Besluit hogere grenswaarden Swanendrift 78 Zwijndrecht

Besluit hogere grenswaarden Swanendrift 78, Zwijndrecht


De gemeente Zwijndrecht heeft een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van een school c.a. ds. A. Hellenbroekschool aan de Swanendrift 78.


De aanvraag om omgevingsvergunning is getoetst aan de Wet geluidhinder. Uit het bijbehorend akoestisch onderzoek blijkt dat het geluidsniveau ten gevolge van het wegverkeer hoger is dan de wettelijke voorkeurswaarde die genoemd is in de Wet geluidhinder. De Wet geluidhinder biedt de mogelijkheid om, onder voorwaarden, ontheffing te verlenen van deze voorkeurswaarde. Het college van burgemeester en wethouders heeft voor onderhavig plan gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en heeft op 2 maart het besluit hogere grenswaarden vastgesteld.


Het besluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 maart 2021, gedurende 6 weken ter inzage. In verband met Corona geven wij er de voorkeur aan om de gedigitaliseerde bestanden op verzoek toe te mailen. (U kunt dit vragen via: vergunningen@zwijndrecht.nl). Het besluit is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl (onder nieuws en bekendmaking).


Indienen bezwaarschrift

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende schriftelijk bezwaar indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht, t.a.v. Commissie bezwaarschriften, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Het bezwaarschrift dient in ieder geval de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt, en de gronden van het bezwaar te bevatten. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit is bekendgemaakt. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.


Voorlopige voorziening

Als u bezwaar hebt gemaakt kunt u, indien - gelet op de betrokken belangen - onverwijlde spoed dat vereist, een voorlopige voorziening (voorlopig oordeel van de rechter) aanvragen. U doet dat door een brief te sturen aan: de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Postbus 50959, 3007 BX Rotterdam. Aan het aanvragen van een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.


Nadere informatie

Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer:

14078 of per e-mail: vergunningen@zwijndrecht.nl.Zwijndrecht, 10 maart 2021