Openstelling inschrijftermijn coffeeshop

De burgemeester van Zwijndrecht maakt bekend dat er in Zwijndrecht, op grond van het "Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021", één gedoogverklaring beschikbaar is voor een niet-commerciële coffeeshop die wordt geëxploiteerd door een stichting. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend in de periode van: 20 mei 2021 tot en met 30 juni 2021.

De aanvraag moet betrekking hebben op zowel de gedoogverklaring als de exploitatievergunning op grond van het "Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021" en de artikelen 2:27 en verder van de Algemene Plaatselijke Verordening Zwijndrecht (APV). De aanvraag moet voldoen aan de indienseisen uit artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), moet volledig zijn en moet zijn ondertekend. De aanvrager dient daarbij eerst gebruik te maken van de door de burgemeester vastgestelde aanvraagformulieren: "gedoogverklaring coffeeshop" en "exploitatievergunning".

De aanvragers die de ontvankelijkheidstoets doorstaan en die met de hoogste score op grond van het coffeeshopbeleid naar voren treden, worden uitgenodigd een bibob-vragenformulier inclusief bijlagen in te dienen zodat een Bibob-onderzoek kan plaatsvinden. De aanvraag dient alle gegevens en bescheiden te bevatten die voor de beslissing benodigd zijn; dat zijn in ieder geval de bescheiden die zijn opgesomd en vermeld staan in bovengenoemde formulieren. De formulieren zijn te downloaden via: 

https://www.zwijndrecht.nl/Ondernemers/Overzicht_ondernemers/Vergunningen/Openstelling_inschrijftermijn_coffeeshop 

De aanvraag kan alleen worden gedaan door een stichting, dan wel een stichting in oprichting. Dat van een stichting in oprichting sprake is, dient te blijken uit een verklaring van de notaris bij wie de oprichtingsakte wordt opgesteld en gepasseerd. In geval sprake is van een stichting in oprichting bij het indienen van de aanvraag, dan moet de stichting zijn opgericht vóór het einde van de inschrijftermijn als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb.

Elke stichting of stichting in oprichting mag slechts één aanvraag indienen. Aanvragen die voor of na de genoemde indieningstermijn worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De aanvraag wordt bij voorkeur digitaal ingediend via gemeente@zwijndrecht.nl, onder vermelding van "aanvraag coffeeshop" of per aangetekende post aan: De Burgemeester, t.a.v. Gemeentewinkel/APV, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht. Eventueel kunt u – doch enkel uitsluitend tijdens openingstijden van de Gemeentewinkel – de aanvraag in persoon aan de balie op het gemeente huis van Zwijndrecht, in een gesloten envelop met daarop de tekst "aanvraag coffeeshop (APV)". In dat geval dient u een ontvangstbevestiging met ontvangstdatum (datumstempel met tijdstip van ontvangst) aan te vragen en in ontvangst te nemen die gelijk dient te zijn met de ontvangstdatum en –tijd op de in ontvangst genomen envelop met de aanvraag.

Na afloop van de inschrijftermijn vindt de ontvankelijkheidstoets plaats. Slechts volledige en ontvankelijke aanvragen worden inhoudelijk beoordeeld. Daarbij wordt de procedure gevolgd zoals beschreven in hoofdstuk 6 (en meer in het bijzonder paragraaf 6.6 en 6.7) van het "Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021". Deze aanvragen worden beoordeeld aan de hand van de in het "gedoog- en vestigingscriteria" opgenomen wegingscriteria (paragrafen 4.5, 5 en 6.6).

Voorts vindt toetsing plaats aan het criterium "niet in enig opzicht van slecht levensgedrag". Ter beoordeling van dit criterium is beleid vastgesteld.

Voor een volledige beschrijving van de verdelingsprocedure en de toe te passen criteria wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het "Coffeeshopbeleid Zwijndrecht 2021". Alle beleidsstukken zijn te raadplegen via www.zwijndrecht.nl via de zoekterm coffeeshop.

Voor de aanvragen die in behandeling worden genomen zijn leges verschuldigd op grond van artikel 3.2.1 de "Legesverordening Gemeente Zwijndrecht 2021". De verschuldigde leges voor de gedoogverklaring en de exploitatievergunning bedragen €687,00.

Voor nadere inlichtingen over de procedure, neemt u contact op met de betrokken ambtenaren van de gemeente Zwijndrecht via het mailadres: coffeeshop@zwijndrecht.nl.

Deze bekendmaking van de openstelling van de inschrijfprocedure is gepubliceerd in "De Brug", via "nieuws- en bekendmakingen" op de gemeentelijke website en in de Staatscourant.