Omgevingsvergunningen 12 augustus tot en met 19 augustus 2021

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 12 augustus tot en met 19 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Henegouwen 105 (2021-205): het plaatsen van een raam 12-8-2021
Lindtsedijk nabij 14 (2021-206): handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 13-8-2021
Veerweg 10 (2021-207): het permanent plaatsen van een tent 17-8-2021

Verleende omgevingsvergunning reguliere procedure
In de periode van 12 augustus tot en met 19 augustus 2021 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Develweg ong. HJD (2021-142): inrichten t.b.v. natuurontwikkeling, aanleggen wandelpad, plaatsen hekwerken, zitelementen en informatiepanelen 19-8-2021
Prins Bernhardstraat 27 (2021-177): het plaatsen van een uitbouw aan de achterzijde van de woning 19-8-2021

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 12 augustus tot en met 19 augustus 2021 van de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Lindtsedijk 14 (2021-173): het restaureren en aanpassen van het voormalig kantoor 19-8-2021

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders. 

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.