Omgevingsvergunningen 5 augustus tot en met 12 augustus 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 5 augustus tot en met 12 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Merelstraat/Meerkoetstraat ong. (2021-204): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening (het plaatsen van een fietsenstalling) 8-8-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 5 augustus tot en met 12 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Burgemeester Doornlaan 22 (2021-133): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-8-2021
Verweystraat 29 (2021-178): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 9-8-2021
Jhr. G.C.W. van Tets van Goudriaanlaan 3(2021-183): het kappen van 1 Betula, 1 Lariks, 1 Pinus 12-8-2021
De Werf 99 (2021-187): het plaatsen van schuifbare balkonbeglazing 12-8-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 5 augustus tot en met 12 augustus 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Kadastraal bekend sectie B nummer 6534 (Euryza Blok HI)(2021-150): het bouwen van 52 appartementen en het aanleggen van een uitrit 9-8-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.