2016-126-U Westerschelde 1 publicatie

TERINZAGELEGGING

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide procedure

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwijndrecht makenbekend dat zij de omgevingsvergunning hebben verleend:

- het optoppen en verbouwen van de Watertoren, Westerschelde 1, Zwijndrecht 2016-126-U).

De omgevingsvergunning met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van donderdag 10 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage in de publiekshal van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 3, Zwijndrecht, geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00. De omgevingsvergunning is ook in te zien op www.zwijndrecht.nl.

Tegen dit besluit kan, gedurende bovengenoemde periode, schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, wanneer u:

  • belanghebbende bent en;

  • tijdig een zienswijze naar voren hebt gebracht over het ontwerpbesluit (of aantoont dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest). 

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste uw naam en adres, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van uw beroep bevatten. Het indienen van een beroepsschrift heeft geen schorsende werking. Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

De omgevingsvergunning treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het beroep heeft geen schorsende werking. Als tijdens de beroepstermijn een voorlopige voorziening wordt gevraagd bij de Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Hiervoor bent u tevens griffierecht verschuldigd.

Men kan digitaal een beroep of verzoek om voorlopige voorziening instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de precieze voorwaarden vermeld.


 

Zwijndrecht, 9 oktober 2019