Publicatie vaststelling beleid toezicht op asbestverwijdering OZHZBekendmaking vaststelling beleid toezicht op asbestverwijdering OZHZ.

Op 21 mei 2019 heeft het college ingestemd met de vaststelling van het beleid toezicht op asbestverwijdering OZHZ. Het gaat daarbij om een aanvulling op de eerder op 21 februari 2018 door het college vastgestelde 'Nota VTH beleid gemeentelijke taken Zuid-Holland Zuid 2018-2022'. Deze nota is van toepassing op de omgevingstaken die de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) uitvoert namens de gemeente. Deze nota omvatte destijds nog geen beleid op het toezicht van asbestverwijdering. Uit het Besluit omgevingsrecht volgt dat de OZHZ de verantwoordelijke instantie is voor toezicht op de verwijdering van asbest door bedrijven. Om deze reden heeft de OZHZ uitvoeringsbeleid opgesteld dat aansluit bij het landelijk risico gestuurd toezicht.

De nota is een beleidsregel die conform afdeling 3:4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dient te worden gemaakt. Deze bevat het geactualiseerde uitvoeringsbeleid dat de OZHZ zal hanteren voor de gemeentelijke taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Het beleid toezicht op asbestverwijdering ligt voor een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis. De stukken kunt u ook digitaal inzien via www.zwijndrecht.nl onder 'nieuws en bekendmakingen'.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling via 14078 of met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via 078-7708585.