Voornemen tot het vestigen van een opstalrecht Euryza te Zwijndrecht

Op dit moment is de ontwikkeling van Euryza in volle gang en vordert de bouw van deelproject High en L'eau (hierna: H en I) gestaag. Deelproject H en I bestaat uit 52 appartementen maakt onderdeel uit van een grotere ontwikkeling van in totaal ca. 90 appartementen, 29 grondgebonden woningen en een horecagelegenheid. Het betreffende plangebied is gelegen ten zuidoosten van de Ringdijk en wordt begrensd door de Ringdijk, Schokkershaven, De Werf en de rivier de Oude Maas.

De  90 appartementen, 29 grondgebonden woningen en een horecagelegenheid worden op duurzame wijze verwarmd middels een Warmte Koude Opslag-systeem (hierna: het systeem). Het systeem zal worden gerealiseerd in opdracht van BAM Wonen B.V. en de ontwikkelaar van Euryza, AM B.V. (hierna: AM) en komt uiteindelijk in eigendom van de gezamenlijke eigenaars van bedoelde woningen die het systeem voor eigen gebruik zullen gaan beheren en exploiteren Ten behoeve van de van het systeem deel uitmakende bronputten (4) is gemeente Zwijndrecht voornemens om, ten laste van bij haar in eigendom zijnde gronden, een opstalrecht te vestigen. Ten behoeve van het eveneens van het systeem deel uitmakende leidingen-tracé zullen aan AM vergunningen worden verleend door onder andere de gemeente Zwijndrecht.

De ontwikkeling van de woningen en het vestigen van het opstalrecht zijn met elkaar verbonden. Gelet op die samenhang en gelet op het feit dat AM eigenaar is van een substantieel gedeelte van het plangebied is gemeente Zwijndrecht van oordeel dat AM als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor bedoeld opstalrecht. Gemeente Zwijndrecht is daarom voornemens ter zake een   overeenkomst te sluiten met AM.

Bedenkingen

Eenieder die van mening is ook een serieuze gegadigde te zijn om het systeem te realiseren, kan zich binnen 20 kalenderdagen na onderhavige publicatie bij de gemeente Zwijndrecht melden via tt.maaskant@zwijndrecht.nl, onder opgave van de redenen waarom diegene meent eveneens daarvoor in aanmerking te komen. De termijn van 20 kalenderdagen geldt als een vervaltermijn.