2018-272-U Publicatie_Kennisgeving_ontwerpbeschikking

Datum

15 februari 2019

Pagina

van 1

 

Ontwerpbeschikking

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Uitgebreide voorbereidingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen

Voor: het brandveilig gebruiken van het pand

Locatie: Moermond 57A te Zwijndrecht

Type : Integraal

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 februari 2019gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis te Zwijndrecht.

Gedurende bovenvermelde termijn kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze indienen.

Uw zienswijzen kunt u richten aan: college van burgemeester en wethouders, Postbus 15, 3330 AA Zwijndrecht.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

 

Zwijndrecht, 15 februari 2019

 

Afbeelding 1