Checklist binnensport - 1 juli

Afbeelding 11 juli 2020CHECKLIST BINNENSPORTEr mag weer binnen gesport worden, maar vergeet ook niet met goed weer lekker de buitenlucht op te zoeken

Afbeelding 2Naam sportvereniging Afbeelding 3


Contactpersoon Afbeelding 4Startdatum trainingen jeugd Afbeelding 5


Startdatum training volwassenen Afbeelding 6


src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif" Startdatum training jeugdleden

met een beperking: Afbeelding 7


Startdatum training volwassen

met een beperking: Afbeelding 8


Startdatum training niet-leden: Afbeelding 9
Verklaring

Met het insturen van deze checklist naar gemeente Zwijndrecht verklaart de vereniging dat zij de (sport)activiteiten organiseert en begeleidt conform het protocol Verantwoord Sporten van NOC*NSF, en (indien van toepassing) het protocol van de eigen sportbond en dat zij zorgdraagt voor handhaving daarvan. Het eventueel afwijken van het bondsprotocol gebeurt alleen in overleg met gemeente Zwijndrecht.


Graag aanvinken wat van toepassing is. Indien u geen jeugdtraining aanbiedt of geen training voor volwassenen kunt u deze vakjes open laten.


Graag zien wij de ingevulde checklist tegemoet via: sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

Succes met het invullen!

Accommodatie

☐ Uw sportvereniging maakt gebruik van een gemeentelijk binnensportaccommodatie.

Zo ja, geef aan welke Afbeelding 10

Ga verder naar organisatievragen.
Indien u gebruik maakt van een “eigen” sportacoomodatie dient u onderstaande checklist verder in te vullen.

Locatie van uw sportaccommodatie Afbeelding 11

☐ Er is een routing in en rondom de sportzaal src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif"src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif"src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif"src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif"src="/dsresource?objectid=a9a9cf4f-a650-4f01-a125-85554544ad26&&subobjectname=dsimg__c1ec4e59.gif"met bewegwijzering.

☐ Er is nagedacht over de routing in de zaal bij de wisselmomenten van trainingsgroepen.
De accommodaties zijn voorzien van routesigning. Gebruik indien mogelijk een andere deur
voor het vertrek dan voor de binnenkomst.

☐ Vluchtroutes zijn vrijgehouden en signaalbordjes blijven goed zichtbaar.

☐ Er is een parkeerbeleid voor sporters die met de auto komen, dit wordt – om ruimte te houden voor
routing halen en brengen - zoveel mogelijk afgeraden en sporters wordt geadviseerd waar mogelijk
lopend of met de fiets te komen.

☐ Organiseer ook het stallen van de fietsen om daarbij groepsvorming te voorkomen.

☐ Controleer of de sportlocatie continue wordt geventileerd (géén recirculatie!) en zet indien nodig en
mogelijk ramen/deuren open. Volg de richtlijnen van de beheerder/eigenaar van de accommodatie
en het ventilatiesysteem dient minimaal te voldoen aan het Bouwbesluit;

☐ Er zijn maatregelen getroffen om de hygiëne te waarborgen zoals desinfectievoorzieningen, zeep,
papieren handdoekjes en afvalbakken, het is verplicht om deze in ieder geval bij binnenkomst
beschikbaar te hebben zodat sporters hun handen kunnen desinfecteren.

☐ Deurknoppen en andere contactoppervlakten moeten diverse keren per dag gedesinfecteerd
worden. In geval van huur voorziet de gemeente in de schoonmaak.

☐ De toiletten worden meerdere keren per dag schoongemaakt en de prullenbakken worden diverse
keren per dag geleegd. In geval van huurt voorziet de gemeenten in de schoonmaak.

☐ Er is een schema met de verantwoordelijke per dagdeel en de taken op gebied van schoonmaak
en hygiëne die moeten gebeuren. Hang een overzicht op en zorg voor een aftekenlijst op het toilet.
Indien u huurt voorziet de gemeente in de schoonmaak.

☐ Voorkom aanraking: deuren zijn afgesloten van ruimtes waar sporters niet mogen komen. Er is in
kaart gebracht welke deuren open kunnen blijven staan zodat er minder aangeraakt hoeft te
worden.

☐ De regels/het protocol zijn afgestemd met (mede) gebruikers van de accommodatie

☐ Er is een plan om ook bij het toiletgebruik anderhalve meter afstand voor kinderen van 13+ en
volwassenen te kunnen waarborgen.

