Stap voor stap naar een nieuwe burgemeester

De komende periode wordt er een nieuwe burgemeester gezocht. De gemeenteraad heeft een belangrijke rol bij de selectie en voordracht. Dit zijn de stappen voor het kiezen en benoemen van een nieuwe burgemeester.

De eerste 7 stappen zijn afgerond. We zijn nu bij stap 8: de sollicitatiegesprekken.

1. Profiel 

In de zoektocht naar een nieuwe burgemeester vroeg de gemeenteraad aan inwoners, ondernemers en organisaties in Zwijndrecht om mee te denken over het profiel voor de nieuwe burgemeester. Via
een enquête kon iedereen tot en met 24 september aangeven welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet hebben. 

In een profiel staat wat de belangrijkste wensen, vaardigheden en eigenschappen zijn voor de uitvoering van deze functie. Het gaat dan bijvoorbeeld over de stijl van leiding geven, communiceren en beslissen. 

De belangrijkste taken van een burgemeester zijn:

 • voorzitter van de gemeenteraad
 • voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, met stemrecht
 • bestuurlijk verantwoordelijke voor openbare orde en veiligheid
 • vertegenwoordiger van de gemeente
 • coördinator van bestuurlijke processen
2. Commissaris van de Koning

De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning in een openbare vergadering van de gemeenteraad. De raad stelt dan formeel de profielschets vast.

3. Vertrouwenscommissie

De gemeenteraad stelt uit zijn midden een vertrouwenscommissie in met vertegenwoordigers van de fracties in de raad. Deze vertrouwenscommissie:

 • gaat de sollicitatiegesprekken voeren en
 • de uiteindelijke aanbeveling voorbereiden voor de gemeenteraad.

Ter bescherming van de sollicitanten is alles wat in deze commissie in de selectiefase wordt besproken geheim.

4. Vacature

Na de profielschetsvergadering wordt de vacature opengesteld. Die vacature bestaat uit de onderdelen:

 • vacaturetekst (profielschets): opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad
 • bijdrage inwoners: resultaten van de ingevulde vragenlijsten over het gewenste profiel van de nieuwe burgemeester.
 • Informatie over Zwijndrecht met belangrijke, waardevolle projecten, organisaties, mensen en aspecten.
 • Vertrouwenscommissie: het officiële raadsbesluit met daarin ook de samenstelling van de vertrouwenscommissie met een brede vertegenwoordiging van de fracties uit de gemeenteraad. Deze vertrouwenscommissie is verantwoordelijk voor het selectieproces: het uitnodigen van kandidaten, het voeren van sollicitatiegesprekken en het voordragen van 2 kandidaten aan de gemeenteraad. Dit alles gebeurt achter gesloten deuren en onder geheimhoudingsplicht omdat het om persoonlijke en gevoelige informatie gaat.
5. Sollicitatiebrief

Iedereen die dat wil kan een sollicitatiebrief sturen aan de commissaris van de Koning via de website van de provincie Zuid-Holland.

6. De kandidaten

De commissaris van de Koning vraagt antecedenten en referenties op van de sollicitanten. Ook voert hij gesprekken met sollicitanten. Daarna maakt hij een overzicht van de sollicitanten met zijn bevindingen.

7. Selectie

De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie over zijn bevindingen. Zo komen ze gezamenlijk tot een selectie van kandidaten. De commissaris draagt de procedure daarna over aan de vertrouwenscommissie.

8. Sollicitatiegesprekken

De vertrouwenscommissie voert sollicitatiegesprekken met geselecteerde kandidaten. Dit gebeurt in twee gespreksrondes. De vertrouwenscommissie houdt de mogelijkheid tot het afnemen van een assessment open.

9. Advies

De vertrouwenscommissie brengt advies uit aan de gemeenteraad. Deze voordracht bestaat uit twee kandidaten, in voorkeursvolgorde van de vertrouwenscommissie. De gemeenteraad neemt in een besloten vergadering, onder geheimhouding, een besluit over de voordracht.

10. Aanbeveling

Direct nadat de gemeenteraad heeft besloten wordt de naam van de 1e kandidaat openbaar gemaakt tijdens een openbare raadsvergadering. Deze kandidaat kiest de gemeenteraad als nieuwe burgemeester.

11. Naar de minister

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt met het advies van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) gestuurd.

12. Screening

De minister toetst of de aanbeveling aan alle wettelijke eisen voldoet en laat de kandidaat screenen door de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en Belastingdienst. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) spreekt met de kandidaat, daarna wordt de voordracht behandeld in de ministerraad. Vervolgens draagt de minister de kandidaat voor benoeming voor aan de Koning.

13. Koninklijk Besluit

De Koning benoemt de burgemeester bij Koninklijk Besluit. Dit wordt bekend gemaakt met een persbericht. 

14. Beëdiging

De nieuwe burgemeester wordt in een raadsvergadering beëdigt door de commissaris van de Koning.