2019-091-U Publicatie_Kennisgeving_ontwerpbeschikking-Beethovenlaan 97

Ontwerpbeschikking
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen

Voor: het tijdelijk (2 jaar) brandveilig gebruiken van de noodlokalen
Locatie: Beethovenlaan 97 te Zwijndrecht
Type : Integraal

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 7 juni 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Zwijndrecht.
Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze indienen.
Uw zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

 

Zwijndrecht, 7 juni 2019