigen niet nodig is. "We hebben ons bovendien ingespannen om de lokale lasten in 2022 niet te verhogen", zegt wethouder Tycho Jansen (Financiën).

Nieuwe keuzes

De meerjarenbegroting 2023-2026 is nog niet in evenwicht. Tycho Jansen: "Dat heeft vooral te maken met besluiten die wachten op de start van een nieuwe regering. We weten nu niet hoeveel geld we kunnen besteden na 2022. Al zijn er positieve signalen, er is geen zekerheid. Gelukkig is de begroting voor 2022 voldoende in balans om tijdig en flexibel in te spelen op aanpassingen van de rijksbegroting."

Inspelen op wensen en kansen

Een aandachtspunt is volgens wethouder Tycho Jansen het herstel na de coronacrisis. "Het coronavirus heeft ons geleerd dat veranderingen lang niet altijd voorspelbaar zijn. Maar deze periode gaf ons ook nieuwe inzichten. De kracht van Zwijndrecht en Heerjansdam toonde zich in saamhorigheid, in creativiteit en in samenwerking. We bleken daarbij wendbaar te zijn, speelden in op nieuwe wensen en kansen."

Projecten en beleid in uitvoering

In 2022 krijgt de gemeente meer lokale zeggenschap over het sociaal domein. Via het Vivera Sociaal Wijkteam werken professionals samen op het gebied van zorg. Daarmee is er beter zicht op de hulp die mensen nodig hebben en kunnen we meer maatwerk geven. Diverse bouwprojecten, waaronder de Heer Janstraat en winkelplein Kort Ambacht, kunnen in 2022 van start gaan. Dat geldt ook voor een aantal projecten binnen Diztrikt, de naam voor het gebied rondom het spoor in Zwijndrecht. Deze projecten gaan zorgen voor een gevarieerd woningaanbod, kleinschalige bedrijvigheid en nieuwe voorzieningen in de buurt.
De gemeente zet bij het ontwikkelen van beleid en projecten komend jaar nog meer in op heldere communicatie en laagdrempelige participatie. Op initiatief van de gemeenteraad worden daar extra middelen voor vrijgemaakt.
Verder is er veel aandacht voor duurzaamheid en klimaatverandering. Bij voorstellen aan de gemeenteraad en bij alle projecten worden deze aspecten meegenomen. Ook hier blijft het belangrijk om in de gaten te houden hoeveel financiële armslag er is om maatregelen uit te voeren.

Bespreking in gemeenteraad

De gemeenteraad bespreekt de begroting op dinsdag 9 november. De conceptbegroting is te lezen op www.zwijndrecht.nl/raad.