Omgevingsvergunningen 13 april tot en met 20 april 2023

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen (geen besluit)
In de periode van 13 april tot en met 20 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, (nummer), activiteit, datum ontvangst):

In deze week zijn er geen ingediende aanvragen.

Besluit verleende omgevingsvergunning
In de periode van 13 april tot en met 20 april 2023 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, (nummer), activiteit, datum besluit):

Dollard 54 t/m 76 (Z2023-00000025): het wijzigen van de gebruiksfunctie naar cultuur en ontspanning 19-4-2023
Duivenvoorde 211B (2022-172): het wijzigen van de functie gemengd naar wonen en het realiseren van 5 woningen 20-4-2023

Besluit verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
In de periode van 13 april tot en met 20 april 2023 is de voor de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen de beslistermijn verlengd met 6 weken (adres, activiteit, datum besluit):

Koekoekstraat 21 (Z2023-00000049): het plaatsen van een dakopbouw en dakkapel 14-4-2023
Hoge Nessepolder nabij toegangsweg (Z2023-00000053): het omleggen van een sloot 18-4-2023
Duivenvoorde 2-4 (Z2023-00000056): wijzigen entree van de aanpalende gymzaal 19-4-2023
Rotterdamseweg 202 (Z2023-00000057): het verplaatsen en wijzigen van de voorgevel 17-4-2023

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.