Omgevingsvergunningen van 10 mei tot en met 17 mei 2019

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Ingediende aanvragen
In de periode van 10 mei tot en met 17 mei 2019 zijn de volgende aanvragen om een omgevingsvergunning ingediend (adres, activiteit, datum ontvangst):

Oudemaasweg 1 (2019-074): het herstellen van het talud 13-5-2019
Dorpsstraat 50 HJD (2019-077): het kappen van 2 Berken 14-5-2019

Verleende omgevingsvergunningen reguliere procedure
In de periode van 10 mei tot en met 17 mei 2019 zijn de volgende omgevingsvergunningen verleend (adres, activiteit, datum besluit):

Dorpsstraat 119 HJD (2018-252): het bouwen van een woning en het wijzigen van de inrit 15-5-2019
Dorpsstraat 79 HJD (2019-034): het plaatsen van een nieuwe voorgevel en het vervangen van kozijnen in de zijgevel 15-5-2019
Mesdagstraat 32 (2019-070): het realiseren van een uitrit 14-5-2019

Verlenging beslistermijn aanvragen omgevingsvergunning
Door of namens burgemeester en wethouders zijn in de periode van 10 mei tot en met 17 mei 2019 de volgende aanvragen om omgevingsvergunning de beslistermijn verlengd met een termijn van 6 weken:

Lisdodde 35 HJD (2019-040): het kappen van twee bomen 16-5-2019
Lindtsedijk 22 (2019-047): het uitbreiden van het kantoor 16-5-2019

Bezwaar maken
Tegen genoemde besluiten kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Nadere informatie
Meer informatie kunt u krijgen bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, via telefoonnummer: 14 078 of per e-mail: gemeente@zwijndrecht.nl.