Registreren naam nieuwe politieke partij

Wil een nieuwe politieke partij onder een bepaalde naam (aanduiding) meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022? Dan moeten zij uiterlijk 20 december 2021 een registratieverzoek inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente. 

Het centraal stembureau registreert de naam in een speciaal register. 

Inleveren registratieverzoek

Een politieke partij moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid (geen stichting). Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid hebben hun statuten vastgelegd in een notariële akte.

Bij een registratieverzoek moet een partij deze documenten inleveren bij het centraal stembureau: 

 • formulier verzoek tot registratie van een aanduiding 
 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
 • een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde staan. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • de partij betaalt uiterlijk 20 december 2021 een waarborgsom van € 112,50 aan de balie van het gemeentehuis. De partij krijgt de waarborgsom terug als zij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert

Inleveren registratieverzoek

Alleen bevoegde bestuurders mogen een registratieverzoek inleveren. Wie dat zijn, staat in de statuten en het bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

De bevoegde bestuurder levert het registratieverzoek in bij de voorzitter van het centraal stembureau. Maak hiervoor een afspraak bij de gemeente. 

Wees op tijd

Wil een nieuwe politieke partij onder een bepaalde naam op 16 maart 2022 meedoen met de gemeenteraadsverkiezing? Dan moet zij het registratieverzoek van de partij uiterlijk 20 december 2021 inleveren. Het registratieverzoek moet op 20 december 2021 volledig zijn en aan alle eisen voldoen.

Beoordeling registratieverzoeken

Het centraal stembureau beoordeelt de registratieverzoeken. Zij kunnen een verzoek afwijzen in de volgende gevallen. De naam:

 • is in strijd met de openbare orde
 • is verwarrend. Omdat hij helemaal of in hoofdzaak overeenkomt met een al geregistreerde naam van een andere politieke groep. Of met een naam waarvoor de gemeente eerder een registratieverzoek ontving
 • is anderszins misleidend voor de kiezers
 • bevat meer dan 35 letters of andere tekens
 • komt geheel of in hoofdzaak overeen met die van een ontbonden rechtspersoon die de rechter heeft verboden
 • wordt op dezelfde dag bij het centraal stembureau ingediend tot registratie van dezelfde of nagenoeg dezelfde aanduiding
Bestaande landelijke politieke partijen

Landelijke politieke partijen hebben zich al geregistreerd. Bijvoorbeeld voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of voor de Provinciale Staten. Zij hoeven zich niet opnieuw te registreren. Wil een partij de plaatsnaam toevoegen aan de landelijke naam? Dan moet de partij wel een registratieverzoek insturen voor deze nieuwe naam.

Blanco lijst (geen registratie)

Een politieke partij kan er voor kiezen om mee te doen met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst en het stembiljet, geen naam. Partijen met een blanco lijst hoeven geen registratieverzoek in te sturen.

Naam op de kandidatenlijst

Na het goedgekeurde registratieverzoek, zet de politieke partij de naam op de kandidatenlijst. Dit kan zijn:

 • volledige naam 
 • afkorting van de naam 
 • combinatie van beide
Meer informatie