☐ Er hangen posters in de accommodatie over de hygiëneregels en de gewijzigde regels op de
accommodatie. Deze zijn ook duidelijk zichtbaar bij de ingang van de accommodatie.

☐ Er is een plan voor schoonmaak en uitgifte materiaal. Zorg ervoor dat er in de leeftijdsgroep 13 tot
en met 18 jaar en bij volwassenen zo min mogelijk materialen worden gedeeld.

☐ Zorg dat de materialen in de zaal beschikbaar zijn voor trainers en sporters. Als trainingsmaterialen
uit een opslag opgehaald moeten worden, laat dit door één trainer per team doen en zorg bij
voorkeur voor een vrije toegang.

☐ Zorg voor minimaal anderhalve meter afstand tussen de toestellen/activiteiten.

☐ Na iedere training worden de toestellen/materialen gedesinfecteerd en er is vooraf iemand
aangesteld die dit ook waarborgt.


Toelichting indien u niet alle vinkjes heeft aangekruist:


………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………Organisatie

☐ Er is een corona coördinator binnen de vereniging

Naam: _________________________

☐ Er is altijd een toezichthouder/aanspreekpunt herkenbaar aanwezig, dit mag ook een trainer zijn.

☐ Belangrijke telefoonnummers zijn beschikbaar in het geval van calamiteiten.

☐ Het bondsprotocol (indien beschikbaar) is bekend en wordt gevolgd.

☐ Werk zoveel mogelijk met vaste groepen sporters.

☐ Zorg dat je aanwezigheidsgegevens kunt overleggen voor eventueel bron- en contactonderzoek.
Het advies is om de gegevens minimaal 4 weken te bewaren.

☐ Vermijd als trainer/begeleider en vrijwilliger geforceerd stemgebruik zoals schreeuwen.

☐ Wijs sporters op het belang van handen wassen en schud geen handen en geef geen highfives.

☐ Houd anderhalve meter afstand met sporters van 13 jaar en ouder tenzij noodzakelijk voor (veilige)
beoefening/begeleiding van de sport.

☐ Zorg ervoor dat sporters buiten de normale en noodzakelijke sport gerelateerde contactmomenten
geen fysiek contact hebben zoals tijdens het vieren van een overwinningsmomenten of tijdens een
wissel.

☐ Voor alle sporten geldt dat het aantal sporters en begeleiders per sportactiviteit niet groter is dan
noodzakelijk voor de sportactiviteit (training, oefenwedstrijd, wedstrijd).

☐ Beperk het aantal personen in een ruimte, zodat de medewerkers/trainers altijd minimaal
anderhalve meter afstand kunnen houden van de sporters, denk ook na over de maximale aantallen
personen die passen per ruimte, zodat sporters en toeschouwers de anderhalve meter afstand
kunnen houden. Doe dit voor ruimtes zoals kleedkamers en sportkantine en maak dat zichtbaar,
bijv. op de deur van een kleedkamer.

☐ Laat maximaal 100 toeschouwers toe, dit is exclusief vrijwilligers en kaderleden die een functie
hebben. Hierboven geldt er een registratieplicht.

☐ Er is een plan om de gezondheid van sporters, ouders/verzorgers, vrijwilligers en trainers te
waarborgen en hoe de anderhalve meter afstand te kunnen waarborgen voorafgaand en na de
sportactiviteit.

☐ Waar nodig is er gezorgd voor persoonlijke beschermingsmiddelen voor de trainers en vrijwilligers.

☐ Vrijwilligers zijn geïnstrueerd (o.a. over persoonlijke veiligheid, wel/geen
vergoeding, aansprakelijkheid/verwachtingen, corona-verantwoordelijke en wat te doen bij
calamiteiten.

☐ Er is toestemming gegeven (en handvatten hoe) aan trainers om sporters, ouders/verzorgers en
eventuele anderen aanwezigen op of rond de accommodatie aan te spreken op het schenden van
de regels en toegang tot de accommodatie kan worden ontzegd wanneer geen gehoor wordt
gegeven aan de ingestelde regels. Er is van tevoren duidelijk bij wie ze terecht kunnen mocht dit
problemen geven.

☐ Er is nagedacht over wat de financiële consequenties van openstelling zijn, bijvoorbeeld voor
vergoedingen.Toelichting indien u niet alle vinkjes heeft aangekruist:


………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Stuur deze checklist retour naar: sportaccverhuur@zwijndrecht.nl

1