Koninklijke onderscheidingen

Kent u iemand die een lintje verdient?

We kennen allemaal wel iemand die zich al vele jaren inzet voor anderen, voor een vereniging of voor een goed doel. Iemand met bijzondere verdiensten voor de samenleving, vaak zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Kortom iemand die een lintje verdient. U kunt die persoon voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding.
De deadline voor het aanleveren van voorstellen voor de Lintjesregen van 2021 is 15 juni 2020.

Hoe werkt het?

U neemt eerst contact op met het gemeentehuis in de woonplaats van de kandidaat.
Bij de gemeente Zwijndrecht kan Marcella Cobelens (telefoonnummer (078) 770 36 18, e-mail m.cobelens@zwijndrecht.nl) u het een en ander vertellen over de Koninklijke Onderscheidingen. Zij kan in grote lijnen aangeven of de verdiensten inderdaad bijzonder genoeg zijn. Daarna kan het verzamelen van de benodigde gegevens beginnen. Een hele klus, maar wel een uitdaging.

Niet alleen personen kunnen een Koninklijke Onderscheiding verdienen, maar ook bedrijven en verenigingen.

Ook tussentijds kunt u onder bepaalde voorwaarden een aanvraag indienen voor een Bijzondere Gelegenheid (buiten de Lintjesregen om). Bij deze aanvragen voor een Koninklijke Onderscheiding op een ander moment in het jaar, moet u rekening houden met een behandeltijd van minstens zes maanden.

Kosten

Deze aanvraag is gratis.

Aanvraag

Marcella Cobelens: m.cobelens@zwijndrecht.nl, (078) 770 36 18
Deze aanvraag is gratis.

Aanpak

Instructie indienen voorstel aanvraag Koninklijke onderscheiding Lintjesregen 2021:

 • Het voorstel moet worden gedaan op het door het Kapittel ontworpen formulier. Download Voorstelformulier lintjes of download het formulier op www.lintjes.nl.
 • Vermeld de algemene gegevens (naam, adres, woonplaats, korte levensbeschrijving kandidaat).
 • Motivering van de aanvraag.
 • Uiteenzetting waarom de verdiensten bijzonder zijn en het van belangrijke waarde is voor de samenleving.
 • Vermeld in welke periode de kandidaat de werkzaamheden verricht of heeft verricht (aantal uren per week).
 • Vermeld of de activiteiten lokaal, regionaal, landelijk of internationaal zijn.
 • Vermeld hoeveel leden de organisatie telt waar de kandidaat actief voor is.
 • Vermeld of er vergoedingen zijn voor de activiteiten (reis- en onkosten) en zo ja welke bedragen dit zijn.
 • Is een kandidaat in dienstbetrekking dan als bijlage een werkgeversverklaring van geen bezwaar toevoegen.
 • Is een kandidaat werkzaam in een medisch beroep en verricht de kandidaat medische handelingen, dit vermelden op het voorstelformulier.
 • Van alle ondersteuners als bijlage een ondersteuningsbrief toevoegen waarom de kandidaat in aanmerking moet komen voor een lintje.
 • Plaats een datum op het voorstelformulier en onderteken het formulier.
 • Zorg ervoor dat het voorstelformulier met de bijlagen (verplichte bijlagen ondersteuningsbrieven, indien van toepassing werkgeversverklaring) voor 15 juni 2020 in het bezit is van de kabinetsmedewerkster Marcella Cobelens.

Wat wordt er met uw voorstel gedaan?

U krijgt een ontvangstbevestiging na het indienen van het voorstel. Bij eventuele onvolkomenheden of onduidelijkheden wordt er contact met u opgenomen.

Er vindt een onderzoek plaats en aan de hand daarvan adviseert de burgemeester over het voorstel. Het voorstel wordt doorgestuurd naar de Commissaris van Koning, vervolgens naar het Kapittel voor de Civiele Orden en de betrokken minister. Het ontwerpbesluit wordt ondertekend door Zijne Majesteit de Koning. In naam van de Koning wordt de onderscheiding en versierselen door de burgemeester uitgereikt. De burgemeester informeert de voorsteller over de uitkomst.