Praat met de raad: Ron Bijl (VVD) en Reinier van Hartingsveldt (ChristenUnie-SGP)

Berichten van de politieke partijen

 

Praat met de raad

 

Ron Bijl

Raadslid VVD

 

Participatie door en met bewoners

Als bewoner deelnemen aan de besluitvorming bij raadsbesluiten is een groot goed. Om een voorbeeld te noemen waarbij directe betrokkenheid van bewoners van belang is, is bij vervanging van de riolering. Ook bij de besluitvorming van de aanpak van het Veerplein en omgeving is gesproken met klankbordgroepen en verenigingen van eigenaren. Het blijkt dat niet iedereen dezelfde standpunten deelt. Als raadslid moet je dan een gulden middenweg kiezen. Dit betekent dat je als partij niet iedereen van een passend antwoord kan voorzien. Als VVD dringen wij al jaren aan op een tijdige start van de communicatie naar bewoners. Dit ook om mensen bijtijds in de planvorming mee te nemen. Door deze betrokkenheid komen bewoners ook tijdens bijeenkomsten in contact met raadsleden. Veel inwoners ervaren dit wel eens als angst. Raadsleden zijn ook maar gewone mensen die graag met u in gesprek gaan. Met de voorbereidingen op de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar kunt u ook participeren. Dit kan bij de partij van uw keuze. Natuurlijk kunt u zich ook wenden tot de raadsleden.

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail r.bijl@zwijndrecht.nll

 

 

Reinier van Hartingsveldt

Raadslid ChristenUnie-SGP

 

Afval kosten moeten naar beneden maar hoe?

Afgelopen periode hebben we al gemeenteraad weer uitvoerig nagedacht over ons afvalbeleid. Onze rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het afvalbeleid. Hoever staan we, wat hebben we gedaan en wat kunnen we verbeteren. Conclusie is dat we ver achter liggen op schema liggen. De eigen en landelijke doelstellingen om in 2020 maximaal 100 kg/inw restafval te hebben en minimaal 75% afvalscheiding te realiseren zijn niet haalbaar. In 2018 was de totale hoeveelheid restafval nog 247 kg/inw en het scheidingspercentage 54%. Tevens is er onderzoek gedaan welke mogelijkheden er zijn om een inhaalslag te maken en hoe we de kosten kunnen verlagen. Als het gaat om de kosten kan de wethouder snel actie ondernemen door het gesprek aan te gaan met HVC. Voor de langere periode gaan we kijken wat het beste is. Gaan we onze service naar beneden brengen of gaan we straks betalen per afvalzak? Eerdere berichten dat de gemeenteraad al heeft besloten tot invoering van diftar zijn iets te voorbarig. We zullen met elkaar in gesprek moeten blijven en kunnen pas instemmen met een goede en heldere uitwerking van de plannen! Kortom, hier is het laatste woord nog niet over gesproken!

Reageren kan op Facebook gemeente Zwijndrecht of via e-mail R.van.Hartingsveldt@zwijndrecht.nl